Asas asas Antropologi Dr. Abdullah Taib.

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 1985

KK. 301 — 3124 4101

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengcluar ulang mana-mana bahagian, artiket, ilustrasi, tat kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan apa can pun sama ada secara elcktronik, fotokopi, mckanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat Izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Penindingan tertakluk kepada perklraan royalti atau

honorarium. Penyelenggaraan editorial oleh Othman Shariff.

© Hakcipta Abdullah Taib 1985 Cetakan Pertama 1985

Diaturhuruf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka

Rupataip teks: T/R•oman Mono (Kod 327-6801) Saiz taip teks: 10/12 Pt.

Dicetak oleh Percetakan flewan Bahasa dan Pustaka

Kemeraterian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur

PRAKATA

Buku teks antropologi sangat-sangat diperlukan dan keperluan- nya dirasakan begitu mendesak sekali. Lebih-lebih lagi memandang- kan bahawa setiap tahun jumlah mahasiswa yang mengambil bidang

mi klan bertambah. Di Universiti Kebangsaan Malaysia sahaja misalnya tidak kurang dan 350 orang siswa setiap tahun, sejak tahun

1979 yang mengambil bidang antropologi pada tahun pertama. Hampir separuh dan bilangan mi memilih bidang antropologi pada tahun kedua. Buku teks yang ditulis dalam bahasa Malaysia boleh dibilang denganjari. Pensyarah dan siswa terus menggunakan buku- buku teks dalam bahasa lnggeris. Buku mi diharapkan dapat menampung sekadarnya kekurangan itu.

Beberapa buah buku dan bahasa lnggeris telah diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun demikian buku terjemahan itu merupakan buku bacaan tambahan dan bukannya buku teks.

Dewan Bahasa dan Pustaka belum lagi menterjemahkan buku teks yang boleh menyelesaikan beberapa konsep asas antropologi. Tidak dapat dinafikan juga beberapa buah buku dan Indonesia memang

telah lama terdapat di pasaran buku negara kita. Setengah daripada buku-buku itu ditulis oleh ahli antropologi terkenal di Indonesia. Tetapi oleh kerana istilah dan konsep yang digunakan serta gaya

penulisan bahasa Indonesia itu berbeza dengan istilah konsep serta gaya penulisan bahasa Malaysia, para siswa mengambil masa yang lama untuk memahaminya. Kadang-kadang sama lamanya rnema- hami bacaan dalam bahasa Inggenis. Oleh sebab itu memang dirasakan oleh siswa dan pensyarah sendiri bahawa banyak lagi buku dalam disiplin mi penlu ditulis di dalam bahasa Malaysia.

II

Oleh kerana buku mi ialah sebuah buku teks, ia bukan merupakan idea barn di dalam bidang antropologi. Tetapi sebalik-

PRAKATA

nya ia adalah pengemblengan beberapa idea asas yang terdapat datam bidang antropologi. Namun demikian, contoh beberapa

konsep, seberapa boleh yang dapat telab diberikan dengan meng-

gunakan contoh dan nantau mi. Buku mi bertujuan untuk mempenkenalkan kepada siswa tahun

pertama dan kedua, teori, konsep dan aspek penting dalam antropo- logi. Sebagai pembacaan asas, buku mi cuba membincangkan aspek

yang dianggap penting dalam antropologi budaya dan sosial. Bagi mereka yang ingin mendalami lagi aspek-aspek yang tententu bolehlah merujuk bahan-bahan rujukan yang dibenikan di akhir setiap bab.

Oleh itu tujuan buku mi tidak lain dan mempenkenalkan kepada

siswa, pninsip dan proses dalam antropologi. Sebagaimana dalam lain-lain disiplin begitu juga dalam disiplmn antnopologi, seseonang

itu boleh mengajarnya secara berkesan dengan beberapa cara. Hal mi

ditambah pula dengan sikap ahli-ahli antropologi yang pragmatis dan bersedia membenikan beberapa pendekatan yang benbeza bagi menjelaskan tingkah laku manusia. Buku mi memperkenalkan

kepada siswa, pendekatan yang berbagai-bagai seperti ekologi, partikularisme sejarah, difusi, fungsionalisme, struktural fung- sionalis dan lain-lain.

Ill

Buku mi dibahagikan kepada sepuluh bab. Bab 1,.inembincang-

kan skop dan bidang antropologi. Pengertian konsep kebudayaan

sebagaimana yang biasa dibmncangkan telah dijelaskan dan bab mi

juga membmncangkan perbezaan antara antropologi budaya dan sosiai.

Dalam bab 11 perkembangan bidang antropologi telah digalun- kan dengan melihat watak-watak penting dalam antropologi serta aktiViti mereka. Manakala dalam bab III pula asas penyelidikan antropologi dibincangkan.

Bab keempat pula membmncangkan sistem ekonomi masyarakat senta bentuk-bentuk sara din yang berbeza-beza di dunia mi. Dan

sistem mendapatkan barang-barang makanan hinggalah cana pe- nyebarannya dibincangkan dengan panjang lebar.

P RAKAT A

Tajuk penting yang mendapat penhatian ahli-ahli antnopologi klasik iaitu institusi penkahwinan dan persanakan dibincangkan dalam bab V dan VI. Tujuan penkahwinan dan faedah perkahwixian

serta upacara perkahwinan dibincangkan dalam bab V. Dalam bab

VI pula bentuk-bentuk persanakan dihunaikan dengan tenpeninci. Dalam bab VII, organisasi politik dan masyarakat yang sistem

politiknya belum disatukan hinggalah kepada bentuk yang dipusat- kan (centralized) telah dihuraikan.

Sistem kepercayaan dan magis telah mendapat pandangan yang berat danipada ahli-ahli antropologi. Bentuk-bentuk kepereayaan serta teori-teori yang benkaitan dengannya telah dihuraikan dalam

bab VIII. Semua masyarakat melalui proses perubahan. Faktor-faktor yang membawa perubahan dan bagaimana masyarakat menerima perubahan mi dibincangkan dalam bab ke-IX. Bab tenakhirbuku mi membincangkan penkembangan yang berlaku dalam bidang an-

tropologi pada han mi yang tidak lagi semata-mata melihat masyara- kat pnimitif tetapi juga menumpukan kepada masyarakat moden. Di akhir-akhin mi antropologi juga telah melibatkan din dalam an- tropologi gunaan.

PENGHARGAAN

Manuskrip mi tidak akan wujud dalam bentuknya yang ada sekarang tanpa kerjasama daripada orang ramai. Oleh itu saya ingin merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih terutamanya kepada Puan Jumaah Jantan yang telah menyusun manuskrip mi ke dalam bentuknya sekarang. Kepada Cik Norlaila Osman dan Cik Siti Aminah Abdul Aziz yang telah menaip manuskrip mi, titik peluh mereka tidak akan dilupakan.

Akhir sekali kepada keluarga saya yang telah bersabar menung- gu kerana masa untuk mereka telah banyak digunakan untuk menyiapkan manuskrip mi, kepada mereka saya ucapkan syabas.

