Tingkesan Uji balik jeung Lajuning Laku

2 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 23 5. Jelaskeun naon maksudna yén saméméh ngalaksanakeun PTK kudu didadasaran ku hasil diagnostik?

F. Tingkesan

Lajuning laku hasil réfléksi mangrupa kagiatan nu dilaksanakeun sanggeus réfléksi. Dina ieu kagiatan guru perlu maluruh aspék-aspék nu dianggap héngkér kénéh tur perlu dioméan. Éta aspék anu nyababkeunana téh jadi titik pamiangan pikeun ngalaksanakeun kagiatan saterusna. Léngkah-léngkah anu kudu diperhatikeun ku calon panalungtik wangun PTK téh kayaning 1 ngabogaan ide Awal, 2 ngayakeun prasurvei, 3 ngalakukeun diagnosis, 4 nyusun rencana, 5 ngalaksanakeun atawa Impleméntasi tina rencana, 6 ngimeutan deui, 7 réfléksi, nyusun laporan PTK. Ari léngkah-léngkah nu perlu diperhatikeun pikeun lajuning lakuna sanggeus réfléksi, upamana waé 1 ngimeutan deui tujuan PTK sangkan luyu jeung nu dipiharep, 2 maluruh deui nu nyababkeun gagalna atawa kahontalna tujuan tina analisis jeung interprétasi, 3 milih atawa nangtukeun topik pangajaran satuluyna, 4 nangtukeun strategi pangajaran nu luyu, 5 nyusun skénario pangajaran dina wangun RPP, 6 nyusun perangkat pangajaran nu diperlukeun, 7 nyusun atawa menerkeun instrumén pikeun ngumpulkeun data, 8 nyieun jadwal kagiatan tindakan, 9 saupama diperlukeun bisa ngayakeun simulasi atawa uji coba skénario jeung perangkat. Prosedur anu kudu dilakonan dina ngarencanakeun tindakan ngawengku: 1 milih wangun tindakan, 2 nangtukeun hipotésis tindakan saupama diperlukeun, 3 nataharkeun tindakan, jeung 4 netepkeun indikator anu nangtukeun kritéria hasilna tindakan luyu jeung nu dipiharep.

G. Uji balik jeung Lajuning Laku

Pék akurkeun hasil pagawéan Sadérék kana jawaban latihan anu geus disayagikeun di bagian tukang ieu modul. Itung jumlah jawaban anu benerna, tuluy gunakeun rumus ieu di handap pikeun ngukur tahap ngawasa Sadérék kana bahan ajar. 2 KD PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 24 Rumus: Jumlah jawaban anu benerna Tahap Pangabisa = x 100 5 Tahap pangabisa nu dihontal ku Sadérék: 90 - 100 = alus pisan 80 - 89 = alus 70 - 79 = cukup - 69 = kurang Upama Sadérék ngahontal tahap pangabisan 80 ka luhur, Sadérék bisa nuluykeun ngaderes matéri Kagiatan Diajar 3. Tapi, lamun tahap pangabisa Sadérék kurang ti 80, pék balikan deui ngaderes matéri dina Kagiatan Diajar 2, pangpangna bahan nu can kacangkem. 3 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 25 KAGIATAN DIAJAR 3: HAKÉKAT PENELITIAN TINDAKAN KELAS PTK

A. Tujuan

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

111 3562 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 911 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 829 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 539 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 696 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1192 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

62 1097 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 700 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

29 973 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1189 23