Annual Report 2015 PT GMF AeroAsia

(1)

(2)

Λνέκιοισ φιψουι ήίέιίνοσή

pνέκιιψ pνέκισυιψ ήνέίι υνέτι

υνέιή ιψο υιχσ φιυυιψ ίνέκυίσ

ίνφι χνψμωέωψο υνχιτιψ ιψο

ήσοψσξσυιψ

ί ιή κννψ pέωόνψ ίιί ωέ

ήίέιίνοσλ ήίνpή λιψον

σχpέωόνχνψί ιψμ ιφήω ιέμ ύωέυ

ιόν pέωχωίνμ ι ήσοψσξσλιψί

σχpέωόνχνψί

νψλιpισιψ υσψνέτι υνιψοιψ χιpψ ωpνέιήσωψιφ ιψο χνψοονχκσέιυιψ μιψ κνέκιοισ pένήίιήσ ιψο κνέιήσφ Ο έισ pιμι ίιψ  χνψτιμσ χωχνψίχ ιψο κισυ κιοσ υιχσ ψίυ χνψτιμσ  υνφιή μψσι pσφσιψ pνφιψοοιψ ιχσ ήνψιψίσιήι χνχιίσ ένοφιήσ μιψ pέωήνμέ υνέτι χνψτιφιψυιψ ήίιψμιέ χί χνχpνέυιί υιφσίιή ήχκνέ μιι χιψήσι μιψ χνψοσχpφνχνψίιήσυιψ ίιίι υνφωφι pνέήιιιψ ήνλιέι υωψήσήίνψ

Νσ νέι pνέίχκιψ σψμήίέσ pνψνέκιψοιψ ιψο ήνχιυσψ χνψσψουιί ήνσέσψο μνψοιψ pνέίχκιψ σψμήίέσ pνέιύιίιψ pνήιύιί ίνέκιψο υωχσίχνψ υιχσ μιφιχ χνψνμσιυιψ ήωφήσ pνέιύιίιψ pνήιύιί ίνέκιψο ιψο ίνέpιμ μιψ ιψμιφ ήνκιοισ υωψίέσκήσ μιφιχ χνύτμυιψ φιφ φσψίιή μιέι ιψο ψιχιψ μιψ χνψτιχσψ υιφσίιή υνσμpιψ χιί χιψήσι ήνψιψίσιήι υιχσ τιοι pνφιψοοιψ μιψ χιήιέιυιί ιέή μιpιί χνέιήιυιψ ίσψουιί υνχιψξιιίιψ ιψο κνήιέ μιψ ίνίιp χνψτιμσυιψ υιχσ ήνκιοισ pσφσιψ ίνέκισυ

νσίνέ ξσψιψλσιφ ψωέ μνφσοίξφ ωpνέιίσωψιφ ιλσνόνχνψί ωξ pνέξωέχιψλν ιψμ ωίνέ ιλσνόνχνψίή ίιί Ο ιή ιλσνόνμ σψ  κνλωχν ι οένιί χωχνψίχ ξωέ ή ίω κνλωχν ι ύωέφμ λφιήή  ωξ λήίωχνέή λωσλν ν λωψήίιψίφ ωκν ίν ένοφιίσωψ ιψμ pέωλνμέν ωξ ύωέυ έψ άιφσί ήίιψμιέμή νχpωύνέ χιψ ένήωέλνή άιφσί ιψμ σχpφνχνψί λωέpωέιίν οωόνέψιψλν λωψήσήίνψίφ

ψ ι οέωύσψο ωξ ιόσιίσωψ σψμήίέσνή ιφωψο ύσί ισέλέιξί χισψίνψιψλν σψμήίέσνή οέωύί ωέ λωχχσίχνψί σψ pέωόσμσψο σψίνοέιίνμ ιψμ ένφσικφν ισέλέιξί χισψίνψιψλν ήωφίσωψή ιή ι λωψίέσκίσωψ σψ λένιίσψο λωχξωέίικφν ισέ ίέιξξσλ ιψμ νψήέσψο ι οωωμ άιφσί ωξ χιψ φσξν Μήίωχνέή ιψμ pνωpφν ιόν ίω νpνέσνψλν σο φνόνφ ωξ νpνμσνψλ ιψμ ιφύιή χιυσψο ή ιή ίν κνήί λωσλν


(3)

ωέφț Μφήή 

ωξ Μήίωχνέή ΜωσȚν



ήίσψφν Πέωύί

έωο Μωφφωέίσωψ



έωμυίσξσίιή μιψ Ξξσήσνψήσ νκιοισ νψοιίιψ

ιψμιήιψ νψτιμσ  νφιή Νψσι σφσιψ νφιψοοιψ

έωțȚίσόσί ψț ΞξξσȚσνψȚ ή ίένψοίνψσψο φίξωέχ

ίω ΛνȚωχν ωέφț Μφήή  ωξ Μήίωχνέ’ή ΜωσȚν



νφιψτίυιψ νέίχκιψ νέήιιιψ

ψίυ νψτιμσ  νφιή Νψσι

σφσιψ νφιψοοιψ

Μωψίσψσψο Μωχpψ’ή Πέωύί


(4)

μνψίσίιή νέήιιιψ Μωχpιψ μνψίσί ντιυ ιψουι σφνήίωψνή νυσφιή Ο

όνέόσνύ ωξ Ο

σήσ σήσ μιψ σφισ νέήιιιψ

σήσωψ σήήσωψ ιψμ Μωέpωέιίν ιφνή

ίέιίνοσ ιήιέιψ μιψ έωοέιχ ιψουι ιψτιψο νέήιιιψ

ίέιίνο ιέονί ιψμ ωψονέχ ΜωχpιψБή έωοέιχ

Λσμιψο ήιι

σψν ωξ Λήσψνήή

έωμυ μιψ ιήι

έωμλίή ιψμ νέόσλνή

ίέυίέ έοιψσήιήσ

έοιψσιίσωψ ίέλίέν

ίέυίέ μιψ ωχpωήσήσ νχνοιψο ιιχ

ίέλίέν ιψμ Μωχpωήσίσωψ ωξ ιένωφμνέή

ίέυίέ έp νέήιιιψ Ξψίσίιή Κψιυ νέήιιιψ μιψ Ξψίσίιή Κήωήσιήσ

ίέλίέν ωξ Μωχpιψ έωp κήσμσιέ ιψμ Κήήωλσιίνμ Ξψίσί

ιέσψοιψ σφιι pνέιήσ

pνέιίσωψ Κένι νίύωέυ

ιχι μιψ Κφιχιί ιψίωέ νέύιυσφιψ

ιχν ιψμ Κμμένήή ωξ νpένήνψίιίσόν ξξσλν

νέτιήιχι μνψοιψ σιυ νίσοι

Μωωpνέιίσωψ ύσί σέμ ιέίσνή

νήσψιχκψοιψ νχι

νχν Μωψίσψσί

Νιξίιέ ήσ

ικφν ωξ Μωψίνψίή

σψνέτι ίιχι 

ιτωέ νέξωέχιψλν 

υίσήιέ Νιίι νιψοιψ

Οσψιψλσιφ σοφσοίή

νψοιέοιιψ μιψ νέίσξσυιήσ ιψ 

Κύιέμή ιψμ Μνέίσξσλιίσωψή σψ 

νέσήίσύι νψίσψο 

Μωέpωέιίν Ξόνψίή σψ 

σφιή σψνέτι

νέξωέχιψλν σοφσοίή



    Α

ιpωέιψ νpιμι

νχνοιψο ιιχ μιψ

νχιψου νpνψίσψοιψ

νpωέί ίω ιένωφμνέή

ιψμ ίιυνωφμνέή

Α

ιpωέιψ Ννύιψ ωχσήιέσή

νpωέί ξέωχ ίν Λωιέμ ωξ ίν Μωχχσήήσωψνέή

έωξσφ Ννύιψ ωχσήιέσή

έωξσφν ωξ ίν Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή

ιpωέιψ Νσένυήσ

νpωέί ωξ ίν Λωιέμ ωξ Νσένλίωέή

έωξσφ Νσένυήσ

έωξσφν ξέωχ ίν Λωιέμ ωξ Νσένλίωέή

νέίιψοοψοτιύικιψ Κίιή ιpωέιψ ιψιψ 

σικσφσί ξωέ Κψψιφ νpωέί     Α 

έωξσφ νέήιιιψ

Μωχpιψ έωξσφν



Α Α Α Α Β Β Β  Α Β   

έωψωφωοσή νψλιίιίιψ ιιχ

ιένή σήίσψο Μέωψωφωο

έωψωφωοσή νψλιίιίιψ Ξξνυ ισψψι

ίνέ ίωλυ νλωέμσψο Μέωψωφωο

νχκιοι έωξνήσ νψψτιψο νέήιιιψ

Μωχpιψ ppωέί έωξνήήσωψ ψήίσίίσωψή Β Β Β Κψιφσήσή ψμήίέσ ψμήίέσιφ Κψιφήσή

Κψιφσήσή σψνέτι pνέιήσ νέ νοχνψ

pνέιίσωψή νέξωέχιψλν Κψιφήσή pνέ νοχνψί

Κψιφσήσή έωξσίικσφσίιή νέ νοχνψ

Κψιφήσή ωξ έωξσίικσφσί νέ νοχνψί

Κψιφσήσή σψνέτι νιψοιψ

Κψιφήσή ωξ Οσψιψλσιφ νέξωέχιψλν

Κψιφσήσή ωήσήσ νιψοιψ

Κψιφήσή ωξ Οσψιψλσιφ ωήσίσωψ

Κψιφσήσή ικι ωχpέννψήσξ

Κψιφήσή ωξ Μωχpέννψήσόν έωξσί

Κψιφσήσή Κέή ιή

Μιή Οφωύ Κψιφήσή

Κψιφσήσή νχιχpιψ νχκιιέ ίιψο ωφνυίσκσφσίιή σίιψο μιψ ιήσω νιψοιψ ισψψι

Κψιφήσή ωξ Κκσφσί ίω ι Ννκί Μωφφνλίσκφν νλνσόικφν ιψμ ίνέ Οσψιψλσιφ ιίσωή

Κψιφσήσή μιψ

νχκιιήιψ ιψιτνχνψ

ιψιονχνψί Νσήλήήσωψ

ιψμ Κψιφήσή



   Α Β ΑΑ   ΒΑ


(5)

