Asas asas Antropologi Dr. Abdullah Taib.

asas-asas

antropologi

PROF. MADYA DR. ABDULLAH TAIB

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR
1985

KK. 3013124 4101

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengcluar ulang mana-mana bahagian,
artiket, ilustrasi, tat kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan apa
can pun sama ada secara elcktronik, fotokopi, mckanik, rakaman atau lain-lain
sebelum mendapat Izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur. Penindingan tertakluk kepada perklraan royalti atau
honorarium. Penyelenggaraan editorial oleh Othman Shariff.

© Hakcipta Abdullah Taib 1985
Cetakan Pertama 1985

Diaturhuruf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka
Rupataip teks: T/R•oman Mono (Kod 327-6801)
Saiz taip teks: 10/12 Pt.

Dicetak oleh
Percetakan flewan Bahasa dan Pustaka
Kemeraterian Pelajaran Malaysia
Kuala Lumpur

$15. 00

PRAKATA

Buku teks antropologi sangat-sangat diperlukan dan keperluannya dirasakan begitu mendesak sekali. Lebih-lebih lagi memandangkan bahawa setiap tahun jumlah mahasiswa yang mengambil bidang
mi klan bertambah. Di Universiti Kebangsaan Malaysia sahaja
misalnya tidak kurang dan 350 orang siswa setiap tahun, sejak tahun
1979 yang mengambil bidang antropologi pada tahun pertama.
Hampir separuh dan bilangan mi memilih bidang antropologi pada
tahun kedua. Buku teks yang ditulis dalam bahasa Malaysia boleh
dibilang denganjari. Pensyarah dan siswa terus menggunakan bukubuku teks dalam bahasa lnggeris. Buku mi diharapkan dapat
menampung sekadarnya kekurangan itu.
Beberapa buah buku dan bahasa lnggeris telah diterjemahkan
oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun demikian buku terjemahan
itu merupakan buku bacaan tambahan dan bukannya buku teks.
Dewan Bahasa dan Pustaka belum lagi menterjemahkan buku teks
yang boleh menyelesaikan beberapa konsep asas antropologi. Tidak
dapat dinafikan juga beberapa buah buku dan Indonesia memang
telah lama terdapat di pasaran buku negara kita. Setengah daripada
buku-buku itu ditulis oleh ahli antropologi terkenal di Indonesia.
Tetapi oleh kerana istilah dan konsep yang digunakan serta gaya
penulisan bahasa Indonesia itu berbeza dengan istilah konsep serta
gaya penulisan bahasa Malaysia, para siswa mengambil masa yang
lama untuk memahaminya. Kadang-kadang sama lamanya rnemahami bacaan dalam bahasa Inggenis. Oleh sebab itu memang
dirasakan oleh siswa dan pensyarah sendiri bahawa banyak lagi
buku dalam disiplin mi penlu ditulis di dalam bahasa Malaysia.
II
Oleh kerana buku mi ialah sebuah buku teks, ia bukan
merupakan idea barn di dalam bidang antropologi. Tetapi sebalikV

PRAKATA

nya ia adalah pengemblengan beberapa idea asas yang terdapat
datam bidang antropologi. Namun demikian, contoh beberapa
konsep, seberapa boleh yang dapat telab diberikan dengan menggunakan contoh dan nantau mi.
Buku mi bertujuan untuk mempenkenalkan kepada siswa tahun
pertama dan kedua, teori, konsep dan aspek penting dalam antropologi. Sebagai pembacaan asas, buku mi cuba membincangkan aspek
yang dianggap penting dalam antropologi budaya dan sosial. Bagi
mereka yang ingin mendalami lagi aspek-aspek yang tententu
bolehlah merujuk bahan-bahan rujukan yang dibenikan di akhir
setiap bab.
Oleh itu tujuan buku mi tidak lain dan mempenkenalkan kepada
siswa, pninsip dan proses dalam antropologi. Sebagaimana dalam
lain-lain disiplin begitu juga dalam disiplmn antnopologi, seseonang
itu boleh mengajarnya secara berkesan dengan beberapa cara. Hal mi
ditambah pula dengan sikap ahli-ahli antropologi yang pragmatis
dan bersedia membenikan beberapa pendekatan yang benbeza bagi
menjelaskan tingkah laku manusia. Buku mi memperkenalkan
kepada siswa, pendekatan yang berbagai-bagai seperti ekologi,
partikularisme sejarah, difusi, fungsionalisme, struktural fungsionalis dan lain-lain.
Ill
Buku mi dibahagikan kepada sepuluh bab. Bab 1,.inembincangkan skop dan bidang antropologi. Pengertian konsep kebudayaan
sebagaimana yang biasa dibmncangkan telah dijelaskan dan bab mi
juga membmncangkan perbezaan antara antropologi budaya dan
sosiai.
Dalam bab 11 perkembangan bidang antropologi telah digalunkan dengan melihat watak-watak penting dalam antropologi serta
aktiViti mereka. Manakala dalam bab III pula asas penyelidikan
antropologi dibincangkan.
Bab keempat pula membmncangkan sistem ekonomi masyarakat
senta bentuk-bentuk sara din yang berbeza-beza di dunia mi. Dan
sistem mendapatkan barang-barang makanan hinggalah cana penyebarannya dibincangkan dengan panjang lebar.
vi

