LatihanPancén Tingkesan Uji Balik jeung Lajuning Laku

4 KD PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 56 3. Pigawé latihan atawa pancén nu dipidangkeun dina ieu kagiatan diajar. 4. Baca deui saliwat pedaran bahan ajar, tuluy titénan tur bandingkeun jeung tingkesan bahan ajar. 5. Lamun manggih bangbaluh, Sadérék bisa sawala diskusi jeung kancamitra séjénna.

E. LatihanPancén

1. Tataan ku Sadérék prosédur naon waé nu kudu dilakonan dina kagiatan PTK 2. Tuliskeun conto ngarumuskeun masalah saméméh ngalaksanakeun kagiatan PTK 3. Aspék substansi, orisinal, formulasi, jeung téknis minangka katangtuan nu kudu diperhatikeun ku calon panalungtik. Cing jelaskeun naon maksudna 4. Hipotésis dipaké pikeun nangtukeun dugaan parobahan anu bakal kajadian saupama tindakan dina PTK dilaksanakeun. Cing tulis conto rédaksi kalimat hipotésis dina hiji panalungtikan 5. Kagiatan ngimeutanpangamatan Observing dilaksanakeun pikeun ngumpulkeun data ngeunanan prosés pangajaran nu keur ditalungtik. Tataan aspék naon waé anu kudu ditalungtik

F. Tingkesan

Prosédur atawa léngkah-léngkah pokok nu kudu dilakonan dina PTK dina siklus mimiti nepi ka siklus-siklus saterusna nyaéta 1 nangtukeun fokus masalah, 2 ngarencanakeun tindakan atawa planning, 3 Pelaksanaan tindakan atawa action, 4 ngumpulkeun data nengetanobsérvasi, 5 Réfléksi ngaanalisis jeung ngainterpretasi, 6 ngarencanakeun lajuning laku saterusna. Katangtuan nu kudu diperhatikeun ku calon panalungtik saméméh ngalaksanakeun kagiatan panalungtikan téh ngawengku a aspek substansi b Aspek orisinalitas tindakan, c Aspek formulasi, d Aspek téhnis. Ku lantaran kitu disarankeun ka panalungtik pikeun maluruh masalah anu basajan tapi ngabogaan harti jeung gedé paédahna. 4 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 57 Hipotésis dipaké pikeun nangtukeun dugaan parobahan anu bakal kajadian saupama tindakan dina PTK dilaksanakeun.

G. Uji Balik jeung Lajuning Laku

Pék akurkeun hasil pagawéan Sadérék kana jawaban latihan anu geus disayagikeun di bagian tukang ieu modul. Itung jumlah jawaban anu benerna, tuluy gunakeun rumus ieu di handap pikeun ngukur tahap ngawasa Sadérék kana bahan ajar. Rumus: Jumlah jawaban anu benerna Tahap Pangabisa = x 100 5 Tahap pangabisa nu dihontal ku Sadérék: 90 - 100 = alus pisan 80 - 89 = alus 70 - 79 = cukup - 69 = kurang Upama Sadérék ngahontal tahap pangabisa 80 ka luhur, Sadérék bisa nuluykeun ngaderes matéri Kagiatan Diajar 5. Tapi, lamun tahap pangabisa Sadérék kurang ti 80, pék balikan deui deres matéri dina Kagiatan Diajar 4, pangpangna bahan nu can dikawasa. PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 58 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 59 KOMPETENSI PROFESIONAL: WANDA TEKS JEUNG DRAMA PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 60 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 61 5 KAGIATAN DIAJAR 5: PAGUNEMAN

A. Tujuan

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

110 3491 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 891 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 805 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 526 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 677 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1176 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1067 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 672 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 947 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 1165 23