χκνέ Νιι ιψήσι

χιψ νήωλνέή

νυψωφωοσ ψξωέχιήσ

ψξωέχιίσωψ νλψωφωο

νχιήιέιψ

ιέυνίσψο

σήίνχ ιψιτνχνψ ί

ιφσί ιψιονχνψί ήίνχ νȚέσί ήίνχ ψονχνψί

σψτιιψ

νψμυψο Λσήψσή

Λήσψνήή ppωέί νόσνύ

Β

Β Β   Β

νιφσήιήσ νψοοψιιψ Νιψι ιήσφ νψιύιέιψ χχ

ίσφσιίσωψ ωξ έωλννμή ξέωχ κφσλ ξξνέσψο

νέκιιψ νκστιυιψ Κυψίιψήσ

Μιψονή σψ Κλλωψίσψο ωφσλσνή

ιψιτνχνψ σήσυω νιψοιψ

Οσψιψλσιφ σήυ ιψιονχνψί

νέκιιψ νέιίέιψ ιψο σοψσξσυιψ μιψ Νιχpιυψι ίνέιμιp νέήιιιψ

σοψσξσλιψί Μιψονή σψ νοφιίσωψ ιψμ ίή χpιλί ωψ Μωέpωέιίν νέξωέχιψλν



 

νψλιpισιψ νήνpιυιίιψ νέτι ()

ν νέξωέχιψλν ψμσλιίωέ ()

σψουιί νήνιίιψ νέήιιιψ

Μωχpιψ νιφί ιίσψο

ψξωέχιήσ νφιψοήψοιψ ήιι

Λήσψνήή Μωψίσψσί ψξωέχιίσωψ

έωήpνυ ήιι Λήσψνήή έωήpνλί  Α Α Α νψμιφιψ ψίέωμλίσωψ

ίέυίέ ιίι νφωφι νέήιιιψ

ίέλίέν ωξ Μωέpνέιίν ωόνέψιψλν

ωχσίχνψ νψνέιpιψ Μ νλιέι Λνέυνφιψτίιψ

Μωχχσίχνψί ίω χpφνχνψίσψο Μ ήίισψικφ

ιpιί χχ νχνοιψο ιιχ ()

νψνέιφ ννίσψο ωξ ιένωφμνέή ()

Ννύιψ ωχσήιέσή

Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή

έοιψ νψμυψο Ννύιψ ωχσήιέσή

Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή ppωέίσψο έοιψή

νυένίιέσή Ννύιψ ωχσήιέσή

Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή νλένίιέ

ωχσίν Κμσί μιψ νκστιυιψ

Μωέpωέίν ΠωόνέψψȚν Κμσί ιψμ Μωέpωέιίν ωόνέψιψλν ωφσλ Μωχχσίίνν

ωχσίν νψονχκιψοιψ ήιι μιψ νχιψίιιψ σήσυω

Λήσψνήή Ννόνφωpχνψί ιψμ σήυ ωψσίωέσψο Μωχχσίίνν

ωχσίν ωχσψιήσ μιψ νχψνέιήσ

ωχσψιίσωψ ιψμ νχψνέιίσωψ Μωχχσίίνν

ιίι νφωφι νέήιιιψ

Μωέpωέιίν ωόνέψιψλν



 Α ΑΒ   

Κψιφσήσή νψλιpισιψ ιέονί  μιψ έωνυήσ 

Κψιφήσή ωξ ίιέονί ιλσνόνχνψί σψ  ιψμ έωτνλίσωψή 

ίέυίέ ωμιφ

Μιpσίιφ ίέλίέν

ωψίέσκήσ υνpιμι νοιέι

ν Μωψίέσκίσωψ ίω ίν ιίσωψ

νκστιυιψ Νσόσμνψ μιψ Μιμιψοιψ χχ

Νσόσμνψμ ωφσλ ιψμ νψνέιφ νήνέόνή

ψξωέχιήσ υιίιψ ιίνέσιφ ψίυ ψόνήίιήσ Λιέιψο ωμιφ

ιίνέσιφ Λωψμσψο ψξωέχιίσωψ ξωέ Μιpσίιφ ωωμή ψόνήίχνψίή

ψξωέχιήσ νιφσήιήσ ψόνήίιήσ Λιέιψο ωμιφ

ν ψξωέχιίσωψ ωξ Μιpσίιφ Ξpνψμσίέν

ψξωέχιήσ έιψήιυήσ ιίνέσιφ ιψο νψοιψμψο Λνψίέιψ νpνψίσψοιψ μιψ ιίι μνψοιψ σιυ Κξσφσιήσ Λνένφιήσ

ψξωέχιίσωψ ωψ ιίνέσιφ έιψήιλίσωψ λωψίισψσψο Μωψξφσλί ωξ ψίνένήί ιψμωέ έιψήιλίσωψ ύσί Κξξσφσιίνμ ιέίσνή

ψξωέχιήσ ιίνέσιφ νέυισί ψόνήίιήσ Ξυήpιψήσ Νσόνήίιήσ Κυσήσήσ μιψ νήίέυίέσήιήσ

ιίνέσιφ ψξωέχιίσωψ Μωψλνέψσψο ψόνήίχνψί Ξpιψήσωψ Νσόνήίχνψί Κλάσήσίσωψ ιψμ νήίέλίέσψο

ψξωέχιήσ μιψ Οιυίι ιίνέσιφ νίνφι ιψοοιφ ιpωέιψ Κυψίιψ

Οιλί ιψμ ψξωέχιίσωψ ωξ ιίνέσιφ Κξίνέ Κλλωψίιψί νpωέί Νιίν

έωοέιχ νpνχσφσυιψ ιιχ ωφν ιέιύιψ μιψιίι ιψιτνχνψ (Ξ)

Ξχpφωνν ιψμωέ ιψιονχνψί ίωλυ pίσωψ έωοέιχ (Ξ)             Β Α Β


(6)

νκστιυιψ νχψνέιήσ Ννύιψ ωχσήιέσή μιψ Νσένυήσ

νχψνέιίσωψ ωφσλ ωξ Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή ιψμ Νσένλίωέή

νκστιυιψ υήνήσ Νσένυήσ

Λωιέμ ωξ Νσένλίωέή λλνήήσωψ ωφσλσνή

κψοιψ νέτι Ννύιψ ωχσήιέσή μιψ Νσένυήσ

ωέυ νφιίσωψήσp κνίύννψ Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή ιψμ

Λωιέμ ωξ Νσένλίωέή

Νσένυήσ

Λωιέμ ωξ Νσένλίωέή

νυένίιέσή νέήιιιψ

Μωέpωέιίν νλένίιέ

ιψιτνχνψ σήσυω

σήυ ιψιονχνψί

ψσί Κμσί ψίνέψιφ

ψίνέψιφ Κμσί ψσί

σήίνχ νψονψμιφσιψ ψίνέψιφ

ψίνέψιφ Μωψίέωφ ήίνχ

Κμσί Ξυήίνέψιφ

Ξίνέψιφ Κμσί

σφισ Λμιι μιψ Ξίσυι νέήιιιψ

Μωχpιψ ιφνή Μφίένή ιψμ Ξίσλή σήίφνφωύσψο ήίνχ

σήίφνκφωύσψο ήίνχ

νψονψμιφσιψ έιίσξσυιήσ

έιίσξσλιίσωψ Μωψίέωφφσψο

νψοιμιιψ Λιέιψο μιψ ιήι

ωωμή ιψμ νέόσλνή έωλένχνψί

νέυιέι νψίσψο ιψο ήνμιψο Νσιμιpσ νέήιιιψ Νσένυήσ μιψ Ννύιψ ωχσήιέσή ιψο ήνμιψο νψτικιί

χpωέίιψί Μιήν Λνσψο Οιλνμ κ ίν ψλχκνψί Λωιέμ ωξ Νσένλίωέή ιψμ Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή

  Κυήνή ψξωέχιήσ νέήιιιψΜωχpιψ ψξωέχιίσωψ Κλλνήή

    Α 

Μ νέυισί νψονχκιψοιψ ωήσιφ μιψ νχιήιέιυιίιψ

Μ ένφιίνή ίω ωλσιφ ιψμ ωλσνί Ννόνφωpχνψί

Μ νέυισί ιψοοψο ιύικ υνpιμι νφιψοοιψ

Μ ένφιίνή ίω νήpωψήσκσφσί ίω ίν Μήίωχνέ

νψλιψι ίέιίνοσή Μ νμνpιψ

Μ ίέιίνοσλ φιψ Κνιμ 



Β

νψμιφιψ

ψίέωμλίσωψ

ίέυίέ νψονφωφι έωοέιχ μιψ Κψοοιέιψ Μ

ιψιονχνψί ίέλίέν έωοέιχ ιψμ Μ Λμονί

Μ ίνέυισί μνψοιψ σψουψοιψ σμp

Μ νφιίνή ίω ίν σόσψο Ξψόσέωψχνψί

Μ ίνέυισί μνψοιψ νίνψιοιυνέτιιψ νήνιίιψ μιψ νήνφιχιίιψ νέτι

Μ νφιίνή ίω Ξχpφωχνψί νιφί ιψμ ωέυσψο ιξνί

ιψοοψο ιύικ ωήσιφ

νέήιιιψ

Μωέpωέιίν ωλσιφ

νήpωψήσκσφσί

Α

ΑΑ Β 

ιpωέιψ νιψοιψ

Κμσί

Κμσίνμ Οσψιψλσιφ

ίιίνχνψίή



νξνένψήσ έσίνέσι

Κψψφ νpωέί Κύέț



νξνένψλν ωξ 

Κψψιφ νpωέί Κύιέμ Μέσίνέσι

Α

 Α      


(7)

(8)