PRAKAT A

Tajuk penting yang mendapat penhatian ahli-ahli antnopologi
klasik iaitu institusi penkahwinan dan persanakan dibincangkan
dalam bab V dan VI. Tujuan penkahwinan dan faedah perkahwixian
serta upacara perkahwinan dibincangkan dalam bab V. Dalam bab
VI pula bentuk-bentuk persanakan dihunaikan dengan tenpeninci.
Dalam bab VII, organisasi politik dan masyarakat yang sistem
politiknya belum disatukan hinggalah kepada bentuk yang dipusatkan (centralized) telah dihuraikan.
Sistem kepercayaan dan magis telah mendapat pandangan yang
berat danipada ahli-ahli antropologi. Bentuk-bentuk kepereayaan
serta teori-teori yang benkaitan dengannya telah dihuraikan dalam
bab VIII.
Semua masyarakat melalui proses perubahan. Faktor-faktor
yang membawa perubahan dan bagaimana masyarakat menerima
perubahan mi dibincangkan dalam bab ke-IX. Bab tenakhirbuku mi
membincangkan penkembangan yang berlaku dalam bidang antropologi pada han mi yang tidak lagi semata-mata melihat masyarakat pnimitif tetapi juga menumpukan kepada masyarakat moden. Di
akhir-akhin mi antropologi juga telah melibatkan din dalam antropologi gunaan.

VU

PENGHARGAAN

Manuskrip mi tidak akan wujud dalam bentuknya yang ada
sekarang tanpa kerjasama daripada orang ramai. Oleh itu saya ingin
merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih terutamanya
kepada Puan Jumaah Jantan yang telah menyusun manuskrip mi ke
dalam bentuknya sekarang. Kepada Cik Norlaila Osman dan Cik
Siti Aminah Abdul Aziz yang telah menaip manuskrip mi, titik peluh
mereka tidak akan dilupakan.
Akhir sekali kepada keluarga saya yang telah bersabar menunggu kerana masa untuk mereka telah banyak digunakan untuk
menyiapkan manuskrip mi, kepada mereka saya ucapkan syabas.
Prof. Madya Dr. AbdullahTaib,
Jabatan Antropologi dan Sosiologi,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi,
Selangor.

ix

KANDUNGAN
Muka Surat
v

PRAKATA

PENGHARGAAN

ix

BAB I

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
I.
2.
3.
4.

Antropologi: Satu Pengenalan
Kebudayaan
Sifat Kebudayaan
Teori Kebudayaan
Pandangan Superorganis

I
2
4

Kebudayaan Dan Kaca Mata
Konseptualis

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Pandangan Realis Mengenai
Kebudayaan
Proses Kebudayaan

10

Adaptasi Kebudayaan
Perubahan Kebudayaan
Fungsi Kebudayaan
Tumpuan Kebudayaan
Relativisme kebudayaan
Antropologi Budaya dan Sosial
Bacaan yang Dicadangkan

12
12
13
14
20

BAB 2

PERKEMBANGAN DISIPLIN
ANTROPOLOGI
1. Sejarah Perkembangan Antropologi
2. Antropologi pada awal Abad Kedua Puluh
3.
4.

Evolusi Masyarakat
Partikularisme Sejarah

23

28
30
34

xi

KANDUNGAN

Muka Surat
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ii.
12.
13.
14.

36
38
40
41
44
46
48
49
52
52

Difusi
Fungsionalisme
Struktun Fungsionalisme
Pendekatan Psikologi
Teori Evolusi Baru
Strukturalisme Perancis
Etnosains
Ekologi Budaya
Kesimpulan
Bacaan yang Dicadangkan

BAB 3
TEKNIK PEN VELIDIKAN ANTROPOLOGI
1. Teknik Kajian Luar
2. Kaedah Penyelidikan Antnopologi
3. Cmni-cini dalam Antropologi
4. Penggunaan Teoni Antropologi
5. Matlamat Penyelidikan Luar
6. Kesimpulan
7. Bacaan yang Dicadangkan

54
59
61
62
65
68
68

BAB 4
SISTEM EKONOMI DAN POLA
PENYARAAN DIRI
1. Pengenalan
2. Punca Pengeluaran dan Pembahagian Kenja
3. Pembahagian Banangan dan Khidmat
4. Pentukanan Banang
5. Pembahagian Banang Lebihan
6. Penyeimbangan Pembahagian Barang
7. Sistem Pembahagian Semula
8. Pertukanan Barang Di Pasanan
9. Pola Penyanaan Did
10. Pengumpulan Bahan Makanan
Ii. Pengeluaran Makanan
xii

70
70
85
85
87
90
91
93
97
97
98

KANDUNGAN

Muka Sunat
12.
13.
14.

