Session 17 25Mar11 Vietnamese (Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 17:
17: Hướng
Hướng tầm
tầm nhìn
nhìn về
về phía
phía
Phần

trước
trước


Nông trại hiện
nay thế nào

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 1.
Hệ thống Quản lý Xã hội
và Môi trường
©2009 Rainforest Alliance

Tầm nhìn đến
năm 2014

Tương ứng tiêu chí:
Hệ thống Quản lý Xã hội & Môi trường
1.1

1. Chính sách chung về môi trường và xã hội
2. Cam kết về quản lý nông trại

3. Các chương trình
4. Đánh giá tác động các hoạt động
5. Đánh giá cơ quan cung cấp dịch vụ
6. Kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn năng
lượng
7. Hệ thống truy nguyên

Tương ứng tiêu chí:
1. Chính sách chung về môi trường và xã
hội
1.1

1.1

Điển hình:
• Bảo tồn đa dạng sinh học
• Bảo vệ hệ sinh thái
• Bảo vệ động vật hoang dã
• Phòng chống xói mòn đất
• Ngăn ngừa tai nạn trên

nông trại
• Quản lý tiếp xúc hóa chất
an toàn
• Đối xử công bằng với công
nhân

Tương ứng tiêu chí:
2. Cam kết về công tác quản lý nông trại
1.3

Cam kết với:
• Bộ tiêu chuẩn
• Luật pháp liên quan
• Cung cấp nguồn lực cần thiết để thực hiện

Tương ứng tiêu chí:

3. Chương trình
Nội dung chương
TT.


1

1.2

Nội dung

Câu hỏi đặt ra
trình
Mục tiêu và mục Chúng ta cần làm gì để đạt được
mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và
đích
dài hạn?

2

Các hoạt động

Những bước gì cần làm để đạt
được mục tiêu?


3

Khung thời gian

Khi nào chúng ta sẽ thực hiện mỗi
hoạt động?

4

Người chịu trách
nhiệm

Ai là người chịu trách nhiệm cho
mỗi hoạt động?

5

Chính sách và
thủ tục


Chúng ta sẽ thực hiện chúng như
thế nào?

6

Bản đồ

Chúng ta sẽ thực hiện chúng ở
đâu?

7

Làm thế nào chúng ta biết được

3. Chương trình
Ví dụ đơn giản của một
Nội dung

Tương ứng tiêu chí:


1.2

“Chương
trình
kiểm soát và phòng chống xói mòn
chương
trình
đất”

• Thực hiện cơ chế kiểm soát chống xói mòn đất ở tất cả
khu vực gần suối trên nông trại
• Sản xuất phân ủ từ rác thải hữu cơ và sử dụng phân bón
hữu cơ trên nông trại
Hoạt động
Thời
Trách
Theo dõi
Hoạt động,
gian

nhiệm

Mục tiêu
và mục
đích

Thời gian,
người có
trách
nhiệm (s),
ghi chép
sổ sách
Bản đồ

Trồng cỏ Napier
chung quanh các
suối ở lô 3

T2
2011


Michael

Đã hoàn
thành như
kế hoạch

Hướng dẫn kiểm soát Cả năm
cỏ dại trong tất cả
các lô

Daniel

Đang làm

Đào
tạo vực
cách
làmdấu màu
T3xanh

các khu
đánh
phân trộn
2011

Rosemary

Đã lập lại
kế hoạch
đến T4
2011

3. Chương trình
Thế nào là một chương

Tương ứng tiêu chí:

trình

Giám

sát các
độngđộng
Thời gian
cho hoạt
các hoạt
Chương
trình
nước trình bảo tồn
Khung
thời
gianbảo
chotồn
chương
nước

1.2

3. Chương trình
Bạn cần chương trình gì?

Tương ứng các tiêu chí:

2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 9.1, 10.1,
1.7, 1.9

1. Chương trình quản lý cây trồng tổng hợp
2. Chương trình bảo tồn hệ sinh thái
3. Chương trình kiểm soát và phòng chống xói mòn
đất
4. Chương trình bao tồn nguồn nước
5. Chương trình sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao
động
6. Chương trình quản lý rác thải tổng hợp
7. Chương trình giáo dục và đào tạo
8. Chương trình cải thiện liên tục

3. Chương trình

Tương ứng tiêu chí:

Chương trình cải thiện liên
• tục
Không-tuân thủ (từ kiểm toán nội bộ/bên
ngoài)
• Các yêu cầu đã nhận được
• Thực hiện các hành động sửa lỗi
• Theo dõi các hành động sửa lỗi

1.7

5. Đánh giá cơ quan cung cấp dịch
vụ

Tương ứng tiêu chí:

1.8

Các ví dụ:
• Nhà thầu xây dựng
• Nhà cung cấp và vận
chuyển hóa chất nông
nghiệp
• Hợp đồng cung cấp
dịch vụ phun xịt

 Tuân thủ các tiêu chí liên quan của bộ tiêu
chuẩn

7. Hệ thống truy nguyên

Nông trại hoặc nhóm
nông trại

Sản phẩm chứng
nhận

Sản phẩn
không-chứng
nhận

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ chốt)

7. Hệ thống truy nguyên

Nông trại hoặc nhóm
nông trại

Sản phẩm
chứng nhận

Sản phẩm
Không-chứng
nhận

??
?

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ
chốt)

7. Hệ thống truy nguyên

Tương ứng tiêu chí:

1.10 (chủ
chốt)

• Hệ thống phải tách biệt rõ ràng sản phẩm đã
chứng nhận ra khỏi sản phẩm không-chứng
nhận
• Tài liệu hóa toàn bộ giao dịch

Quản lý tài liệu

Tương ứng tiêu chí:

1.4, 1.5

• Tài liệu phải có sẵn cho người có trách nhiệm sử dụng
• Tóm tắt hệ thống thông tin đã tuyền đạt cho công nhân
• Toàn bộ tài liệu và báo cáo ghi chép được lưu giữ ít nhất 3
năm

Tóm tắt

General
Chính sách chung
environmental
về môi trường và
and social
xã hội
policies

Hệ
thống truy
Traceability
nguyên
system

Kế hoạch sử
dụng
năng
Energy
lương một
efficiency
plan
cách hiệu quả

Đánh
giá cácofcơ
quan
Evaluation
service
cungproviders
cấp dịch vụ

Commitment
of the
Cam kết công
tác
farmlýmanagement
quản
của nông trại

Các chương
Programs
trình

Đánh giá tác động của
Evaluation of the impacts
các công việc mới và
of new works or activities
hoạt động
15

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.