νψιχκιιψ

υιpικσφσίιή

Ξψοσψν

ΜΟκ

Μιpικσφσί Κμμσίσωψ ωξ Ξψοσψν ΜΟκ

ιιψιψ

σψίσψο

Ο

Ο ισψίσψο νέόσλν

Λνέωpνέιήσψι

Ρψοέ

pνέιίσωψ ωξ

ιψοιέ 

ΣΟ Μωχpφν

σψίνψψȚν Πω σόν

Ο Μωχpφν ισψίνψιψλν ω σόν

νψιχκιιψ

υιpικσφσίιή

pνέιύιίιψ Λ

Μ Κ

ισψίνψιψλν Μιpικσφσί Κμμσίσωψ Λ Μ Κ

νέίσξσυιήσ

Ννήσοψ

έοψσίσωψ Κppέωόφ

μιέσ ΞΚΚ μιψ

ΚνέωήpȚν

ίψțέț ξωέ σψίνψψȚν

έοψσίσωψ

Κ Β

Ννήσοψ έοιψσιίσωψ Κppέωόιφ Μνέίσξσλιίσωψ ξέωχ ΞΚΚ ιψμ Κνέωήpιλν ίιψμιέμ ξωέ ισψίνψιψλν


(9)

νψλιpισιψ υσψνέτι Ο ίιψ  μσ ήνφέ φσψσ ήιι ήιψοιί χιυήσχιφ

μνψοιψ pνέωφνιψ pνψμιpιίιψ ήιι μιψ φικι υωχpέννψήσξ κνέσυίΓ

      χφι ικι ωχpέννψήσξ ιψ Λνέτιφιψ

Μέένψί νιέ Μωχpέννψήσόν έωξσί

νψμιpιίιψ ήιι Λήσψνήή ψλωχν       ωχpωψνψ νψμιpιίιψ ήιι  Λήσψνήή ψλωχν Μωχpωψνψί  % % Α% Β%

Α% σψν σψίνψψȚν Λήν σψίνψψȚν

Μωχpωψνψί νέόσȚνή

Ξψοσψν σψίνψψȚν

ιήι Ξψοσψννέσψο ισψψι

ίνέ Ξψοσψννέσψο νέόσȚνή

Ο χνένήχσυιψ ιψοιέ  ιψο ίνέφνίιυ μσ υιύιήιψ Λιψμιέ μιέι ψίνέψιήσωψιφ ωνυιέψω ιίίι Μνψουιένψο ιψονέιψο ψίυ χνφνψουιpσ  (ίσοι) ιψοιέ ιψο ίνφι κνέωpνέιήσ ήνκνφχψι νένήχσιψ ιψοιέ ιψο μσκιψοψ μνψοιψ σψόνήίιήσ χνψλιpισ Ν τίι (ήνίιέι p χσφσιέ) σψσ μσφιυυιψ ωφν νψίνέσ νοιέι Λιμιψ ήιι σφσυ νοιέι (Λ) ιψοιέ  Ο χνχσφσυσ φιή Β χνίνέ pνέήνοσ ιψο ίνέμσέσ μιέσ  χνίνέ pνέήνοσ ψίυ υνοσιίιψ pέωμυήσ μιψ  χνίνέ pνέήνοσ ψίυ ιένι pνέυιψίωέιψ μιψ ύωέυήωp Ννψοιψ ίωίιφ φιή σψσ ιψοιέ  Ο ίνέλιίιί ήνκιοισ ιψοιέ pνήιύιί ψέέωύ ωț ίνέκνήιέ μσ μψσι νκνφχψι ήίιίή ιψοιέ pιφσψο κνήιέ μσ μψσι μσpνοιψο ωφν ιψοιέ χσφσυ έυσή νλψσλ μσ έυσ νιμσέιψ ιψοιέ  μσιέιpυιψ μιpιί χνψσψουιίυιψ ήνέιpιψ pιήιέ ψιήσωψιφ ιψοιέ  μιpιί χνψιχpψο  pνήιύιί ψέέωύ ωț ήνυιφσοή ψίυ χνψτιφιψσ pνέιύιίιψ έσψοιψ χιpψ κνέιί χωμσξσυιήσ ύσψοφνί pνέκισυιψ ήίέυίέ χωμσξσυιήσ σψίνέσωέ pνήιύιί pνψονλιίιψ μιψ pνέιύιίιψ φισψ Νιχpιυ pωήσίσξ υνιμσέιψ ιψοιέ  κυιψ ιψι ψίυ Ο μιψ ιέμι ψμωψνήσι ψιχψ τοι κιοσ σψμήίέσ pνψνέκιψοιψ ψιήσωψιφ χφι pνήιύιί ψέέωύ ωț ιψο χνψτιφιψσ pνέιύιίιψ μσ φιέ ψνονέσ μσιέιpυιψ μιpιί κνέυέιψο ήνσψοοι μνόσήι ιψο μσνχιί ψνοιέι ήνχιυσψ κνήιέ νφισψ μσέιψλιψο ψίυ pνψονχκιψοιψ κσήψσή pνέήιιιψ κιψοψιψ ιψοιέ  ιψο ίνέμσέσ μιέσ μι ύσψο σψσ χνψνέιpυιψ υωψήνp ΞȚω Πέννψ ήνυιφσοή χωμνέψ ιοιέ έιχι φσψουψοιψ

Ο σψιοέιίνμ ιψοιέ  ύσλ σή φωλιίνμ σψ ίν ωνυιέψωιίίι ψίνέψιίσωψιφ Κσέpωέί σψ Μνψουιένψο ιψονέιψο ίω λωχpφνίν ίένν () ιψοιέή ίιί ιή ωpνέιίνμ pένόσωήφ ψιοέιίσωψ ωξ ίν ιψοιέ ίιί ύιή κσφί ύσί ιψ σψόνήίχνψί ωξ  $  χσφφσωψ (p κσφφσωψ) σή χιμν κ ίν σψσήίνέ ωξ ίιίνίιίνύψνμ Ξψίνέpέσήνή (Ξή) ιψοιέ  Ο ιή ιψ ιένι ωξ  Β ήάιέν χνίνέή λωψήσήίσψο ωξ  ήάιέν χνίνέή ξωέ pέωμλίσωψ ιψμ  ήάιέν χνίνέή ωξ ωξξσλν ιψμ ύωέυήωp ιένι σί ι ίωίιφ ιένι ωξ ίσή ιψοιέ  Ο ένλωέμνμ ιή ίν κσοονήί ψιέέωύ κωμ ισέλέιξί ιψοιέ σψ ίν ύωέφμ ένόσωή ήίιίή ωξ ίν κσοονήί ιψοιέ σψ ίν ύωέφμ ύιή ωψ pέωpνέί ωξ έυσή νλψσλ ιψοιέ σψ έυν ν pένήνψλν ωξ ιψοιέ  σή νpνλίνμ ίω σψλένιήν ίν pίιυν ωξ ίν ψιίσωψιφ χιέυνί ιψοιέ  λιψ ιλλωχχωμιίν  ψιέέωύ κωμ ισέλέιξίή ιί ωψλν ξωέ ίένιίχνψί ωξ χσφμ ωέ ήνόνέν ύσψοφνί χωμσξσλιίσωψή ήίέλίέιφ ένpισέή χωμσξσλιίσωψ ωξ ισέλέιξί σψίνέσωέή pισψίσψο ιψμ ωίνέ χισψίνψιψλν

ν pωήσίσόν σχpιλί ωξ ίν pένήνψλν ωξ ιψοιέ  σή ψωί τήί ξωέ Ο ιψμ ιέμι ψμωψνήσι κί ιφήω ξωέ ίν ψιίσωψιφ ιόσιίσωψ σψμήίέ ν ψχκνέ ωξ ψιέέωύ κωμ ισέλέιξί ιέν ψμνέοωσψο ίένιίχνψί ικέωιμ σή νpνλίνμ ίω κν ένμλνμ ήω ίιί ίν λωψίέБή ξωένσοψ νλιψον ήιόσψοή νόνψ οένιίνέ Λνήσμνή σί σή μνήσοψνμ ξωέ λωέpωέιίν κήσψνήή μνόνφωpχνψί ιψοιέ  ύσλ σή λωψήσήίσψο ωξ ίύω ύσψοή σχpφνχνψίή έννψ Ξλω ιψμ χωμνέψ λωψλνpί ιί ωψλν ήω ίιί σί σή νψόσέωψχνψί ξέσνψμφ

Ο νήχσυιψ ιψοιέ νέκνήιέ μσ Νψσι

Ο ξξσλσιφφ Κψψωψλνμ ίν Λσοονήί ιψοιέ σψ ίν ωέφμ

Ο pνέξωέχιψλν ιλσνόνχνψί σψ  σψ ιφφ κήσψνήή φσψνή σή όνέ χισχχ ύσί ίν ξωφφωύσψο ιλάσήσίσωψ ωξ κήσψνήή σψλωχν ιψμ λωχpέννψήσόν σψλωχνΓ


(10)

Α

Ο νψτιμσ ΝΚ ΞΚΚ

νέίιχι μσ ψμωψνήσι

Ο κνλωχνή ίν ξσέήί ΝΚ ΞΚΚ σψ ψμωψνήσι

Ο χνψτιμσ ωέοιψσήιήσ μνήισψ ιίι Ννήσοψ έοψσίσωψ Κppέωόφ

(ΝΚ) υνίσοι μσ Κήσι νψοοιέι ιψο χνέισ ήνέίσξσυιί pνψοιυιψ

Ξέωpνψ Κόσίσωψ ξνί ΚονψȚ (ΞΚΚ) ήνίνφι χνψτιφιψσ φσχι ξιήν ήνέίσξσυιήσ ήνφιχι ήνχκσφιψ κφιψ ΝΚ Ο χνψτιμσ ωέοιψσήιήσ έιψλιψο κιψοψ pνέίιχι μιψ ήιίήιίψι μσ ψμωψνήσι νψλιpισιψ σψσ ήντιφιψ μνψοιψ όσήσ Ο χνψτιμσ  υνφιή μψσι pιμι ίιψ  Νι ΝΚ μσ Κήσι νψοοιέι ιψο φνκσ μφ χνχσφσυσ ήνέίσξσυιί ΞΚΚ ιμιφι  Κνέωήpιλν μιψ ΚΜ Κνέω Ννήσοψ & Ξψοσψννέσψο

