Session 7 16Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 7:
7: Duy
Duy trì
trì độ
độ phì
phì đất
đất
Phần

Tương ứng nguyên tắc :


Nguyên tắc 9.
Quản lý và Bảo tồn
đất
©2009 Rainforest Alliance

Sử dụng phân bón hóa học quá liều lượng
• Làm mất vi sinh vật trong đất
• Không biết đất bị thiếu loại chất dinh dưỡng
nào
• Chi phí sản xuất cao hơn

Làm thế nào duy trì độ phì đất?
1. Phân tích đất

Tương ứng tiêu chí:

9.2

Làm thế nào duy trì độ phì đất?
1. Phân tích đất


Chủ nông trại cà phê ở Guatemala

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng tiêu chí:

9.2

Làm thế nào duy trì độ phì đất?
2. Sử dụng phân bón hữu cơ

Tương ứng tiêu chí :

9.2

Làm thế nào để duy trì độ phì đất?

Tương ứng tiêu chí :


9.2

3. Làm phân trộn hữu cơ từ chất thải của
Nông
dân trồng xoài ủ phân hữu cơ từ quả
nông
trại
Nông dân trồng chuối ủ phân hữu cơ từ thân cây
Nông dân cà phê ủ phânrụng
hữu cơ từ vỏ quả cà
chuối
phê
Nông dân ca cao ủ phân hữu cơ từ vỏ quả
cao cao

Làm thế nào để duy trì độ phì đất?

Tương ứng tiêu chí:

9.2


3. Ủ phân hữu cơ từ chất thải nông trại

Lựa chọn videos
Bạn có thể lựa chọ các videos sau đây
“Đính kèm” theo tài liệu.

• Làm phân trộn từ vỏ quả ca cao (bằng tiếng
Anh)
• Làm phân trộn từ vỏ cà phê với giun đất
(bằng tiếng Tây Ban Nha)

©2009 Rainforest Alliance

Làm thế nào để duy trì độ phì đất?
4. Để đất của bạn nghỉ ngơi định kỳ

Tương ứng tiêu chí :

9.2


Làm thế nào để duy trì độ phì đất?
4. Để đất của bạn nghỉ ngơi định kỳ
Chủ nông trại cà phê ở Brazil

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng tiêu chí :

9.4

Tóm tắt
Application of
Sử dụng phân hữu cơ
organic fertilizer

Phân
Soiltích
analysis
đất


organic
Ủ Composing
phân hữu cơ
từ chất
residue
from
the
thải nông trại
farm

Resting
land
Để đất your
của bạn
periodically
nghỉ định kỳ

The
The Rainforest

Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.