Prof. Madya Dr. AbdullahTaib, Jabatan Antropologi dan Sosiologi,

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

KANDUNGAN

Muka Surat PRAKATA

PENGHARGAAN ix

BAB I KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

I. Antropologi: Satu Pengenalan

2. Kebudayaan

3. Sifat Kebudayaan

4. Teori Kebudayaan Pandangan Superorganis Kebudayaan Dan Kaca Mata

Konseptualis

Pandangan Realis Mengenai Kebudayaan

5. Proses Kebudayaan

10 Adaptasi Kebudayaan

Perubahan Kebudayaan

6. Fungsi Kebudayaan

7. Tumpuan Kebudayaan

8. Relativisme kebudayaan

9. Antropologi Budaya dan Sosial

10. Bacaan yang Dicadangkan

BAB 2 PERKEMBANGAN DISIPLIN ANTROPOLOGI

1. Sejarah Perkembangan Antropologi

2. Antropologi pada awal Abad Kedua Puluh

3. Evolusi Masyarakat

4. Partikularisme Sejarah

KANDUNGAN

Muka Surat

7. Struktun Fungsionalisme

8. Pendekatan Psikologi

9. Teori Evolusi Baru

10. Strukturalisme Perancis

Ii. Etnosains

12. Ekologi Budaya

14. Bacaan yang Dicadangkan

TEKNIK PEN VELIDIKAN ANTROPOLOGI

1. Teknik Kajian Luar

2. Kaedah Penyelidikan Antnopologi

3. Cmni-cini dalam Antropologi

4. Penggunaan Teoni Antropologi

5. Matlamat Penyelidikan Luar

7. Bacaan yang Dicadangkan

BAB 4 SISTEM EKONOMI DAN POLA PENYARAAN DIRI

2. Punca Pengeluaran dan Pembahagian Kenja

3. Pembahagian Banangan dan Khidmat

4. Pentukanan Banang

5. Pembahagian Banang Lebihan

6. Penyeimbangan Pembahagian Barang

7. Sistem Pembahagian Semula

8. Pertukanan Barang Di Pasanan

9. Pola Penyanaan Did

97 Ii. Pengeluaran Makanan

10. Pengumpulan Bahan Makanan

KANDUNGAN

Muka Sunat

12. Penbezaan Sistem Sara Din 103

13. Fakton Bukan-Ekonomi Dalam Sistem Sara Din 108

14. BacaanyangDicadangkan 111

BAB 5 PERKAHWINAN DAN FUNGSI PERSANAKAN

1. Fungsi Pensanakan 115

2. Institusi Perkahwinan 115

3. FaedahEkonomi 116

4. Pemelihanaan Anak Tenlalu Lama 118

5. Pengunangan Pensaingan Seks 118

6. Upacara Penkahwinan 119

7. Aspek Ekonomi 120

8. Sumbang Muhnim 124

9. Pilihan Jodoh 129

10. Eksogamidan Endogami 130

11. PenkahwinanSepupu 130

12. Levinat dan Sonorat 131

13. Poligami 131

14. Poligini dan Poliandri 132

15. Pensanakan 134

16. Penceraian 135

17. Bacaan yang Dicadangkan 136

BAB 6 POLA KEDIAMAN DAN PERSANNKAN

1. Pola Kediaman Selepas Benkahwin 137 Patnilokal

Matnilokal Bilokal AVunkulokal Neolokal

2. Fakton Penbezaan Tempat Kediaman 141

KANDLJNGAN

Muka Surat

3. Struktur Pensanakan dan Keturunan 143

4. Junai Ketununan 144 Ketununan Dwinisab

Keturunan Satu Junai

5. Kelompok Keturunan Satu Junai 150 Onganisasi Nisab Bapa

Organisasi Nisab Ibu

6. Fungsi Kelompok Keturunan Satu Junal 155

7. Sistem Keturunan Ambilineal 157

8. Istilah Pensanakan 159 Sistem Omaha

Sistem Crow Sistem Iroquois

Sistem Hawaii Sistem Eskimo

9. Bacaan yang Dicadangkan 167 BAB 7

ORGANISASI POLITIK

1. Pengenalan 169

2. Jenis Onganisasi Politik 171

Kelompok Nomad Puak

Wilayah Seonang Pembesan Negana

3. Penkembangan Onganisasi Politik 180

4. Penyelesaian Konflik 182

5. Undang-undang Bentulis dan Mahkamah 185

6. Bacaan yang Dicadangkan 188

BAB 8 SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN MAGIS

I. Pengenalan 190

KAN DUNCAN

Muka Sunat

2. Teoni Asal Usul Agama 196 Teoni Benconak Psikologi

Teoni Benconak Sosiologi Cabangan Teoni Psikologi dan Sosiologi

3. Fungsi Keagamaan 201

4. Animisme 213

5. Teoni Magis 216

6. Sinknetisme 219

7. Gerakan Keagamaan 226

8. Bacaan yang Dicadangkan 231

BAB 9 PERUBAHAN KEBUDAYAAN

1. Pengenalan 233

2. Bagaimana Penubahan Kebudayaan Berlaku 233

3. Akultunasi 239

4. Pembenontakan 240

5. Modenisasi 241 Perdagangan

Penpindahan Tenaga Kenja Pengeluaran Barang Perdagangan Bukan Pentanian Pengeluaran Tanaman Kontan

Pengenalan Perdagangan dan Industni Pertanian

6. Penubahan Agama 248

7. Kesimpulan 248

8. Bacaan yang Dicadangkan 250

BAB 10

ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA DEPAN ANTROPOLOGI

1. Antnopologi Gunaan 252

xv

KANDUNGAN

Muka Surat

2. Etika Antropologi Gunaan 253

3. Perkembangan Antnopologi Gunaan 255

4. Masa Depan Antnopologi 257

5. Kebudayaan Majmuk 260

6. Masalah Masa Depan Manusia 261

7. Penanan Antropologi Pada Masa Depan 263

8. Bacaan yang Dicadangkan 265

BIBLIOGRAFI 267 INDEKS 283

BAB1 KAJIAN MENGENA! MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

1. Antropologi: Satu Pengenalan Antropologi lalab satu disiplin ilmu mengkaji manusia daripada

aspek fizikalnya dan tingkah laku kebudayaannya. Sebagai sains mengenai manusia, disiplin mi mengkaji setiap aktiviti yang dilaku-

kan oleh manusia. Ahli-ahii antropologi cenderung untuk mengkaji masyarakat kerana inereka ingin mengetahui kehidupan dan kebudayaan ma- syarakat. Pada mulanya kecenderungan mi lahir di kalangan pen- tadbir-pentadbir penjajah yang berada di negeri jajahan mereka. Mereka ingin melihat kebudayaan masyarakat tempatan yang berbeza daripada kebudayaan mereka. Perbezaan inilah yang me- lahirkan konsep masyarakat “primitif” yang kemudiannya menjadi

tumpuan kajian ahli antropologi. Masyarakat primitif ialah ma- syarakat yang menggunakan teknologi yang ringkas, tidak mempu-

nyai alat-alat moden, belum menggunakan pengangkutan yang ber- motor, belum menggunakan sistem kewangan dan belum tahu

menulis dan membaca. Namun demikian terdapat persamaan aspek- aspek kebudayaan antara masyarakat primitif dengan masyarakat

moden. Masing-masing mempunyai peralatan dan kelengkapan hidup seperti pakaian, rumah, alat-alat pengeluaran, senjata dan

sistem pengangkutan. Setiap masyarakat mempunyai sistem eko- nominya tersendiri sebagai cara untuk mendapatkan makanan

mereka. Ada masyarakat yang bertani, berternak dan memburu. Setiap masyarakat mempunyai organisasi sosialnya seperti sistem

persanakan, organisasi politik, sistem perkahwinan dan sistem pentadbirannya. Setiap masyarakat mempunyai bahasanya sendiri.