ιψο κνέκιήσή μσ σψοιpέι

Ννψοιψ pένήίιήσ σψσ ΝΚ Ο ήντιτιέ μνψοιψ ωέοιψσήιήσ μνήισψ υνφιή μψσι ιψο μσιυσ μιφιχ σψμήίέσ pνέιύιίιψ pνήιύιί pνυνέτιιψ ιψο χνχκίυιψ μνήισψ κισυ ψίυ υωψόνέήσ χιpψ χωμσξσυιήσ υικσψ pνήιύιί ίνέή χνψσψουιί ικσψ pνήιύιί κσιήιψι μσpνέκιιέσ ήνίσιp φσχι ίιψ ήνυιφσ

Ο κνλωχνή ίν ίσέμ μνήσοψ ωέοιψσιίσωψ ωέ Ννήσοψ έοιψσιίσωψ Κppέωόιφ (ΝΚ) σψ ωίνιήί Κήσι ίιί ιλσνόνή ένλωοψσίσωψ λνέίσξσλιίν Ξέωpνιψ Κόσιίσωψ ιξνί Κονψλ (ΞΚΚ) λνέίσξσλιίσωψ ιξίνέ ψμνέοωσψο ξσόν pιήνή ωόνέ ψσψν χωψίή ΝΚ Ο κνλωχνή ίν ξσέήί νψοσψννέσψο ωέοιψσιίσωψ ιψμ ίν ωψφ ωψν σψ ψμωψνήσι σή ιλσνόνχνψί σή σψ φσψν ύσί ίν όσήσωψ ωξ Ο κνλωχν ι ύωέφμ λφιήή   ύω ΝΚ σψ ωίνιήί Κήσι ύω ξσέήί ιμ ίν ΞΚΚ λνέίσξσλιίν ιέν ΚΜ  Κνέωήpιλν ιψμ Κνέω Ννήσοψ & Ξψοσψννέσψο κιήνμ σψ σψοιpωέν

σί ίσή ιλσνόνχνψί ΝΚ Ο ιφσοψ ύσί ύωέφμλφιήή μνήσοψ ωέοιψσιίσωψ ένλωοψσνμ σψ ίν ισέλέιξί χισψίνψιψλν σψμήίέ τωκή ίιί ένάσέν μνήσοψ νσίνέ ξωέ λωψόνέήσωψ ωέ χωμσξσλιίσωψ ωξ ισέλέιξί λικσψή λωψίσψνή ίω σψλένιήν Μικσψ Οφσοίή ιέν ήιφφ ένψνύνμ νόνέ ξσόν νιέή

ιψουι ίέιίνοσή

νψτ

ωέφț Μφήή



ίέιίνοσλ ωόνή ίωύιέμ

ωέφμ Μφιήή ύή

νήυσ κσήψσή pνέιύιίιψ pνήιύιί οφωκιφ ίχκ χνέιίι υιύιήιψ Κήσι ιήσξσυ ίνέλιίιί ήνκιοισ ίνχpιί pνέίχκιψ pιφσψο ίσψοοσ Α% σψοοι ίιψ  ψμωψνήσι μιψ ψνοιέιψνοιέι φισψ μσ Κήσι νψοοιέι τοι χνψλιίιί pνέίχκιψ pωήσίσξ νpιψτιψο ίιψ  τχφι pνήιύιί ιψο κνέωpνέιήσ μσ ψμωψνήσι ιχpσέ  ψσί μιψ ιυιψ ψισυ χνψτιμσ Β pνήιύιίμσ ίιψ  ιένψι σί pιήιέ  μωχνήίσυ ίιψ ήμι χνψμνυιίσ Ν  χσφσιέ μιψ ιυιψ κνέίιχκι ήνίσιp ίιψ χνψοσυίσ pνέίχκιψ νυωψωχσ μιψ σψμήίέσ pνψνέκιψοιψ ψιήσωψιφ

Ννψοιψ pωίνψήσ pιήιέ ιψο κνήιέ Ο ίνφι χνψοιχκσφφιψουι ήίέιίνοσή χνφιφσ pνψιχκιιψ υιpικσφσίιή μιψ υιpιήσίιή νχκιψοψιψ ιψοιέ  ψίυ pνέιύιίιψ pνήιύιί ψέέωύ ωț ήμι υσίι φιυυιψ μιψ χνψήφ ιψοιέ Λσψίιψ ψίυ pνήιύιί ύσțν ωț ιψοιέ Λσψίιψ χνέpιυιψ κιοσιψ μιέσ pνψονχκιψοιψ σψμήίέσ  μσ Λσψίιψ υιένψι μσ pφι σψσ ήνονέι μσκιψοψ κιψμιέ μιέι σψίνέψιήσωψιφ pνέίιχι ιψο μσυνφωφι ήύιήίι μιψ Κνέωήpιλν ιέυ

Κφίωο οφωκιφ ισέλέιξί χισψίνψιψλν κήσψνήή οέωύή νόνψφ ίν Κήσι ιλσξσλ ένοσωψ σή φσήίνμ ιή ίν σονήί οέωύί ωξ Α% ψίσφ  ψμωψνήσι ιψμ ωίνέ λωψίέσνή σψ ωίνιήί Κήσι ιφήω ένλωέμνμ ι pωήσίσόν οέωύίέωοωί  ίν ψχκνέ ωξ ισέλέιξί ωpνέιίσψο σψ ψμωψνήσι ιφχωήί  ψσίή ιψμ ύσφφ έσήν ίω Β ισέλέιξίή σψ  νένξωέν ίν μωχνήίσλ  χιέυνί σψ  σή ιppέωιλσψο Ν  κσφφσωψ ιψμ ύσφφ σψλένιήν νιλ νιέ ξωφφωύσψο ίν νλωψωχσλ οέωύί ιψμ ψιίσωψιφ ιόσιίσωψ σψμήίέ σί ίν ον χιέυνί pωίνψίσιφ Ο ιή ίιυνψ ι ήίέιίνοσλ ήίνp κ ιμμσψο ίν λιpικσφσί ιψμ λιpιλσί Μωψήίέλίσωψ ωξ ιψοιέ  ξωέ ψιέέωύ κωμ ισέλέιξί χισψίνψιψλν ιή κννψ μωψν ιψμ ξωφφωύνμ ιψοιέ Λσψίιψ ξωέ ύσμν κωμ ισέλέιξί ιψοιέ Λσψίιψ σή pιέί ωξ ίν  σψμήίέ μνόνφωpχνψί σψ Λσψίιψ κνλιήν ίν σήφιψμБή pέσόιίνφ χιψιονμ σψίνέψιίσωψιφ ισέpωέί ύσφφ κν κσφί ήωωψ ιψμ ιφήω Κνέωήpιλν ιέυ


(11)

Β

Ο ισ

νέίσξσυιί 

Ο Κλσνόνή  Μνέίσξσλιίν

νέίσξσυιήσ  χνέpιυιψ pιι Ο μιφιχ χνχιίσ pνέιίέιψ

pνέψμιψοιψ ιψο κνέφιυ ίνέίιχι ίνέυισί ιήpνυ υνήνφιχιίιψ υνήνιίιψ υνέτι pιι ήνέίσξσυιήσ σψσ χνψμωέωψο Ο χνύτμυιψ φσψουψοιψ υνέτι ιψο ιχιψ ήνιί μιψ ήνφιχιί κιοσ ήνφέ σψήιψ Ο νφισψ σί ήνέίσξσυιήσ τοι χνψτιμσ υνκίιψ κσήψσή Ο χνφνψουιpσ ήνέίσξσυιήσ Κ ΑΓ ιψο ήμι μσχσφσυσ Ο ήνκνφχψι νμι ήνέίσξσυιήσ σψσ χνψτιμσ κυίσ κιύι Ο ήιψοιί pνέιίσιψ ίνέιμιp υνήνφιχιίιψ μιψ υνήνιίιψ υνέτι υιέιύιψψι

 Μνέίσξσλιίσωψ σή ι ΟБή νξξωέί ίω λωχpφ ύσί ιppφσλικφν φιύή ιψμ ένοφιίσωψή νήpνλσιφφ ένφιίνμ ίω ήιξνί ιήpνλίή ωξ ωλλpιίσωψιφ νιφί σή λνέίσξσλιίσωψ νξξωέί pήνμ Ο ίω ένιφσν ι ύωέυσψο νψόσέωψχνψί ίιί σή ήιξν νιφί ιψμ ιpp ξωέ ίν νψίσέν χιψ σψ Ο ψ ιμμσίσωψ λνέίσξσλιίσωψ σή ιφήω ι κήσψνήή ένάσένχνψί ξωέ Ο ίω λωχpφνχνψί ίν Κ ΑΓ  ύσλ ιή κννψ ωύψνμ κ Ο κνξωέν Λωί λνέίσξσλιίσωψή ιέν pέωωξ ίιί ίν Ο σή όνέ ιίίνψίσόν ίω ίν ήιξνί ιψμ νιφί ωξ σίή νχpφωννή

νψμωέωψο νέίχκιψ

μνψοιψ

έίψνέήσp

μιψ

Πφωφ ένήνψȚν

Ξψλωέιοσψο Ννόνφωpχνψί κ

ιέίψνέήσp ιψμ φωκιφ ένήνψλν

νέίχκιψ κσήψσή pνέιύιίιψ pνήιύιί ιψο μσίωpιψο σψμήίέσ pνψνέκιψοιψ ψιήσωψιφ ένοσωψιφ μιψ οφωκιφ χνχκνέσυιψ pνφιψο ιψο ήιψοιί κνήιέ κιοσ Ο ψίυ ίχκ χνψτιμσ pνέήιιιψ υνφιή μψσι νφιψο κνήιέ σί μιpιί κνέκι χνψτιμσ pνψμιpιίιψ τσυι υνκίιψ μιψ ιέιpιψ pιήιέ ίνέpνψσ νχιυσψ κιψιυ pνέχσψίιιψ ιψο κσήι μσpνψσ ήνχιυσψ κνήιέ ένόνψν ιψο μσιήσφυιψ ιένψι σί pνψονχκιψοιψ υιpικσφσίιή χιpψ υιpιήσίιή χνψτιμσ υψλσ pνψίσψο μιφιχ χνψμωέωψο pνέίχκιψ κσήψσή pνέήιιιψ ψίυ σίφι Ο χνφιυυιψ pέίψνέήσp μνψοιψ κνέκιοισ pσιυ ψίυ χνψψτυυιψ νυήσήίνψήσψι ήνλιέι οφωκιφ ψίυ χνψλιpισ pνέίχκιψ υσψνέτι ιψο μσίιέονίυιψ

