Cara Ngagunakeun Modul Tujuan

PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 3 otobiografi dan biografi basa Sunda, 7 struktur jeung kaidah téks berita basa Sunda; 8 struktur kaidah téks iklan, jeung 9 wangun jeung unsur intrinsik drama,

E. Cara Ngagunakeun Modul

Sangkan eusi ieu modul bisa kacangking kalawan gembleng, ieu di handap sawatara hal anu perlu ditalingakeun ku Sadérék. 1. Merhatikeun sakur rambu-rambu nu aya dina ieu modul: bagian bubuka, kayaning kasang tukang, tujuan, peta kompeténsi, ambahan matéri, 2. Maca kalawan imeut unggal bagian nu aya dina unggal kagiatan pangajaran, kayaning tujuan, indikator kahontalna Kompeténsi, pedaran matéri, Kagiatan Diajar, latihan-pancén boh individual boh kelompok, tingkesan, uji Balik jeung lajuning lakuna. 3. Unggal Kagiatan pangajaran eusina mangrupa pedaran matéri ngeunaan: a. kagiatan réfléksi pikeun ngaronjatkeun kualitas pangajaran basa Sunda, anu pedaranana diwangun ku maluruh komponén pangajaran anu rék diréfléksi, réfléksi pikeun ngaronjatkeun kualitas pangajaran, lajuning laku hasil réfléksi, Panalungtikan Tindakan Kelas PTK dina widang pengajaran basa Sunda, jeung PTK pikeun ngaronjatkeun PKB guru; jeung b. struktur, konsép, jeung pola pikir dina widang élmu ngaunaan basa jeung sastra Sunda katut kaparigelan basana, anu pedaranana diwangun ku struktur, konsép, jeung pola pikir dina widang élmu nu ngarojong mata pelajaran nu keur diampu ngawengku genre téks wacana paguneman basa Sunda, genre téks otobiografi dan biografi basa Sunda, struktur jeung kaidah téks basa Sunda, struktur kaidah téks iklan, wangun jeung unsur intrinsik drama, kaparigelan ngagunakeun basa. PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 4 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 5 KOMPETENSI PEDAGOGIK: PTK DINA PANGAJARAN BASA SUNDA PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 6 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 7 KAGIATAN DIAJAR 1 RÉFLÉKSI PANGAJARAN BASA SUNDA

A. Tujuan

Saréngséna neuleuman ieu matéri, Sadérék dipiharep nyangking pangaweruh jeung kamampuh ngeunaan: 1. hakékat réfléksi pangajaran; 2. réfléksi pikeun maluruh deui tujuan pangajaran basa Sunda; jeung 3. réfléksi pikeun maluruh materi nu geus diajarkeun . 4. réfléksi pikeun maluruh rancangan jeung prosés pangajaran

B. Indikator Kahontalna Kompeténsi

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

110 3491 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 891 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 805 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 526 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 677 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1176 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1068 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 672 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 947 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 1165 23