Setiap masyarakat juga mempunyai keseniannya sendiri; seni lukis, seni suara dan seni tan. Begitu juga setiap masyanakat mempunyai sistem pengetahuannya sendini yang disampaikan kepada generasi muda. Dan akhir sekali setiap masyarakat mempunyai sistem kepercayaannya sendiri.

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Persamaan tret-tret kebudayaan ml sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat melengkapi definisi kebudayaan. Definisi kebuda- yaan ml telah menjadi pegangan ahli-ahli antropologi di Amerika,

sedangkan di Britain ahli-ahli antropologi mendefinisikan disiplin mereka dengan menggunakan konsep struktur sosial.

2. Kebudayaan Untuk memahami konsep kebudayaan sebagaimana yang Se-

ring digunakan oleh ahli-ahli antropologi, beberapa teori kebudaya- an akan kita bincangkan di sini.

Pada umumnya seseorang yang dianggap berkebudayaan ialah orang yang bethudi-pekerti, bersopan-santun, mempunyai pembaca- an yang luas, mahir dan boleh bertutur dengan fasih dalam beberapa bahasa dan bijaksana mengenai seni dan muzik. Kebolehan seumpa- ma itu menggambarkan kemampuan seseorang mempelajari dan mengetahui kebudayaan dengan mendalam.

Kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari yang disampaikan dan satu generasi kepada generasi seterusnya. Aspek

kebudayaan tidak boleh disampaikan melalui faktor-faktor baka atau warisan. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat. Iamerangkumicara hidup yang termasuk ilmu pengeta-

huan, kepercayaan seni, undang-undang, moral, adat istiadat dan kemahiran-kemahiran lain yang biasanya dipelajari oleh manusia

sebagai seorang anggota di dalam masyarakatnya. Definisi mi telah diberikan oleh Tylor (1871). Diajuga telah menunjukkan bagaimana

kompleksnya bentuk kebudayaan itu. Tetapi pengetahuaP mengenai kebudayaan terus berkembang. Jadi definisi Tylor itu jelas terhad.

Banyak masyarakat yang dahulunya tidak diketahui oleh sarjana- sarjana sekarang telah dikaji dan difahami oleh ahli-ahli antropologi.

Kroeber dan Klockhohn telah meneliti Iebih 200 definisi kebudayaan dan telah bersetuju bahawa kebudayaan sebagai pola penlakuan

yang dipelajani dan disampaikan menerusi simbol dan artifak iaitu bahasa dan kesenian bagi tujuan untuk menyampaikan tujuan, idea

tradisi dan nilai masyarakat. La merupakan sebagal sifat-sifat tertentu sesuatu kelompok manusia.

Definisi kebudayaan yang baru menekankan soal-soal yang abstrak atau yang tidak dapat dipandang bukanlah mengenal

KAJIAN MENOENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

tingkah laku manusia semata-mata. Ahli antnopologi misalnya memandang sikap manusia tenhadap pepenangan Iebih penting

danipada objek yang digunakan oleh manusia di dalam peperangan. Kebudayaan kepada meneka bukannya benda yang dilihat, tetapi menupakan suatu keabstrakan yang lahin danipada tingkah laku

manusia. Kebudayaan menupakan peraturan atau cana yang dilaku- kan oleh anggota-anggotanya akan melahinkan tingkah laku yang dianggap sebagai perkara yang ditenima oleh masyarakatnya. Ke- budayaan sebagal cana hidup merupakan penkara yang dipersetujui oleh masyarakat.

Kita boleh melihat kebudayaan itu dan dua sudut. Pertamanya, kebudayaan sebagairnana yang dilihat oleh antropologi, yang dise- but sebagai aturan fenomenal. Contohnya seorang ahli antropologi yang pengi mengkaji masyanakat Iban di Sanawak melihat bagaima-

na orang Iban menenun kain atau menganyam tikar. Daripada aktiviti menganyam tikan ahli antnopoligi dapat melihat alat-alat

yang mereka gunakan, nekabentuk yang meneka pilih dan bagaimana

kenja-kenja itu ditentukan mengikut umur, jantina dan lain-lain yang menupakan sebagai fenomena yang dapat dipenhatikan dalam ke- budayaan masyarakat Iban. Ia merupakan suatu sistem perlakuan yang dipnaktikkan bensama-sama untuk semua anggota masyanakat itu.

Keduanya, kebudayaan dilihat sebagai can untuk memahami mçngenai kepercayaan, nilai-nilai serta prinsip membuat tikar tadi. Ahli-ahli antropologi mungkin dapat memenhatikan bahawa tikan mempunyai tujuan yang tententu selain danipada menjadi hampanan semata-mata. Ia mungkin digunakan dalam adat istiadat keagama-

an. Ataupun nekabentuk yang mungkin mempunyai tujuan-tujuan magis yang tententu. Dilihat dan sudut mi ia menentukan apakah

tujuan simbol-simbol itu misalnya kepada orang Iban. Ahli-ahli antnopologi dengan mi telah membuat kajiannya menurut aturan idea masyarakat itu. Kepada kita aturan idea masyarakat adalah lebih nelevan kepada definisi kebudayaan, kenana ia menggambankan perlakuan yang betul dalam masyarakat dan diterima sebagai nilai- nilai mereka. Nilai-nilai yang abstnak kepada ahli antropologi adalah perlakuan-penlakuan yang biasa pada masyarakat itu.

Semua individu dan sesuatu kebudayaan benfikin dan mempu- nyai kebolehan yang hampin sama. Tetapi setiap individu kerana

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

umur,jantina, pekerjaan atau kepercayaan mempunyai ukuran nilai budaya yang tersendini. Anggota-anggota masyanakat mi bentindak senta mengamalkan budaya kecilnya (sub-budaya) sendiri. Contoh-

nya di Sungai Pencala tendapat kira-kina 4,000 anggota masyanakat Melayu tendiri danipada golongan Al-Arqam. Kebanyakandanipada meneka benasal dan kelas menengah dan tinggal benhampinan bandan. Setengah-setengah danipada meneka menjalankan tugas-

tugas profesional dan setengah-setengahnya benniaga sendini. (lolong- an mi menuntut bahawa meneka menjalankan kehidupan yang

menumpukan cana-cara kehidupan Islam yang sebenannya. Pendidik- an yang dibenikan di Al-Anqam selain danipada memenuhi syanat-

syanat untuk membaca, menulis dan mengina ialah untuk menekan- kan nilai-nilai masyarakat Islam. Kebudayaan seumpama inilah

yang mahu diteruskan. Pada pandangan antnopologi mi menupakan sub-budaya masyanakat Melayu.