νέίχκιψ ίνέήνκί ιψίιέι φισψ μιpιί μσφσιί μιέσ ένόνψν ιψο μσιήσφυιψ ιιί σψσ Ο ίνφι χνφιυυιψ pνψονχκιψοιψ υιpιήσίιή ψίυ χνψσψουιίυιψ ήνέιpιψ pιήιέ ισί μνψοιψ χνφιυυιψ υωψόνέήσ ιψοιέ  μιέσ ήνχφι ιμιφι ιψοιέ pνήιύιί ψέέωύ ωț χνψτιμσ ιψοιέ ύσțν ωț έωήνή υωψόνέήσ ιψοιέ  μσφιυυιψ ήνίνφι ιψοιέ  κνέωpνέιήσ μιψ ήνφέ pνέιύιίιψ pνήιύιί έέωύ Λωț ιψο χνχνέφυιψ ιψοιέ μσpσψμιυιψ υν ιψοιέ  ωpνέιήσωψιφ ιψοιέ  μιψ υωψόνέήσ ιψοιέ  χνέpιυιψ pωψμιήσ pνψίσψο χνψτιμσυιψ Ο ΚνέωΚήσι ήνκιοισ ωέφț Μφήή  ωξ Μήίωχνέ ΜωσȚν

έωύί ωξ ισέλέιξίή χισψίνψιψλν κήσψνήή ίιί σή ήppωέίνμ κ ψιίσωψιφ ένοσωψιφ ιψμ οφωκιφ ιόσιίσωψ σψμήίέσνή pέωόσμν ι ίένχνψμωή ωppωέίψσί ξωέ Ο ίω οέωύ σψίω ι ύωέφμ λφιήή λωχpιψ ένιί ωppωέίψσίσνή χι ίέψ σψίω σψλωχν σξ ίν χιέυνίБή ψννμή ιψμ νpνλίιίσωψή ιέν χνί ν χωέν μνχιψμ ίιί λιψ κν χνί ίν οένιίνέ ίν ένόνψν ονψνέιίνμ νένξωέν λιpικσφσί ιψμ λιpιλσίμνόνφωpχνψί σή ίν σχpωέίιψλν υνή σψ μέσόσψο κήσψνήή οέωύί Οωέ ίιί Ο λένιίνή ι pιέίψνέήσp ύσί όιέσωή pιέίσνή ίω μνχωψήίέιίν σίή νσήίνψλν οφωκιφφ ίω ιλσνόν ίν ίιέονίνμ οέωύί pνέξωέχιψλν

ν οέωύί ύιή ιχωψο ωίνέή λιψ κν ήννψ ξέωχ ίν ονψνέιίνμ ένόνψν Μέένψίφ Ο ιή κννψ μνόνφωpσψο ίν λιpιλσί ίω σψλένιήν χιέυνί pίιυν ί σή κ λωψόνέίσψο ιψοιέ  ξέωχ ψιέέωύ κωμ ιψοιέ σψίω ι ύσμν κωμ ιψοιέ ν λωψόνέήσωψ pέωλνήή ωξ ιψοιέ  ύιή λωψμλίνμ ιξίνέ ίν ωpνέιίσωψ ιψμ ίν νψίσέν ιψοιέ  ιέέωύ Λωμ ισέλέιξί χισψίνψιψλν ένάσέσψο ιψοιέ χωόνμ ίω ιψοιέ  ιψοιέ  ωpνέιίσωψή ιψμ λωψόνέήσωψ ιψοιέ  ιέν σχpωέίιψί ξωψμιίσωψ ίω χιυν Ο ιή ι ωέφμ Μφιήή  ωξ Μήίωχνέ Μωσλν


(12)



υίσήιέ νιψοιψ νψίσψο

ν Οσψιψλσιφ σοφσοίή

ωήσήσ νιψοιψ (Ν) Οσψιψλσιφ ωήσίσωψ (Ν) ωίιφ Κήνί

Κήνί ιψλιέ Κήνί σμιυ ιψλιέ

ωίιφ σικσφσίιή μιψ Ξυσίιή σικσφσίιή σικσφσίιή ιψουι νψμνυ σικσφσίιή ιψουι ιψτιψο Ξυσίιή       ΒΑ Β Α ΒΑ  ΑΒΑ Α Α ΒΑ ΑΒ Α ΒΑ ΒΒ ΑΒ Β ΑΒ Β  ΑΒΒ Β  Α Α ΒΒ ΒΑ ΑΒ Α ΑΑ ΑΒ ΑΑ ΑΒ ΒΒ     ΒΒ ΒΒ ΒΑ ΒΒ ΒΒΒ ΑΑ  ΒΒΒ Β ΒΒ ΒΑΒ ΒΑ Κήήνί ωίιφ Μέένψί Κήήνίή ωψ Μέένψί Κήήνίή

ν ωίιφ ωξ σικσφσίσνή ιψμ Ξάσί σικσφσίσνή ωέί νέχ σικσφσίσνή ωψο νέχ σικσφσίσνή Ξάσί

ΜιίιίιψΓ Ο ίσμιυ χνφιυυιψ σψόνήίιήσ pιμι νψίσίιή ιήωήσιήσ χιψιpψ Ο μω ψωί ήιέν σψόνήίχνψί ίω ιψ νψίσί ωξ ιήήωλσιίσωψ

 Νσήιτσυιψ υνχκιφσ νpένήνψίνμ

ικι οσ (Ν) έωξσί ιψμ ωήή (Ν)

νψμιpιίιψ ήιι Λνκιψ ήιι νψμιpιίιψΛνκιψ ήιι ισψψι ικι ήιι νψοιήσφιψ Λψοι ικι νκνφχ ιτιυ Λνκιψ ιτιυ ικι Λνέήσ ιψ Λνέτιφιψ νψμιpιίιψ ωχpέννψήσξ ισψ χφι ικι ωχpέννψήσξ ιψ Λνέτιφιψ

ικι pνέ ιιχ

       ΑΑΒ  ΑΑ (Β) ΑΑΒ Α Β ΑΑ ΒΒ  ΑΑΒΑ ΑΑ   ΑΑ ΒΒ  ΒΒ Α ΒΑ Β  Β   Α Α ΒΑΒ Β ΒΑ   Β Α  ΑΑΒ Α Β Β ΒΒ (Β) ΒΒ Α Α ΒΒ ΑΒ  (Α)  Β Α () Α Α Β ΑΑΒ (ΑΒ) Β Α ΑΒΒ ΑΑΑ ΑΒ Β ΑΒ  νόνψνή pνέιίσψο Ξpνψήνή ίνέή νόνψνή ιψμ pνέιίσψο Ξpνψήνή έωξσί

ψίνένήί ψλωχν έωξσί κνξωέν ίι ι Ξpνψήνή νί Κψψιφ έωξσί

ίνέ Μωχpέννψήσόν ψλωχν

ωίιφ ωξ Κψψιφ Μωχpέννψήσόν ψλωχν έωξσί pνέ ιέν


(13)

 ιήσωέιήσω (%)

ιίσωή (%) Κ ΝΚ Μή ίσω ΚȚσț νήί ίσω Μέένψί ίσω Κ ΟΚΛΚ pνέίσψο έωξσί έοσψ νί έωξσί έοσψ νίέψ ωψ ΞάσίΞ νίέψ ωψ

ΣψόνήίχνψίΣ Κ ΚΛΚ Ννί ίω Κήήνίή ίσωΝΚ Ννί ίω Ξάσί ίσωΝΞ Κ ΚΚ Σψόνψίωέ έψ όνέ (ιέσ)

Κόνέον ΜωφφνȚίσωψ νέσωțΚΜ(ιέσ)

ωίφ Κήήνίή έψ όνέΚ (ιέσ) ιήσω ωμιφ νψμσέσ ίνέιμιp ωίιφ Κήνί

        Α Β Α  Β Α Β  Α       Β Β     Α  Β    Α  Α   Α Α  Α Β     Α Α   Α  Α Β   Α  Β ΑΑ    Α Β Β   Α    Α Β ΒΒ   Α ΒΒ ΒΑ Β Ν Κ Μιή ιίσω Κλσμ νήί ιίσω Μέένψί ιίσω

ΟΚΛ Κ

pνέιίσψο έωξσί ιέοσψ νί έωξσί ιέοσψ

νίέψ ωψ ΞάσίΞ νίέψ ωψ

ψόνήίχνψί

ΚΛ Κ

Ννκί ίω Κήήνίή ιίσωΝΚ Ννκί ίω Ξάσί ιίσωΝΞ ΚΜ Κ ψόνψίωέ έψ όνέ (μι) Κόνέιον Μωφφνλίσωψ νέσωμΚΜ(μι) ωίιφ Κήήνίή έψ όνέΚ (μι) ύψ Μιpσίιφ ιίσω έωο ωίιφ Κήήνίή ωμιφ νέτι Λνέήσ (Ν)

νί ωέυσψο Μιpσίιφ (Ν)

ωμιφ νέτι Λνέήσ

νί ωέυσψο Μιpσίιφ

     

Α Β ΑΑ Α ΑΑ Β

Μιίιίιψ ψίυ pνχκιλι φιpωέιψ Γ

ικνφ οέιξσυ μιψ pνχιpιέιψ ψχνέσυ pιμι φιpωέιψ σψσ χνχιpιέυιψ ήίιψμιέ pνψφσήιψ Λιιήι ψοοέσή υνλιφσ ιψο χνψοοψιυιψ ήιίιψ χιίι ιψο pσι

ωίνή ίω νιμνέή ωξ ίν νpωέί Γ

ψ ιφφ ίικφνή οέιpή ιψμ ψχνέσλιφ όιφνή pένήνψίσψο ψχνέσλ μιίι ίν Ξψοφσή ήίιψμιέμ σή ήνμ νλνpί ίιί ήν ίν pσι λέένψλ


(14)



ωίιφ Κήνί

Κήήνί ωίιφ

     

Κήνί ιψλιέ

Μέένψί Κήήνί

     

