NgimeutanPangamatan Observing Réfléksi Reflecting

4 KD PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 42

4. Ngalaksanakeun Tindakan Acting

Tahap ngalaksanakeun mangrupa impleméntasi pangajaran nu geus dirarancang. Dina ieu tahap guru kudu bisa nyaluyukeun tindakan jeung naon waé anu geus dirumuskeun sarta ditangtukeun dina rarancang. Lilana waktu ngalaksanakeun tindakan antara 2 nepi ka 3 bulan. Waktu nu sakitu téh diajangkeun pikeun nalungtik sababaraha poko bahasan mata pelajaran anu ditangtukeun. Ieu di handap conto aspék-aspék rencana skenario tindakan anu dilaksanakeun dina hiji PTK. a. Dirancang nerapkeun métodeu tugas jeung diskusi dina pangajaran bahasa Sunda ngeunaan matéri: A, B, C, jeung D. b. Format tugas: ngabagi kelompok leutik luyu jeung jumlah poko bahasan, pilih ketua, sekretaris, katut anggota ku cara random kalawan cara anu nyugemakeun murid. c. Kagiatan kelompok; ngumpulkeun bacaan, ku cara diskusi, anggota kelompok digawé diajar maham materi, nuliskeun hasil diskusi pikeun persiapan presentasi. d. Préséntasi jeung diskusi pléno; masing-masing kelompok midangkeun hasil kerjana dina pléno kelas, guru salaku moderator, ngalaksankeun diskusi, jieun kacindekan tina hasil pangajaran. e. Jenis data nu dikumpulkeun; mangrupa makalah kelompok, power point hasil kerja kelompok, murid anu aktif dina diskusi, sarta hasil diajar dilaksanakeun saméméh pretés jeung sanggeus postés tindakan dilaksanakeun.

5. NgimeutanPangamatan Observing

Tahap kagiatan ngimeutanpangamatan atawa obsérvasi anu dilakukeun ku panalungtik observer pikeun ngumpulkeun informasi ngeunaan prosés pangajaran anu dilakukeun ku guru panalungtik saluyu jeung tindakan anu geus disusun. Paniténan kudu nyoko kana instrumén nu geus dijieun sarta dirumuskeun. Aspék nu ditalungtik dina ieu pengamatan nyaéta: a prosés tindakanana; b pangaruh tindakan boh nu dihaja boh nu teu dihaja; c kaayaan jeung bangbaluh tindakan; d kumaha kaayaan jeung bangbaluhna dina ngayakeun tindakan nu 4 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 43 dirarancang jeung pangaruhna; jeung e pasualan lain nu bakal timbul salila kagiatan PTK lumangsung. Instrumén anu umum dipaké nyaéta a soal tés, kuis; b rubrik; c lambar obsérvasi; jeung d catetan lapangan nu dipaké pikeun ngumpulkeun data sacara obyektif nu teu karékan dina lambar obsérvasi, kayaning aktivitas siswa salila diayakeunana tindakan berlangsung, reaksi siswa, atawa pituduh séjénna nu dipaké dina kagiatan nganalisis jeung pikeun kaperluan réfléksi. Minangka dina hiji usulan PTK baris dikumpulkeun: a skor tés ésay; b skor kualitas kualitatif lumangsungna diskusi jeung jumlah pertanyaan katut jawaban; sarta c hasil obsérvasi jeung catatan lapangan anu pakait jeung kagiatan siswa. Dumasar data-data anu bakal dikumpulkan kayaning di luhur, instrumén anu dipakéna nyaéta: a soal tés wangun ésay; b padoman jeung kriteria meunteunskoring, boh tina hasil tés ésay atawa pertanyaan tina jawaban lisan salila diskusi; c lembar obsérvasi nu dipaké pikeun ngumpulkeun data aktivitas diskusi nu ditangtukeun skorna dumasar rubrik; jeung d catetan lapangan.

6. Réfléksi Reflecting

Kagiatan réfléksi panalungtikan dilaksanakeun di ahir lawungan salila kagiatan siklus lumangsung. Ieu tahap téh mangrupa tahap perenungan tina hasil paniténan atawa obsérvasi anu geus dilaksanakeun di kelas, boh tina hasil obsérvasi guru, obsérvasi siswa, boh catetan lapangan. Ngaliwatan kagiatan réfléksi, tina hasil obsérvasi tinangtu bakal kapanggih naon baé kahéngkéran jeung bangbaluh dina panalungtikan. Ku sabab, tujuan tina réfleksi nyaéta pikeun ngabebenah sarta ngoméan tindakan nu dilaksanakeun. Saperti halna, saumpama dina siklus I hasil maca artikel masih aya siswa anu can tuntas, dilakukeun réfléksi pikeun maluruh hal nu nyababkeun teu tuntasna éta. Saperti halna tina hasil réfléksi kapaluruh yén guru kurang ngarahkeun siswa, dina siklus II hasil réfléksi éta dilarapkeun dina prosés pangajaran, nepi ka dina ahirna sakabéh siswa bisa tuntas dina kagiatan pangajaran.. 4 KD PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 44

7. Proposal PTK

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

110 3491 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 891 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 805 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 526 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 677 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1176 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1067 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 672 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 947 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 1165 23