3. Sifat Kebudayaan Aspek-aspek kebudayaan dipelajani oleh anggota masyarakat-

nya. Oleh kenana kebudayaan menupakan sebagai aspek kehidupan yang penting maka ia hanus dipelajani. Ia bukannya ditenima melalui baka atau wanisan. Setiap onang mempelajani kebudayaannya de-

ngan hidup bensama-sama di dalam masyanakatnya. Proses untuk menenuskan kebudayaan dan satu genenasi kepada satu genenasi yang lain disebut sebagai enkulturasi. Kebanyakan haiwan makan

dan minum apabila berasa lapar atau dahaga. Manusia makan dan minum pada waktu-waktu tententu yang dibenankan oleh ke- budayaannya. Meneka biasanya makan melalui pengalaman iaitu apabila meneka benasa lapar dan setelah sampai waktunya. Masa makan dan minum berbeza dan satu masyanakat dengan satu masyanakat yang lain. Walaupun anggota masyanakat Islam benasa lapan pada waktu siang han di dalam bulan puasa, meneka tidak boleh makan atau minum. Begitu juga dengan cara tidun dalam

setiap manusia menupakan kebudayaan masyarakat itu. Seseonang anggota masyanakat penlu belajan cara-cana yang dianggap penting

oleh masyanakat itu. Kepenluan-kepenluan semula jadi seseonang manusia sama dengan kepenluan semula jadi haiwan sepenti makan,

tidun, benteman, mempentahankan dini, kepenluan seks dan sebagai- nya. Tetapi setiap kebudayaan menentukan hal mi dengan aturan-

KAJIAN MENGENAL MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

aturan yang tertentu. Namun demikian hanus diingat bahawa bukan semua tingkah laku yang dipelajani itu menupakan kebudayaan. Seekon monyet boleh belajan bebenapa hal sebagaimana yang diajankan oleh tuannya untuk sarkis tetapi tingkah lakunya adalah benbentuk refleksif iaitu hasil danipada latihan yang dilakukan berulang-ulang kali dan bukan hasil danipada pnoses pembudayaan.

Kebudayaan pada umumnya dipnaktikkan bensama-sama oleh anggota masyarakat. Kebudayaan menupakan sebagai suatu gabung- an andaian yang sama-sama dipegang oleh anggota masyarakat- nya. Oleh kenana mereka mempraktikkan kebudayaan yang senupa, anggota masyarakat mengetahui bagaimana cananya untuk bertin- dak dalam keadaan tententu dengan sewajannya. Namun demikian dalam setiap kebudayaan tendapat orang yang benkelakuan luan biasa.

Kebudayaan dapat difahamkan melalui simbol-simbol yang tendapat di dalam masyarakat. Leslie White (1969) mengatakan bahawa semua tingkah laku manusia bermula dengan penggunaan

simbol seni, agama dan kewangan yang mempunyai pengertian yang tententu. Kita biasa melihat lambang untuk masjid atau geneja. Kita

juga biasa melihat lambang yang menunjukkan hospital dan tandas untuk lelaki atau penempuan. Aspek simbolik yang paling nyata bagi kebudayaan adalah bahasa. Ia menggantikan objek dengan kata- kata.

Kebudayaan juga menupakan sebagai fenomena yang sentiasa diubahsuai supaya tenus kekal. Masyanakat sentiasa menyesuaikan din dengan alam sekitar. Meneka bersama-sama menyesuaikan din dan satu masa ke satu masa mengikut keperluan masyanakat.

4. Teori Kebudayaan Penkana yang penting ingin dilihat dalam kebudayaan ialah

kenyataan atau kebenanan yang terkandung di dalam pnoses kebuda- yaan. Mengikut pandangan mi ada tiga cana untuk melihat proses kebudayaan itu. Pandangan yang pertama ialah pandangan su- penorganik. Dalam pandangan mi meneka menganggap kebudayaan adalah kenyataan yang wujud lebih tinggi danipada individu-

individu pendokong kebu4ayaan itu yang membuat atunannya sendini. Pandangan yang kedua ialah pandangan konseptualis yang cuba melihat kebudayaan bukannya sebagai satu kebenaran atau

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kenyataan tetapi ia merupakan sebagai satu konsep yang digunakan oleh ahli antnopologi untuk menyata, mengatur senta membuat

klasifikasi fakta-fakta yang bercenai-benai. Pandangan yang ketiga ialah pandangan nealis yang menganggap kebudayaan sebagai suatu konsep dan kebenanan empinis. Ia menupakan konsep kenana ia dianggap sebagai suatu konstnak asas bagi sains antnopologi. Sebaliknya ia adalah sebagai suatu kebenanan empinis kerana konsep mi menunjukkan cara bagaimana fenomena tententu itu disusun.

Pandangan Superorganis Kebudayaan merupakan suatu nealiti. OIeh itu ia mesti dijelas-

kan dengan atunannya yang tensendiri. Memang benan faktor-fakton tententu misalnya fakton-fakton teknologi dan ekonomi menjadi

punca penkembangan bagi satu-satu kebudayaan tetapi tidak dapat dinafikan pula bahawa kebudayaan boleh diperluas atau dikecilkan oleh fakton-fakton itu sendini. Kebudayaan merupakan suatu fe-

nomenon yang cuba menenangkan punca-puncanya sebagaimana molekul yang boleh difahami dalam stnuktur suatu atom. Punca-

punca seumpama mi menjelaskan bagaimana sesuatu kebudayaan itu wujud sehinggalah ia menjadi sebegitu rupa. Kebudayaan adalah

hasil yang wujud bukan dan tekanan sosial ataupun tekanan- tekanan ekonomi sahaja. Sebaliknya ia adalah sebagai suatu kenya- taan yang menjadikannya sebegitu nupa.

Kebudayaan mengikut Emile-Durkheim mengandungi fakta- fakta sosial dan gambaran kolektif yang merupakan cana-cara untuk menyatakan penasaan, bebas danipada kuasa-kuasa luan dan juga

danipada individu. Cana-cana benkelakuan seumpama mi menupakan suatu penkana yang dituntut oleh masyanakat daripada individu- individunya. Anggota masyanakat itu akan dihukum sama ada secana undang-undang atau dihukum dengan tekanan moral kenana

tidak menunut aturan-atunan yang biasa tendapat dalam masyarakat. Fakta-fakta sosial tidak boleh dijelaskan dengan menggunakan

fakta-fakta psikologi tetapi ia hanya dapat dijelaskan dengan meng- gunakan fakta-fakta sosial yang lain. Oleh sebab itu sesuatu idea

atau sesuatu sentimen mungkin boleh disuarakan oleh individu ten- tentu tetapi ia hanya menjadi fakta sosial melalui pertembungannya

dengan idea dan penasaan onang-orang lain. Mengikut Durkheim

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(1961) lagi, kebudayaan dimaksudkan sebagai keseluruhan fakta sosial, yang termasuk fakton-fakton sosial dan fizikal senta kenohani-

an. Sebaliknya kebudayaan benfungsi di samping individu-individu itu yang menyebabkan individu-individu benkelakuan dengan cana-

cara yang tersendini dan tententu. Kebudayaan wujud di luar anggota-anggota masyanakat itu dalam gambanan kolektif, di mana anggota-anggota masyanakat tadi mesti mempenakukan atunan kebudayaannya. Menunut Dunkheim lagi kebudayaan menupakan suatu gambanan kolektif yang mempunyai cana pemikinan yang tententu, penasaan tententu dan tindak balas yang benbeza danipada

individu-individu yang tententu yang menjadi golongan masyanakat itu tadi. Pada Durkheim, penkana yang paling baik benlaku dalam anggota masyanakat itu lahin dani kebudayaannya. Dengan lain perkataan, kebudayaan tadi bentindak di kalangan anggota individu-

individu itu tadi. Dalam pandangan supenonganik tingkah laku manusia ditentukan oleh kebudayaannya. Dengan itu, kebudayaan menguasai kehidupan manusia sepenti sknip sandiwana mengawal pertutunan, dialog senta penbuatan seseonang pelakonnya. Individu- individu itu tadi menupakan sebagai onganisasi genakan kebudayaan senta elemen-elemen yang mempunyai kesedanan ke atas din meneka dilihat dan luan kebudayaan masyarakat itu iaitu dengan melihat

penasaan luanannya melalui dirinya sendini. Manusia boleh mem- penganuhi aspek tententu tenhadap dininya sendiri. Manusia boleh

mempenganuhi aspek tententu tenhadap dininya, kenana ia wujud di luan dunianya tadi, sementana dttnianya bengenak mengikut atunan

yang biasa. Kebudayaan itu juga bentindak mengikut aturan yang biasa. Oleh sebab itu anggota masyanakat tidak boleh mengawal

kebudayaannya kenana ia adalah sebahagian daripada kebudayaan itu.