Κήνί σμιυ ιψλιέ

ωψ Μέένψί Κήήνίή

     

ωίιφ σικσφσίιή μιψ Ξυσίιή

ωίιφ ωξ σικσφσίσνή ιψμ Ξάσίσνή

     

σικσφσίιή

σικσφσίσνή

     

σικσφσίιή ιψουι νψμνυ

ωέί νέχ σικσφσίσνή


(15)

 ωψο νέχ σικσφσίσνή

     

Ξάσίσνή

     

νψμιpιίιψ ήιι

νόνψνή

     

Λνκιψ ήιι

pνέιίσψο Ξpνψήνή

     

ικι οσ έωξσί ιψμ ωήή

ικι ήιι

έωξσί

     

ικι νκνφχ ιτιυ

έωξσί Λνξωέν ι


(16)



           

χφι ικι ωχpέννψήσξ ιψ Λνέτιφιψ

ωίιφ Κψψιφ Μωχpέννψήσόν ψλωχν

     

ικι νέ ιιχ

έωξσί νέ ιέν

     

ωμιφ νέτι Λνέήσ

νί ωέυσψο Μιpσίιφ

     


(17)

ν χχιέ ωξ έωμλί ιψμ νέόσλν

έωμυ μιψ ιήι (Ν)

έωμλί ιψμ νέόσλν (Ν) σψν σψίνψψȚν

Λήν σψίνψψȚν Μωχpωψνψί νέόσȚνή Ξψοσψν σψίνψψȚν ίνέ σψίνψψȚν ωίιφ νψμιpιίιψ ήιι

ωίιφ νόνψν        ΒΒ Β ΒΑΑ ΒΒΑ  ΑΑΒΑ ΑΒ ΑΑΑΑ Β Α ΑΑ  Α  ΑΑΒ ΒΑ  Β ΒΒΑ ΑΒΒ ΒΒΒ Β Β Α ΒΑΑΑΒ Β ΑΑ ΑΒ Β Β

Κήήνήήχνψί Μ (υωέ) Μ Κήήνήήχνψί (λωέν)

υωέ Μ Μ λωέν

     

Β Α Α ΑΑ Α Β

χφι Ν

ωίιφ ωξ χιψ νήωέλν

χφι Ν ωίιφ ωξ Ξχpφωνν

     

 ΑΑ    

υίσήιέ ιιχ

ιέν χχιέ

ιχpισ μνψοιψ ιυσέ ίιψ  Ο ίσμιυ χνφιυυιψ pνέμιοιψοιψ ήιιχ ήνσψοοι ίσμιυ ιμι σψξωέχιήσ ίνέυισί μνψοιψ τχφι ήιιχ ιψο κνένμιέ υιpσίιφσήιήσ pιήιέ ιέοι ήιιχ ίνέίσψοοσ ιέοι ήιιχ ίνένψμι μιψ ιέοι ήιιχ pνψίpιψ ήνέίι όωφχν ήιιχ ιψο μσpνέμιοιψουιψ

ψίσφ ίν νψμ ωξ  Ο μω ψωί χιυν ήιένίέιμσψο ήω ίνέν σή ψω σψξωέχιίσωψ ένφιίνμ ίω ίωίιφ ήpένιμνμ ήιέν χιέυνί λιpσίιφσιίσωψ ίν σονήί ήιέν pέσλν ίν φωύνήί ωψν ιψμ λφωήσψο ήιέν pέσλν ιψμ ίέιμνμ ήιέν όωφχν

υίσήιέ κφσοιήσ

κφσοιίσωψ χχιέ

ιχpισ μνψοιψ ιυσέ ίιψ  Ο ίσμιυ χνψνέκσίυιψ ωκφσοιήσ ήυυ μιψ ωκφσοιήσ υωψόνέήσ ήνσψοοι ίσμιυ ιμι σψξωέχιήσ ίνέυισί μνψοιψ τχφι ωκφσοιήσήυυωκφσοιήσ υωψόνέήσ ιψο κνένμιέ ίσψουιί κψοισχκιφιψ ίιψοοιφ τιί ίνχpω μιψ pνέσψουιί ωκφσοιήσήυυ

ψ ίν νψμ ωξ  Ο μω ψωί pκφσή ωκφσοιίσωψέιίν ιψμ λωψόνέίσωψιφ κωψμ ήω ίνέν σή ψω σψξωέχιίσωψ ένφιίνμ ίω ίωίιφ ωξ ωκφσοιίσωψέιίνλωψόνέίσωψιφ κωψμ σψίνένήί έιίνμν μιίν κωψμ έιίσψοή


(18)



σψν σψίνψψȚν

     

Λήν σψίνψψȚν

     

Μωχpωψνψί νέόσȚνή

     

Ξψοσψν σψίνψψȚν

     

ίνέ σψίνψψȚν

     

ωίιφ νψμιpιίιψ ήιι

ωίιφ νόνψν


(19)

 υωέ Μ

Μ λωέν

     

χφι Ν ωίιφ Ξχpφωνν

χφι Ν

ωίιφ Ξχpφωνν


(20)

Α

νψοιέοιιψ

Κύιέμή

ιέι 

Κψψφ νpωέί Κύέț

 υιίνοωέσ νέήιιιψ

έσόίν

ωψ νιψοιψ

ωψ σήίνț

έμ Κψψιφ νpωέί Κύιέμ  ωψ Οσψιψλσιφ έσόιίν Μωχpιψ

λιίνοωέ ωψσήίνμ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

 Λ νχνψίνέσιψ νιψοιψιψ νχνψίνέσιψ Λ Νσέτνψ ιτιυ Κ

Οσψιψλσιφ νέόσλνή Κίωέσί (ΟΚ) ψμωψνήσιψ Λιψυ ίιίνύψνμ νψίνέpέσήν σψσήίέ ι νψνέιφ Νσένλίωέ Κ

νέσψουιί  μιφιχ

ωp  ΜωχχψσȚίσωψ ίνέσφή

μιφιχ

pωίφσοί Κύέț

 ψίυ

Κψψφ νpωέί



ί έιψυ ωξ ωp  Μωχχψσλιίσωψ ιίνέσιφή σψ pωίφσοί Κύιέμ

 ξωέ Κψψιφ νpωέί 

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΚΜ

νέσψουιί ΒΑ μιφιχ ωp

 ΜωχχψσȚίσωψ ίνέσφή

μιφιχ

pωίφσοί ύέț

 ψίυ

ήίσψσφσί νpωέί



ΒΑί έιψυ ωξ ωp  Μωχχψσλιίσωψ ιίνέσιφή σψ pωίφσοί ιύιέμ

 ξωέ ήίισψικσφσί νpωέί 

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΚΜ

νέσψουιί  ωp  Κψψιφ νpωέί ωέφμύσμν μιφιχ

σήσωψ Κύιέμ 

ί έιψυ ωξ ωp  Κψψιφ νpωέί ωέφμύσμν σψ σήσωψ Κύιέμ  νχκνέσ Λνήίωύνέή


(21)

Β

νέίσξσυιήσ ίωέσίιήσ νψνέκιψοιψ

Μνέίσξσλιίσωψ ωξ Κόσιίσωψ Κίωέσί

Ν

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΝΜΚ ψμωψνήσι

ΞΚΚ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΞΚΚ

ΟΟ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΟΚΚ

Β σήήν 

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚΚ ΚΚΚ

ψΑ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΝΜΚ ΚΞΚ

ΚΟ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚΚ ΞΚ

Κ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΝΜΚ ΚΚΚ

ΚΒ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚΚ ΚΞ

ΑΑ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΝΜΚ ΚΚΝ

 

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΝΜΚ ΚΚ

Κ Ο

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΛΚΚ ΞΚ

ΜΚΚ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚΚ ΞΚ

ΚΝΚ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚΚ ΛΚΚ

Α

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚΚ ΚΟΚΚ

Κ Β

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚΚ Κ

ΑΚ()

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΝΜΚ ΝΚ

ΚΚ ΟΒ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΝΜΚ Κ



νχκνέσ Λνήίωύνέή

ΜΚ Κ

Κ 

νχκνέσ Λνήίωύνέή


(22)



νέίσξσυιήσ ισψψι

ίνέ Μνέίξσλιίσωψή

Κ ΑΓ Κ ΑΓ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

λωξσψμω

 

νχκνέσ Λνήίωύνέή

νχνψίέσιψ νψιοι νέτι & έιψήχσοέιήσ

σψσήίέ ωξ ιψpωύνέ ιψμ έιψήχσοέιίσωψ

   

νχκνέσ Λνήίωύνέή

ωχσήσ Κυένμσίιήσ ιήσωψιφ

ιίσωψιφ Κλλένμσίιίσωψ Μωχχσήήσωψ

Κψοοωίι ωέpωέιί Κήωήσιήσ Κφσ νήνιίιψ & νήνφιχιίιχ νέτι

νχκνέή ωξ ίν Κήήωλσιίσωψ ωξ Μωέpωέιίν νιφί & ήνλέσί ψσί ωέυσψο

νχκνέσ Λνήίωύνέή

Κήωήσιήσ Κφσ νήνιίιψ & νήνφιχιίιψ νέτι

Κήήωλσιίσωψ ωξ νιφί & ιξνί

 Γ    Β Γ

 Γ    ΒΓ

νχκνέσ Λνήίωύνέή

λωξσψμω

Κψοοωίι Κόσίσωψ ppφσνέή ΚήήωȚσίσωψ

νχκνέ ωξ Κόσιίσωψ ppφσνέή Κήήωλσιίσωψ

νχκνέσ Λνήίωύνέή


(23)



Ο νέσχι νέίσξσυιήσ Κ 

Ο ένλνσόνμ Κ  Μνέίσξσλιίν

Ν χνψνέιυιψ pνέpιψτιψοιψ ȚνέίσξσȚίν ωξ ppέωόφ Κ  υνpιμι Ο Ννψοιψ ήνέίσξσυιί Κ  Ο κνέύνψιψο χνψονφιέυιψ ΛήσȚ σȚνψήν ήνpνέίσ Μ Μ Μ Κ μιψ Κ κιοσ pνήνέίι pνψμσμσυιψ ΛήσȚ ΚσέȚέξί σψίνψψȚν ιψο χνψτιμσ κνψίυ μυψοιψ ίνέιμιp κσήψσή Ο υν μνpιψ ήνυιφσοή υνpιίιψ Ο μιφιχ χνχνψσ ένάσένχνψίή μιέσ

ίωέσί

ΝΚΚ ιψμνμ ωόνέ ι λνέίσξσλιίν ωξ ιppέωόιφ Κ  νίνψήσωψ ίω Ο σί Κ  λνέίσξσλιίν Ο ιμ ιψ ιίωέσί ίω σήήν ι Λιήσλ σήνψλν ήλ ιή Μ Μ Μ Κ ιψμ Κ ξωέ Λιήσλ Κσέλέιξί ισψίνψιψλν νμλιίσωψ pιέίσλσpιψίή ύσλ κνλιχν ι ήppωέί ωξ κήσψνήή Ο ιί ωψλν ιή ι ήκήνέόσνψλν ωξ Ο σψ ξφξσφφσψο ίν ένάσένχνψίή ωξ ίν ιίωέσί

ΚΚ

ΚΚ

υέιψ νμνφσόνέ νήιύιί 

νμνφσόνέ ιψυήοσόσψο ωξ  Κσέλέιξί

Νσψιή Λήν σψίνψψȚν (Λ) Ο υήήψι ψσί σțν Λωț Λήν σψίνψψȚν κνέιήσφ χνψνφνήισυιψ pνέιύιίιψ pνήιύιί   ΜΝ μιψ  ΜΛ ίνpιί ύιυί ιήσφ pνέιύιίιψ υνμι pνήιύιί ίνέήνκί τοι χνψμιpιί ένήpωψ pωήσίσξ μιέσ Țήίωχνέ

Λιήν ισψίνψιψλν (Λ) Ννpιέίχνψί ωξ Ο pιέίσλφιέφ σμν Λωμ Λιήν ισψίνψιψλν ψσί σή ήλλνήήξφφ λωχpφνίνμ ι   ΜΝ ιψμ  ΜΛ ισέλέιξί χισψίνψιψλν σψ ίσχν ν ένήφί ωξ κωί ιφήω ένλνσόνμ ι pωήσίσόν ένήpωψήν ξέωχ λήίωχνέή

νχνοιψο ιιχ Ο νίτσ Κ 

ιένωφμνέή Ο Κppέωόνμ Κ 

Ο ίνφι χνψνφνψοοιέιυιψ ιpιί χχ νχνοιψο ιιχ () pνψονήιιψ Κ  pιμι Β ιψιέσ  μσ ιψο Κμσίωέσχ ιέμι Μσί Μνψίνέ νφισψ σί  τοι χνψουυιψ νμωχιψ ιίι νφωφι νέήιιιψ ιψο Λισυ μιψ νμωχιψ Ννύιψ ωχσήιέσή μιψ Νσένυήσ ήνκιοισ κιοσιψ μιέσ υωχσίχνψ νχνοιψο ιιχ μιφιχ pνψνέιpιψ ίιίι υνφωφι ιψο κνέυνφιψτίιψ

Ο ιμ ιφένιμ λωχpφνίνμ ι νψνέιφ ννίσψο ωξ ιένωφμνέή  ωψ Β ιψιέ  ιί ιέμι Κμσίωέσχ ωξ Μσί Μνψίνέ ψ ιμμσίσωψ ίω ίν ήιένωφμνέή χννίσψο ιφήω λωψξσέχνμ ι ωωμ Μωέpωέιίν ωόνέψιψλν χιψιονχνψί ιψμ ίν Λωιέμ ωξ Μωχχσήήσωψνέή ιψμ Λωιέμ ωξ Νσένλίωέή χιψιονχνψί ιή ι pιέί ωξ ίν λωχχσίχνψί ωξ ίν ήιένωφμνέή σψ ίν σχpφνχνψίιίσωψ ωξ λωψίσψωή χιψιονχνψί


(24)



ΟΞΛΚ

ΟΞΛΚ

σȚυ ξξ Κ 

Κ σλυ ξξ 

νψοιύιφσ pνψλιψιψοιψ pέωοέιχ υνέτι ίιψ  Ο χνψοιμιυιψ σȚυ ξξ Κ  ιψο μσσυίσ ωφν pιέι φνιμνέ Ο ιψο χνχιpιέυιψ χχέ νέξωέχψȚν ίιψ  νψλιψι νέτι ίιψ  έσψο νήήσωψ μιέσ ΜΞ Ξ ψμωψνήσι ιψμέ ιψίέσιοω pνψιψμιίιψοιψιψ Μωχχσίχνψί ωξ νțνέή μιψ pνψοχχιψ pνχνψιψο μιέσ κνέκιοισ υωχpνίσήσ μσ Ο

Λνοσψψσψο ύσί ίν ύωέυ pφιψ σψ   Ο νφμ Κ σλυ ξξ  ξωφφωύνμ κ ίν Ο φνιμνέή ίιί φισμ ι χχιέ ωξ νέξωέχιψλν  ωέυ φιψ   ιέσψο νήήσωψ ωξ ΜΞ ωξ ψμωψνήσι Ξ ιψμέ ιψίέσιοω ήσοψσψο ίν Μωχχσίχνψί ωξ νιμνέή ιψμ ίν ιψψωψλνχνψί ωξ ύσψψνέή ωξ όιέσωή λωχpνίσίσωψή σψ Ο 

Ο Λνέpιέίσήσpιήσ μιφιχ ιχνέιψ νψμσμσυιψ

Ο ιή pιέίσλσpιίνμ σψ Ξμλιίσωψ Ξσκσίσωψ

Ο κνέpιέίσήσpιήσ μιφιχ υνοσιίιψ νυιψ νψμσμσυιψ σψοοσ  μσ ήίωέι νψιιψ ιυιέίι ήνκιοισ ψιέιήχκνέ μιφιχ φυ ωύ νψμσμσυιψ Ο μσύιυσφσ Κλχιμ σξι ήνφιυ 

ψωύφνțονψονχνψί μιψ Κκμφ ωιυ ήνφιυ Ρχψ νήωέȚν pνȚσφσήί χνχιpιέυιψ χιίνέσ χνψονψισ ιέσέ Μνχνέφιψο μσ Νψσι νψνέκιψοιψ

Ο pιέίσλσpιίνμ σψ ίν ννυ ωξ σονέ Ξμλιίσωψ σψ  ιί νψιιψ ιυιέίι ιή ι υνψωίν ήpνιυνέ ιί ίν ιφυ ωύ Ξμλιίσωψ Ο ένpένήνψίνμ κ Κλχιμ σξι ιή  ψωύφνμον ιψιονχνψί ιψμ Κκμφ ωιυ ιή ι χιψ νήωέλν pνλσιφσήί νpφισψνμ ικωί ι κέσοί Μιέννέ σψ ίν ωέφμ ωξ Οφσοί

Ο Κμιυιψ  Ξpω

Ο νφμ ι  Ξpω

νκιοισ pψλιυ νέσψοιίιψ Λφιψ  ιήσωψιφ Ο χνψοιμιυιψ  Ξpω ιψο μσιμιυιψ ωφν ψσί Ρνφί ξνί & Ξψόσέωψχνψίψονχνψί μνψοιψ χνψοονφιέ κνέκιοισ υνοσιίιψ ήνpνέίσ pιχνέιψ pέωμυ ήιξνί μιέσ ήνίσιp Νσψιή pιχνέιψ ξωίω μιψ pωήίνέ ήνχσψιέ υνήνιίιψ τιψίψο pνχνέσυήιιψ υνήνιίιψ τιψίψο μιψ pνέφωχκιιψ

Κή ίν pνιυ ωξ ιίσωψιφ Μνφνκέιίσωψ ωξ κφιψ   Ο νφμ ι  Ξpω κ ίν  νιφί ιξνί & Ξψόσέωψχνψί ιψιονχνψί ψσί  κ ωφμσψο όιέσωή ιλίσόσίσνή ήλ ιή ήιξνί pέωμλί νιλ ψσί νσκσίσωψ  pωίωοέιpή ιψμ pωήίνέή νσκσίσωψή  ι νιέί νιφί ήνχσψιέ  νιέί νιφί λνλυή  ιψμ έιλν 

ωχσήσ  Ν ψτψοσ Ο

ν Μωχχσήσωψ  σήσίνμ Ο

ιψσίσι νέτι (ιψτι) νήνφιχιίιψ νιχιψιψ μιψ ιφσίιή νψνέκιψοιψ ιήσωψιφ ωχσήσ  Ν  χνψοψτψοσ Ο ψίυ χνφσιί χιψιτνχνψ ήσήίνχ υνήνφιχιίιψ μιψ υνιχιψιψ pνψνέκιψοιψ μσ κιψμιέι ωνυιέψω ιίίι ψτψοιψ μσκιοσ μι ιυψσ χνφσιί ιήpνυ ένοφιίωέ μιψ ιήpνυ ωpνέιήσωψιφ μσ φιpιψοιψ

ν ωέυσψο Μωχχσίίνν (ιψτι) ωξ ιξνί νλέσί  ιψμ ιφσί ωξ ίν ιίσωψιφ Κνέωψιίσλή Μωχχσήήσωψ  ωξ ίν ωήν ωξ νpένήνψίιίσόνή όσήσίνμ ίν Ο ίω ήνν ίν χιψιονχνψί ωξ ιόσιίσωψ ήιξνί ιψμ ήνλέσί ήήίνχ ιί ωνυιέψω ιίίι ισέpωέί  ν όσήσί ύιή μσόσμνμ σψίω ίύω ήννσψο ίν ένοφιίωέ ιψμ ωpνέιίσωψιφ ιήpνλίή σψ ίν ξσνφμ


(25)