Dengan cará yang demikian penkembangan suatu kebudayaan itu yang ditentukan oleh sesuatu yang ditelah oleh anggota-anggota- nya secana saintifik. Tetapi telahan seumpama mi tidak boleh menentukan pengawalannya. Apa yang akan kita telah, ia akan benlaku juga. Pnoses penelahan seumpama itu bukannya untuk menghalang perkembangan sesuatu kebudayaan, tetapi ia adalah bentujuan untuk membolehkan kita menyesuaikan din dengan lebih nasional kepada gejala-gejala yang akan kita hadapi nanti. Dengan mi, pengetahuan menjadi suatu petanda kenana ia membolehkan manu-

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

sia untuk mengawal. Tekanan-tekanan kebudayaan itu sendini sedikit sebanyak meminta manusia menyesuaikan din kepadanya kerana kebudayaan mempenganuhi evolusi dan masa depan manu- sia. Fakta yang mengatakan bahawa kebudayaan berbentuk de-

terminisme bukan ertinya pula kita tidak boleh bentindak langsung di dalam kebudayaan itu, tetapi sebaliknya ia membeni peluang kepada

manusia untuk berhati-hati dan benwaspada. Sekinanya kebudayaan menentukan apa yang patut kita lakukan dan cana untuk me-

lakukannya, keputusan untuk melakukannya adalah keputusan kita sendini. Deterrninisme kebudayaan tidak menuntut bahawa semua

ikhtian yang dibuat oleh manusia tidak membeni hasil, sebaliknya dapat dikatakan walaupun setiap penkana yang kita lakukan adalah

ditentukan oleh kebudayaan tetapi kita sendini penlulah melakukan dan menjayakannya. Sekiranya kita tidak mahu bentindak dan benfikin sendini, itu adalah kesalahan kita dan bukannya kesalahan kebudayaan.

Kebudayaan Dan Kaca Math Konseptualis Kebanyakan ahli antnopologi di Amenika menganggap bahawa

meneka adalah onang-onang yang berjaya menjadikan kebudayaan sebagai suatu konsep atau alat penyelidikan. Pada meneka kebuda- yaan menupakan konsep yang digunakan oleh ahli-ahli antnopologi yang meneka anggap sebagai suatu konstruk. Apa yang dilihat oleh

manusia bukannya kebudayaan sebagaimana yang dipnaktikkan tetapi sebagai satu bentuk yang dipelajani dan dianuti bensama-sama

yang menggambankan tingkah laku meneka bersama-sama dilihat dan dihasilkan oleh objek-objek yang ditinggalkan oleh manusia. Pandangan inilah yang telah menjadi kebudayaan sebagai suatu

konsep. Mengikut ahli konseptualis selanjutnya semua kebudayaan mestilah dapat dijelaskan secara sosiopsikologikal. Mengikut Ralph Linton (1945) kebudayaan wujud hanya dalam fikinan individu yang

menjadi sifat pensonaliti dani intenaksi pensonaliti-personaliti dalam masyanakat itu. Bukannya kebudayaan yang menyebabkan berlaku- nya pnoses kebudayaan tetapi sebaliknya anggota-anggota masyana-

kat itu sendini yang mempengaruhi kebudayaan itu melalui peng- alaman yang mereka lalui. Amalan-amalan kebudayaan seperti ben-

jabat tangan, ataupun minum kopi atau teh ataupun tinggalan artifak sepenti kapal tethang ataupun kepencayaan menyembah dewa

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

adalah lahin danipada kepenluan masyarakat itu sendini. Sekinanya ahli-ahli konseptualis menjadikan kebudayaan dan pola yang ten- dapat danipada bentuk abstrak menjadi konknit, mi adalah untuk tujuan kajian dan bukannya kenana kepencayaan meneka bahawa kebudayaan itu sebagai suatu entiti kenyataan. Namun demikian, ahli-ahli konseptualis tidak semuanya bersetuju bagaimana mdi- vidu-mndividu boleh dipengaruhi oleh proses alam sekitarannya. Herskovits (1955) menjelaskan bahawa semua pola kebudayaan

akhinnya dapat difahami dengan melihat bentuk-bentuk tingkah laku individu itu. Hakikat mi mudah dijelaskan sebagai pola kebu-

dayaan masyanakat itu. Mengikut Kroeben (1952) kajian kebudaya- an cuba melihat pola-pola kebudayaan tetapi bukannya dengan cana yang dapat dipenhatikan semula kepada sebab-sebab psikologikal ataupun sosial.

Pandangan Realis Mengenai Kebudayaan Kebudayaan adalah abstrak sifatnya. Pada umumnya kebuda-

yaan dan pola-pola bidangnya tidak dapat dipenhatikan keselunuh- annya. Tidak pennah kita dengan bahawa semua anggota dalam

satu kumpulan masyanakat benkumpul benamai-namai pada satu ketika yang membolehkan ahli antnopologi memenhatikan keselunuh- an pola kebudayaan itt Janang sekali seseonang itu dapat melihat

seluruh masyarakat itu. Begitu juga kita tidak pennah melihat genakan cakerawala alam. Namun demikian kita menenima hakikat bahawa sistem itu bergenak. Dengan analogi mi maka kitajuga boleh menenima hakikat mengenai kebudayaan. Kebudayaan merupakan

satu konstruk dan bukannya satu entiti yang dapat dipenhatikan. Sebaliknya pula kebudayaan sepenti cakenawala alam adalah nyata

(real). Kenana, sungguhpun kita tidak dapat memenhatikan sepenuh- nya, ia tidak benbeza dalam hal mi danipada entiti yang lain sepenti

sistem suria yang kita tidak pennah menyoal hakikatnya. Ahli realis dan konseptualis menolak detemiinisme kebudaya- an. Anggota-anggota dalam sesuatu masyarakat tidak dapat me- nga*aI sesuatu kejadian kenana kebudayaan tidak mengikut logik yang ketat. Ada masanya anggota-anggota dalam masyanakat boleh memilih apa yang hendak dilakukan.

Pada pandangan nealis sebab benlakunya penubahan sosial yang mendadak ialah kenana anggotanya tidak dapat menyesuaikan did

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

dengan keadaan yang ada. Oleh sebab itu berlakulah penentangan. Pada ketika anggota masyanakat tidak puas hati, mungkin beberapa

orang yang kneatif memulakan pola-pola kebudayaan banu yang kemudiannya ditenima oleh anggota masyanakat yang lain. OIeh itu penubahan sosial bermula apabila anggota masyarakatnya mengha- dapi penasaan tegang dan kunang puas hati. Apabila anggota masyanakat benasa tenancam dan perasaan seumpama itu benkem- bang meluas, maka pola-pola banu akan lahin di antana bebenapa

onang individu dan akhinnya menebak pada selunuh masyanakat.