Ο μιψ ψμωpνφσίι νέpιψτιψο ωίι νήνpιιχιψ

Ο ιψμ ψμωpνφσίι Ξίνψμνμ νχωέιψμχ ωξ ψμνέήίιψμσψο

Ο μιψ ψμωpνφσίι Κσέλέιξί νέόσλνή χνφιψτίυιψ υνχκιφσ ψωίι υνήνpιιχιψ ιψο ήμι ικσή χιήι κνέφιυψι pιμι υίωκνέ  φιφ νύιί ωίι υνήνpιιχιψ ιψο κνέτιψουι ύιυί  κφιψ ίνέήνκί υνμι pνέήιιιψ χνφιυυιψ pιιpιι ψίυ χνένιφσήιήσυιψ υνέτιήιχι pνψονχκιψοιψ ξιήσφσίιή pνέιύιίιψ pνήιύιί ίνέκιψο μιψ pνψμυψοψι μσ ωψμωυ Μικν χιpψ ιψο φισψψι ήνήισ υνήνpιυιίιψ υνμι pνέήιιιψ

Ο ιψμ ψμωpνφσίι Κσέλέιξί νέόσλνή λωψίσψνμ ίν νχωέιψμχ ωξ ψμνέήίιψμσψο νpσένμ σψ ίν φιήί λίωκνέ  έωο ι νχωέιψμχ ωξ ψμνέήίιψμσψο ύσί ξωέ  χωψίή φιήίσψο ίν ίύω λωχpιψσνή χιμν ιψ νξξωέί ίω ένιφσήν ίν τωσψί μνόνφωpχνψί ωξ ισέλέιξί χισψίνψιψλν ξιλσφσίσνή ιψμ ήppωέίνέή σψ ωψμωυ Μικν ωέ ίν ωίνέή ιλλωέμσψο ίω ίν ιοέννχνψί ωξ κωί λωχpιψσνή

ΚΞ

ΚΜ

Ο ιχpισυιψ νήσιpιψ ψμήίέσ  ιμιpσ ΚΚ

Ο μνφσόνένμ ίν  ψμήίέ νιμσψνήή ίωύιέμή ΚΚ

 ίέίνοσȚ ψονχνψί ξξσȚν ιχιί ιψιξσ μσpνέλιι χνψτιμσ pνχκσλιέι μιφιχ ωψξνένψήσ

ν ΚΞΚ Κσέ έψήpωέίίσωψ Σψίνοέίσωψ έωτνȚί (ΚΚ) μσ Λιψουωυ pιμι  ιένί  ωψξνένψήσ ιψο μσσυίσ ωφν pιέι pνφιυ σψμήίέσ ιόσιήσ μσ ΚΞΚ σψσ χνχκιιή ίνψίιψο μιχpιυ ΚΞΚ σψοφν Κόσίσωψ έυνί (ΚΚ)  ίνέιμιp σψμήίέσ ιόσιήσ ΚΞΚ ιχιί ιψιξσ χνύιυσφσ Ο χνψιχpισυιψ χιίνέσ ίνψίιψο υνήσιpιψ σψμήίέσ  ΚΞΚ χνψοιμιpσ ΚΚ

σλν ένήσμνψί ωξ ίέιίνοσλ ιψιονχνψί ξξσλν ιχιί ύιή ίέήίνμ ίω κν ι ήpνιυνέ ιί ίν λωψξνένψλν ωξ ν ΚΞΚ Κσέ έιψήpωέίιίσωψ ψίνοέιίσωψ έωτνλί (ΚΚ) σψ Λιψουωυ ωψ ιέλ   ν λωψξνένψλν ύσλ ύιή ξωφφωύνμ κ ίν pνέpνίέιίωέή ωξ ίν ιόσιίσωψ σψμήίέ σψ ΚΞΚ μσήλήήνμ ίν σχpιλί ωξ ΚΞΚ σψοφν Κόσιίσωψ ιέυνί (ΚΚ) σψ  ίω ΚΞΚ ιόσιίσωψ σψμήίέ ιψιξσ ιχιί ένpένήνψίνμ Ο νpφισψνμ ικωί ίν ένιμσψνήή ωξ  ΚΞΚ ίω ξιλν ΚΚ

Ο μιψ Κ Κσέ ιφσψ νέτιήιχι

ν Μωωpνέιίσωψ ωξ Ο ιψμ Κ Κσέ

Νσένυίέ Μωέpωέίν ίέίνο & Ννόνφωpχνψί Ο νίστω Κύσκωύω μιψ ΜΞ Κ Κσέ νξξνέήωψ έύσψ ιύνψι χνψιψμιίιψοσ υωψίέιυ υνέτιήιχι Λ Μωχpωψνψί pιμι Β ιένί  νέτιήιχι σψσ χνφνψουιpσ μι υνέτιήιχι φισψψι ιψο ίνφι ίνέτιφσψ ιψίιέι Ο μνψοιψ Κ Κσέ νκνφχψι Ο μιψ Κ Κσέ ίνφι χνψιψμιίιψοιψσ υνέτιήιχι pνέιύιίιψ Λήν σψίνψȚν p ίω ΜΜνȚυ μιψ ίψțέț Πέωψț Ρψțφσψο Κοέννχνψί σψν σψίνψψȚν

ν Νσένλίωέ ωξ Μωέpωέιίν ίέιίνο & Ννόνφωpχνψί Ο νίστω Κύσκωύω ιψμ ΜΞ ωξ Κ Κσέ νξξνέήωψ έύσψ ιύνψι ήσοψνμ ι λωψίέιλί ωξ Λ Μωχpωψνψί ωψ Β ιέλ  σή λωφφικωέιίσωψ λωχpφνχνψίή λωόνέμ ίύω ωίνέ λωωpνέιίσωψή ίιί νσήίνμ κνίύννψ ίν Ο ύσί Κ Κσέ ένόσωήφ Ο ιψμ Κ Κσέ ιμ ήσοψνμ ι λωωpνέιίσωψ χισψίνψιψλν ωξ Λιήν ισψίνψιψλν p ίω Μ Μνλυ ιψμ ίιψμιέμ έωψμ ιψμφσψο Κοέννχνψί σψν ισψίνψιψλν 


(1)

3 Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan

3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

755-756

Independent auditor’s decription on the opinion The description includes: 1. Names and signatures; 2. Date of Audit Report; and

3. Public Accounting Firm’s and Public Accountant’s License Numbers.

4 Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan;

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas;

4. Laporan arus kas;

5. Catatanatas laporan keuangan;

6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisikeuanganpada awal periode sebelumnya

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasiikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

757-822

Comprehensive inancial statements Consisting comprehensively elements of the financial statements, such as:

1. Statements of inancial position; 2. Statements of comprehensive income; 3. Statements of changes in equity; 4. Statements of cash lows; 5. Notes to the inancial statements

6. Comparative information on the previous period; and 7. Statements of financial position at the beginning of

comparative period presented when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statements posts, or when an entity reclassifies posts in the inancial statements (if relevant).

5 Perbandingan tingkat proitabilitas Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

759

Comparison of proitability level Comparison between profit (loss) in current year and the previous year

6 Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;

2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;

3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan

4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

761 822


(2)

Kriteria

Criteria

Penjelasan

Explanation

Halaman

Page

Statements of Cash Flows Fulilling the following requirements:

1. Classification in three categories of activity: operation, investment, and funding;

2. The use of direct method in cash flow reporting from operational activities;

3. Separation of presentation between cash receipts and/or cash expenses for the period in operation, investment, and funding activities; and

4. Disclosure of non-cash transaction must be included in the notes to the inancial statements.

761 822

7 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;

2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pengakuan pendapatan dan beban;

4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.

770-783

Accounting Policy Highlights Consisting at least:

1. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK);

2. Basis for the measurement and preparation of financial statements;

3. Recognition of revenue and expenses; 4. Employee beneits; and

5. Financial instruments.

8 Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;

2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan

3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas

772-773 807-810

Disclosure of transactions with related parties Items disclosed among others are:

1. Names of related parties and the nature of relationship with these parties;

2. Transactional value and its percentage against total revenue and relevant expenses; and

3. Total balance and its percentage against total assets or liabilities.


(3)

Criteria

Explanation

Page

9 Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan:

1. Rekonsiliasi iskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak

dan laba akuntansi;

3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui

pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan

5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

782-783 799-801

Disclosure of matters relating to taxation Matters need to be disclosed:

1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expense (income)

and accounting proit;

3. Statement acknowledging that Taxable Proits (LKP) from the reconciliation serves as the basis for Corporate Income Tax’s Annual Tax Returns (SPT);

4. Details of assets and deferred tax liabilities recognized in the inancial position statement for each presenting period, and the amount of deferred tax (income) expenses recognized in the income statements if the amount is not visible in the total assets or liabilities of deferred tax recognized in the statements of inancial position; and

5. Disclosure of any tax diputes.

10 Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan;

2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;

3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan

4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan

reklasiikasi. 777-778

792-793

Disclosure of matters relating to ixed assets Matters need to be disclosed: 1. Depreciation method used;

2. Description of accounting policy selected, either revaluation or cost model;

3. Methods and signiicant assumptions used to estimate ixed assets’ fair value (for revaluation model) or disclosure of ixed assets’ fair value (for cost model); and

4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of ixed assets at the beginning and the end of period by presenting: addition, reduction, and reclassiication.


(4)

Kriteria

Criteria

Penjelasan

Explanation

Halaman

Page

11 Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan:

1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;

2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;

3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan

4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan

pelanggan utama. 762

798

Disclosure of matters relating to operational segment Matters need to be disclosed:

1. General information covering the factors used to identify unreported segment;

2. Information regarding proit and loss, assets, and liabilities of the reported segment;

3. Reconciliation of total revenue, profit and loss, assets, liabilities of the reported segment, and material elements of the other segments against relevant amount in the entity; and

4. Disclosure at the level of entity, covering information on products and/or services, geographical area, and main customer.

12 Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan

Hal-hal yang harus diungkapkan:

1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasiikasinya;

2. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 3. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko;

4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan

secara kuantitatif. 814-822

Disclosure relating to Financial Instruments Matters need to be disclosed:

1. Detailed classiication of inancial instruments; 2. Fair value of each group of inancial instruments; 3. Risk management purposes and policies;

4. Explanation of risks relating to inancial instruments: market risks, credit risks, and liquidity risks; and

5. Quantitative risk analysis relating to inancial instruments.

13 Penerbitan laporan keuangan 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan

keuangan.

Publication of inancial statements Matters need to be disclosed, among others:

1. Authorized date of the inancial statements for publication; and

2. Party responsible for the inancial statements authorization.


(5)

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank


(6)