5. Proses Kebudayaan Ahli-ahli antropologi menganggap bahawa untuk membentuk

manusia, faktor kebudayaan adalah lebih penting danipada faktor alam sekitan. Setelah manusia menguasai alam sekitan, meneka

benjaya menduduki kawasan-kawasan yang dahulunya dipencayai tidak mungkin dapat dikuasai. Usaha meneka untuk hidup di tempat

yang memerlukan penyesuaian dan menghadapi perubahan-perubah- an yang tidak dapat meneka jangka merupakan sebagai pencapaian kebudayaan meneka. Manusia selalunya menyesuaikan dini dengan penubahan-penubahan yang benlaku di sekitannya. Penubahan- penubahan bentuk evolusi lahir danipada kepenluan manusia. Untuk menyesuaikan dengan penubahan jangka pendek meneka tenpaksa melahinkan kepenluan-kepenluan tingkah laku yang mudah disesuai- kan dan pencaya akan mendapat faedah dan penubahan tadi.

Adaptasi Kebudayaan Untuk meneruskan kewujudan sesuatu kebudayaan ia penlu

menyesuaikan dengan persekitaran yang ada. OIeh kerana alam sekitan yang benbeza-beza maka tendapat bentuk ‘àdaptasi yang benbagai-bagai. Bagi kepenluan hidup dan kepenluan sosialnya masyanakat Asia Tenggana telah menyesuaikan did dengan alam sekitannya. Mereka yang tinggal di pengunungan telah mewujudkan sistem bertanain padi huma dan mengekalkan sistem sosiopolitiknya yang tensendini. Manakala meneka yang tinggal di tanah lembah pula

telah menjalankan aktiviti bertanam padi sawah dan mempunyai sistem sosiopolitik yang benlainan. Penyesuaian mi bengantung

kepada alarn sekitan, pola-pola migrasi dan hubungan meneka dengan jiran tetangga meneka. Tidak dapat dinafikan bahawa pada

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

akhmn-akhir mi manusia telah benjaya mengawal alam sekitan yang pada suatu~ketika dahulu alam sekitar mi dianggap menbahaya sebagai tempat tinggal mereka. Kemajuan sains mengawal alam sekitan dan kejayaan mereka di lapangan perubatan dan mengenai

tubuh badan manusia telah menobah pandangan mereka terhadap pemilihan semula jadi (natural selection). Hasil dan penggunaan antibiotik dalam perubatan moden han mi telah menyebabkan namai manusia menjadi khayal dan menghadapi masalah-masalah lain iaitu

neaksi danipada ubat-ubatan itu tadi. Perubahan Kebudayaan

Semua kebudayaan berubah dalam tempoh waktu yang terten- tu. Perubahan mi mungkin akibat dan kedatangan kuasa-kuasa luan yang menyebabkan benlakunya modifikasi tingkah laku dan nilai- nilai kebudayaan itu tadi. Dalam kebudayaan kita han mi fesyen pakaian berubah setiap waktu. Akhin-akhir mi fesyen yang men- dedahkan sebahagian danipada badan di waktu benenang juga telah ditenima oleh segolongan masyarakat kita. Lanjutan dan hal mi, tendapat masyarakat yang membenarkan tubuh badan manusia itu digambankan tendedah. Perubahan sosial dan perubahan kebudaya-

an boleh membawa hasil yang tidak disangka-sangka dan kadang- kadang akibatnya menbahaya dan mengecewakan. Masyanakat ash di Australia umpamanya telah menenima akibat yang bunuk dengan menggantikan kapak batu, iaitu sejenis alat penting yang menjadi simbol metos mereka, dengan kapak yang dibuat dan besi waja.

Kapak dalam masyarakat Year-Yuoron merupakan sebagai totem dan simbol kelakian. Akibatnya onang yang mempunyai kapak mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem alam sekitan

masyanakat itu. Tambahan lagi kapak menupakan satu objek penting bagirnenyatakan sesuatu yang penting melalui pentemuan-pertemu- an dalam kebudayaan suku bangsa itu. Kapak susah didapati dalam

masyanakat Year-Yuoron. Hanya segolongan kecil orang-onang tua mas.yanakat mi mempunyai kapak. Tetapi bebenapa dekad yang lalu ahhi-ahhi mubaligh Knistian telah membenikan kapak yang dibuat dan besi waja kepada anggota masyarakat mi. Akibatnya, terdapat banyak kapak dalam masyarakat Yean-Yuonon, sehinggakan wanita dan kanak-kanak pun mempunyai kapak dan besi waja itu. Wujud- nya kapak besi waja mi telah mengurangkan kepenluan kepada

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kapak yang dibuat dan batu. Akhmrnya kapak batu yang dahulunya merupakan sebagai simbol kaum lelaki telah mula runtuh. Oleh sebab kapak yang diperbuat danipada batu boleh dihubungkan

dengan totem masyarakat suku bangsa in kesehuruhan sistem ideologi masyarakat Year-Yuoron telah berpecah. Penkumpuhan yang biasanya diadakan setiap tahun antara suku bangsa mi semakin

berkurangan kerana mereka tidak perlu bertukar-tukar kapak yang dipenbuat danipada batu. Jehas diperhatikan bahawa kapak besi waja

telah mengubah keseluruhan struktur masyarakat Year-Yuoron.

6. Fungsi Kebudayaan

Sesuatu kebudayaan iu tidak boleh benkekalan sekinanya ia tidak dapat memenuhi keperluan asas anggota-anggotanya. Sejauh

mana kebudayaan dapat memenuhi keperluan mi, setakat ituhah ia dapat menentukan tahap kejayaan masyarakat itu. Sesuatu keperca- yaan boleh berubah mehahui perubahan nihai masyarakat itu. Suatu kebudayaan penlu melahirkan sistem pengehuaran barang, sistem membahagikan barang senta perkhidmatan yang tententu kepada anggota masyarakatnya. Melahui proses pembiakan meneka boleh menambah dan meneruskan bilangan masyanakatnya. Kebudayaan

juga hendaklah mensosialkan anggota-anggota meneka yang baru supaya mereka boleh menjadi onang dewasa yang benfungsi daham masyanakatnya. Kebudayaan juga penlu menjaga dan mengawah anggotanya dengan kawalan sosial, norma dan nilai masyarakat. Ia perlu menenuskan peraturan antana anggotanya dan di antara anggotanya dengan onang luan. Ia juga penlu membenikan penang- sang kepada anggotanya untuk meneruskan masyanakatnya dan menggalakkan supaya mengambil bahagian dalam aktiviti tertentu

untuk survivah.

7. Tumpuan Kebudayaan Setiap kebudayaan menekankan kepada anggotanya aktiviti yang tertentu. Dalam masyanakat Banat teknologi menduduki

tempat yang paling tinggi kenana ia menjadi orientasi masyanakat-

nya. Penekanan seumpama mi ke atas aktiviti sesUatu kebudayaan disebut sebagam tumpuan kebudayaan. Tumpuan kebudayaan sepm- pama mi adahah penting kenana ia mempastikan bekahan banang bagi kepenluan individu. Untuk menyatakan kepada qnang Mehayu

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

supaya berhenti danipada membela ayam itik adalah sama juga seperti menyatakan kepada orang Amenika supaya meninggalkan teknologi dan penyehidikan yang berkaitan dengan pemasaran, pengangkutan senta pehabunan ke atasnya.

8. Relativisnie Kebudayaan

Adalah suatu perkana yang mengelirukan dan salah untuk menganggap kebudayaan kita lebih tinggi danipada kebudayaan orang lain. Dalam abad ke-l9 orang Banatbegitu megah mengatakan bahawa tamadun meneka mehambangkan kemajuan yang tertinggi

pernah dicapai oleh manusia. Bebenapa onang ahhi antropologi yang telah mengkaji pembangunan kebudayaan menyedani bahawa semua kebudayaan yang mereka kaji juga menunjukkan kemajuan yang tercapai secara tersendiri. Kemajuan seurnpama mi dianggap oleh anggota masyarakatnya juga telah mencapai kemajuan. Meneka benbangga dengan din mereka sebagai suatu gohongan yang mem-

punyal identitinya sendini. Kepercayaan bahawa kebudayaan ma- syarakatnya itu hebih baik danipada kebudayaan masyanakat lain disebut sebagal etnosentnisme. Untuk menihai tingkah haku onang lain mengikut pegangan atau ukuran etnosentnisme adahah amat mengehirukan. Apabiha ahhi antropohogi muha tinggal bersama-sama dengan onang pnimitif mereka mendapati bahawa golongan yang dianggap sebagai ‘orang huar’ adalah merupakan sebagai sebahagian danipada anggota masyarakat meneka sendini. Hal inilah yang menyebabkan ahhi-ahhi antnopohogi cuba mengkaji setiap kebudaya-

an itu dengan menggunakan istilah yang terdapat dalam kebudayaan itu sendmni. Meneka hebih mementingkan sama ada kebudayaan itu memenuhi kehendak dan jüga harapan masyanakatnya. Sekinanya masyanakat itu adahah masyanakat kanibah, soalnya ialah sama ada kebiasaan memakan daging onang itu ditenima mengikut nihai yang terdapat di daham masyanakat itu. Mengapa ia dianggap rasional perhu juga difikirkan. Seterusnya apakah ahternatif yang terdapat dalam masyanakat itu. Idea bahawa suatu kebudayaan itu mesti dipenhatikan dan dianalisis menunut ukuran kebudayaan itu sendini diketahui dalam antropohogi sebagai nehativisme kebudayaan. Kita boleh mengatakan bahawa memakan daging onang itu hanya ditenima oleh golongan kanibal, tetapi sebahiknya tendapat juga adat

resam onangyang dianggap mempunyai kebudayaan yang tinggi dan

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI

benfungsi seperti di dalam masyarakat Amenika tidak dapat diterima oleh kebudayaan lain, misalnya mendedahkan badan di khahayak ramai. Relativisme kebudayaan dan etnosentnisme mewakili dua pandangan yang bertentangan. Rehativisme kebudayaan semata- mata menukarkan satu set ukuran yang subjektif dengan kenyataan daham kebudayaan yang dikaji. Untuk menjadikan konsep kebuda- yaan itu sebagai ukuran yang objektif, ahli-ahhi antropologi me- merlukan ukuran untuk menihai bahawa kebudayaan itu bukan

dilahirkan dan nilai kebudayaan perseorangan sahaja. Sesuatu kebudayaan menupakan sebagai suatu sistem untuk menentukan penerusan suatu sistem kumpulan manusia. Oleh sebab itu tujuan

yang penting ialah untuk menguji sama ada kebudayaan itu boleh berubah apabiha menghadapi suatu keadaan yang tertentu. Keupa- yaan sesuatu kebudayaan untuk meneruskan perwujudannya me- rupakan sebagai suatu ukuran yang boheh digunakan untuk menguji kejayaan atau kegagalan suatu kebudayaan itu.

Ahli-ahhi antropohogi Amerika dengan itu telah mendefinisikan disiplin mereka dengan menggunakan konsep kebudayaan, manaka- Ia ahhi-ahhi antnopologi British puha telah mendefinisikannya dengan menggunakan konsep stnuktur.

9. Antropologi Budaya dan Sosial Pada awal abad ke-20 terdapat perpecahan antara antropohogi di

Amerika dan di Britain. Perpecahan mi ialah akibat danipada hasil dan kenja tiga onang ahhi antropohogi yang amat penting dalam sejarah. Meneka ialah Franz Boas, Bronislaw Mahinowski dan

Radcliffe-Brown. Orang yang paling penting di Amenika ketika itu ialah Franz

Boas seorang ahhi sains jati yang cenderung kepada kajian mengenai masyarakat manusia selepas membuat hawatan kesesuatu kawasan. Tujuan asalnyaialah untuk projek kajian geografi (Harris 1968:265;

Mahefijt 227). Harris amat tepat sekahi apabiha dia mengatakan bahawa hatihan saintifik Boas menyebabkannya melihat dengan begitu skeptis terhadap teoni-teoni evohusi masyarakat dan juga mengenai difusi sesuatu kebudayaan (ibid: 265).

Apabila Boas berhijrah ke Amerika, antropologi di sana telah bertapak kuat dengan mempunyai empat bidang pen4ekatan. An-

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

tropohogi fizikal, arkeohogi, linguistik dan etnohogi, kesemuanya termasuk ke dalam bidang antropohogi Amenika. Dia menguatkan lagi pendekatan mi dengan menggalakkan pehajar-pelajarnya meng-

kaji semua aspek mengenai manusia. Dengan itu, jehas bahawa skop

antropologi di Amerika amat luas sekali. Disiphin antropologi mi

jehas mengambil kina tentang manusia danipada benbagai-bagai

bangsa, pada semua masa, sejak lahirnya manusia di dunia mi sehinggalah ke han mi (Herskovits 1965: 3-5; Beals and Hoijer 1965:

1-14). Ahli-ahli antropologi di Amerika cuba memperluaskan kajian meneka terhadap manusia dengan pendekatan penbandingan dan persejarahan. Orang-onang mi adalah terdini danipada mereka yang mewanisi disiphin ãntropologi dan Tylon dan Boas.

Untuk memahami skop dan bidang antropologi budaya, sese- onang itu mestihah bendampingan dengan disiplin kecilnya dan memerhatikan bagaimana disiplin kecil mi benhubungan antana satu

dengan yang lain. Dan segi kandungannya, antnopologi di Amenika boleh dibahagikan kepada dua iaitu antnopologi fizikal dan antropo- logi budaya.

Antropologi fizikal sebagai satu disiphmn kecil dalam antropolo- gi, cuba memahami manusia sebagai satu onganisma fizmkal yang

berkembang. Ia juga ingin mengetahui bagaimana dan meugapa penduduk manusia benbeza dalam bentuk fizikalnya (Poinier 1974:

265-277). Kecenderungan yang nyata daham antnopologi fizikal adalah benhubung dengan kelahinan manusia dan penkembangan- nya. Disiphin mi juga ingin mengetahui bagaimana dan mengapa manusia pada had mi benbeza dad segi biologinya (ibid: 267-271).

Untuk membangunkan semula kehahiran dan evolusi manusia, ahli-ahli antropologi fizikal berganding bahu dengan ahli paleonto- logi manusia, mencani dan mengkaji fosil, (bahan-bahan tinggalan manusia dan bukan manusia yang telah terpendam menjadi keras). Ahhi paleontohogi telah menjalankan kajian mereka di bebenapa tempat di dunia mi dan telah menggahi tinggalan fosil makhluk seperti manusia yang hidup kira-kina dua juta tahun dahulu. Penemuan mereka telah membantu ahhi-ahli antropologi fizikal untuk membuat angganan bila manusia pnasejarah mula berdini tegak, mempunyai tangan yang fleksibel, dan kepala yang lebih besan (ibid: 89-97).

Sebagaimana yang telah disebutkan, seonang ahli antnopologi

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

fizikal cenderung untuk memahami rentetan kejadian evolusi manu- Sia. Dalam hal seumpama mi, behiau bukan sahaja menggunakan

rekod mengenai fosil manusia, tetapi juga maklumat mengenai geohogi dan urutan sejarah keadaan iklim, serta tumbuh-tumbuhan. Tambahan lagi, rekonstraksi mengenai manusia di masa yang

Iampau adahah benkait rapat dengan kecenderungan mereka menge- naj kehakuan manusia.

AhIi~ahliantnopohogi fizikal cenderung untuk mengetahui ba- gaimana manusia menyesuaikan din dan segi fizikalnya kepada keadaan alam sekitarnya. Adakah orang yang berkuhit hitam

mempunyai mekanisme yang lebih lengkap daripada orang lain untuk menahan dininya danipada panahan cahaya matahani? Ada- kah kulit onang Eskimo mempunyai sesuatu mekanisme yang dapat membenikan mereka penlindungan yang khas daripada kesejukan yang amat sangat? Mungkinkah keupayaan jantung seseorang atau danahnya untuk membawa oksigen bentambah di kalangan pendu- duk yang mendiami di tempat-tempat yang tinggi? Kesemua soalan mi mendorong ahhi-ahli antnopologi untuk membuktikan bahawa

manusia boheh menyesuaikan did mereka dengan keadaan alam sekitannya.

Seorang ahli arkeologi pula sebaliknya, bukan sahaja cenderung untuk membangunkan semuha kehidupan sehani-hani serta mem- bangunkan kembali adat resam di zaman pnasejanah dan masyarakat yang tehah huput dan muka bumi in tetapi juga cuba meninjau

kembahi penubahan kebudayaan dan memberikan penjehasan menga- pa perubahan ituberlaku (Holedan Heizen 1973: 11-12). Oleh kerana seseonang ahhi arkeologi itu biasanya menjalankan tugasnya ben-

dasarkan bahan-bahan yang tidak berekod, dia terpaksa mem- bangunkan semula sejanah dan tinggalan kebudayaan manusia yang telah dijumpai (ibid: 308-309). Ahli ankeohogi Iebih menumpukan

kajian mereka kepada penentuan nentetan kejadian. Meneka juga cuba memahami mengapa penubahan tertentu berlaku. dan bila senta

di mana ia benlaku. Ahlm-ahhi ankeologi pencaya bahawa untuk memahami hal masa kini, mereka hendaklah meninjau kembahi

keadaannya pada masa-masa yang halu. Sehain danipada bidang arkeohogi, antropologi hinguistik juga menupakan satu bidang yang ditekankan dalam antnopologi budaya. Kajian mengenai bahasa adalah benhubung rapat dengan disiplin-

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

disiplin kecil antropologi budaya. Bahasa memainkan peranan asas dalam pertumbuhan kebudayaan manusia (Hurling 1970: 158), dan ia menjadi alat yang paling penting untuk menyampaikan adat resam dan satu generasi ke satu generasi yang lain. Oleh sebab itu, disiphmn

antnopologi cenderung untuk mengkaji bahasa kenana peranannya tadi.

Satu lagi disiphin kecil antropologi budaya ialah etnologi. Disiplin mi lebih menumpukan kepada pola-pola perlakuan seperti struktur persanakan, peraturan penkahwinan, sistem-sistem pohitik dan ekonomi, sistem kepercayaan, folk-lore, seni dan muzik. Ahhi-

ahhi etnologi juga mengkaji kedinamisan sesuatu kebudayaan, serta interaksi berbagai-bagai kepercayaan dan amalan di dalam sesuatu

budaya serta kesannya ke atas kepenibadian seseonang (Herskovits 1955:211-233). Pengentian istilah etnologi yang digunakan di dalam antropologi budaya Amerika adahah berbeza dengan penggunaan- nya di kalangan antropologi sosial British. Ahhi antropologi sosial menganggap seonang ahhi etnologi itu cenderung terhadap sejarah yang lahu dalam masyarakat tanpa sejanahnya, dan oleh sebab itulah,

Ia berkait rapat dengan arkeohogi.

Pada han mi antropologi fizikal, arkeologi, hinguistik dan etnologi adalah sama-sama ditekankan di dalam bidang antropologi

di Amerika. Sebahiknyabidang-bidang mi diketepikan oleh ahhi-ahhi antropohogi sosial British. lnilah salah satu aspek yang membezakan antropohogi di Amenika dengan di Britain. Ahli-ahhi antropologi sosial British menganggap bahawa untuk memasukkan antropohogi fizikal, arkeologi dan linguistik ke dalam disiplin antropologi mereka, akan menjadikan bidang mi begitu luas dan tidak mungkin seseonang itu dapat mendalami keseluruhannya (Main 1965: 5). Misahnya, wahaupun setiap ahhi antropohogi sosial itu dipenhukan

untuk bertutur dalam bahasa masyarakat yang dikajinya, mereka tidaklah diwajibkan untuk mengkaji dengan mendalam bahasa masyarakat itu tadi kenana aspek mi termasuk di dalam bidang linguistik.

Dan perbincangan di at-as dapat kita penhatikan bahawa arkeologi, antropologi hinguistik, dan etnologi secana langsung mempunyai hubungan dengan kebudayaan. Walaupun antropologi fizikal boleh dianggap sebagai satu cabang antropologi yang lain, ia sebenannya dapat menyumbangkan kepada pemahaman mengenai

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

budaya. Oleh sebab itulah maka kebudayaan menjadi konsep terpenting kepada antnopologi Amenika. Kebudayaan pada umum- nya dirujuk kepada cara benfikin dan benkelakuan yang biasa untuk mencerminkan sifat sesuatu masyarakat (Herskovits 1955: 305; Beals dan floijer1965: 265-6). Kebudayaan, oleh sebab itu nierangkumi hal-hal seperti bahasa, pengetahuan, undang-undang, kepercayaan agama, bahan-bahan makanan yang biasa dimakan, muzik, kebiasa-

an bekerja, tabo dan sebagainya. Hal-hal inilah yang menjadi sebahagian danipada aspek-aspek yang dikaji dalam antropologi budaya.

Sebagaimana yang telahdisebutkan, sejak awal kurun ke-20 lagi warisan antnopologi di Britain mula berpisah dan wanisan di

Amerika. Di Britain pengaruh pemikinan sosiologi Perancis mula bentapak. Pengaruh mi mula menganahkan pandangan keseluruhan ahhi-ahli antropologi Bnitish kepada masyarakat sezaman dan me-

ninggalkan arkeologi dan antropologi fizikal, yang sebelum itu menjadi sebahagian danipada bidang kajian mereka (Main 1965: 23).

AhIi-ahhi antropologi sosial menganggap bidang disiphin meneka sebagai satu cabang sosiologi yang disebut oleh Radcliffe-Brown sebagai sosiologi perbandingan (Radcliffe-Brown 1952: 189). Apa

yang dimaksudkan oleh mereka ialah disiphin antnopologi meneka itu ialah menumpukan penhatian untuk membuat genenahisasi terhadap

jenis masyanakat manusia. Mereka menganggap din mereka sebagai peminat masyarakat dan warisan danipada intelektual Dunkheim dan Radcliffe-Brown (Kuppen 1973: 66). Ahli-ahhi antnopologi British cenderung tenutama sekahi kepada intenaksi anggota ma- syarakat, dan bukannya kepada sifat kepenibadian seseorang. Rad- cliffe-Brown mendefinisikan konsep ‘struktun’nya sebagai ‘semua

Lanjutkan membaca

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

36 1023 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

17 289 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 228 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

2 163 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

14 224 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 299 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

11 284 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

5 164 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

7 294 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

14 325 23