Penbezaan Sistem Sara Din
Fakton Bukan-Ekonomi Dalam Sistem Sara Din
BacaanyangDicadangkan

103
108
111

BAB 5
PERKAHWINAN DAN FUNGSI
PERSANAKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fungsi Pensanakan
Institusi Perkahwinan
FaedahEkonomi
Pemelihanaan Anak Tenlalu Lama
Pengunangan Pensaingan Seks
Upacara Penkahwinan
Aspek Ekonomi
Sumbang Muhnim
Pilihan Jodoh
Eksogamidan Endogami
PenkahwinanSepupu
Levinat dan Sonorat
Poligami
Poligini dan Poliandri
Pensanakan
Penceraian
Bacaan yang Dicadangkan

115
115
116
118
118
119
120
124
129
130
130
131
131
132
134
135
136

BAB 6
POLA KEDIAMAN DAN PERSANNKAN
1.

2.

Pola Kediaman Selepas Benkahwin
Patnilokal
Matnilokal
Bilokal
AVunkulokal
Neolokal
Fakton Penbezaan Tempat Kediaman
xiii

137

141

KANDLJNGAN

Muka Surat
3.
4.

Struktur Pensanakan dan Keturunan
Junai Ketununan

143
144

5.

Ketununan Dwinisab
Keturunan Satu Junai
Kelompok Keturunan Satu Junai

150

Onganisasi Nisab Bapa
Organisasi Nisab Ibu
6. Fungsi Kelompok Keturunan Satu Junal
7. Sistem Keturunan Ambilineal
8. Istilah Pensanakan
Sistem Omaha
Sistem Crow
Sistem Iroquois
Sistem Hawaii
Sistem Eskimo
9. Bacaan yang Dicadangkan

155
157
159

167

BAB 7
ORGANISASI POLITIK
1.
2.

Pengenalan
Jenis Onganisasi Politik

169
171

Kelompok Nomad
Puak
Wilayah Seonang Pembesan
Negana
3. Penkembangan Onganisasi Politik
4. Penyelesaian Konflik
5. Undang-undang Bentulis dan Mahkamah
6. Bacaan yang Dicadangkan

180
182
185
188

BAB 8
SISTEM-SISTEM KEPERCAYAAN DAN
MAGIS
I.

Pengenalan

190
XiV

KAN DUNCAN

Muka Sunat
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teoni Asal Usul Agama
Teoni Benconak Psikologi
Teoni Benconak Sosiologi
Cabangan Teoni Psikologi dan Sosiologi
Fungsi Keagamaan
Animisme
Teoni Magis
Sinknetisme
Gerakan Keagamaan
Bacaan yang Dicadangkan

196

201
213
216
219
226
231

BAB 9
PERUBAHAN KEBUDAYAAN
1.
2.
3.
4.
5.

Pengenalan
Bagaimana Penubahan Kebudayaan Berlaku
Akultunasi
Pembenontakan
Modenisasi

233
233
239
240
241

Perdagangan
Penpindahan Tenaga Kenja
Pengeluaran Barang Perdagangan Bukan Pentanian
Pengeluaran Tanaman Kontan
Pengenalan Perdagangan dan Industni Pertanian
6. Penubahan Agama
7. Kesimpulan
8. Bacaan yang Dicadangkan

248
248
250

BAB 10
ANTROPOLOGI GUNAAN DAN MASA
DEPAN ANTROPOLOGI
1.

Antnopologi Gunaan

252
xv

KANDUNGAN

Muka Surat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etika Antropologi Gunaan
Perkembangan Antnopologi Gunaan
Masa Depan Antnopologi
Kebudayaan Majmuk
Masalah Masa Depan Manusia
Penanan Antropologi Pada Masa Depan
Bacaan yang Dicadangkan

BIBLIOGRAFI
INDEKS

253
255
257
260
261
263
265
267
283

xvi

BAB1
KAJIAN MENGENA! MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
1. Antropologi: Satu Pengenalan
Antropologi lalab satu disiplin ilmu mengkaji manusia daripada
aspek fizikalnya dan tingkah laku kebudayaannya. Sebagai sains
mengenai manusia, disiplin mi mengkaji setiap aktiviti yang dilakukan oleh manusia.
Ahli-ahii antropologi cenderung untuk mengkaji masyarakat
kerana inereka ingin mengetahui kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Pada mulanya kecenderungan mi lahir di kalangan pentadbir-pentadbir penjajah yang berada di negeri jajahan mereka.
Mereka ingin melihat kebudayaan masyarakat tempatan yang
berbeza daripada kebudayaan mereka. Perbezaan inilah yang melahirkan konsep masyarakat “primitif” yang kemudiannya menjadi
tumpuan kajian ahli antropologi. Masyarakat primitif ialah masyarakat yang menggunakan teknologi yang ringkas, tidak mempunyai alat-alat moden, belum menggunakan pengangkutan yang bermotor, belum menggunakan sistem kewangan dan belum tahu
menulis dan membaca. Namun demikian terdapat persamaan aspekaspek kebudayaan antara masyarakat primitif dengan masyarakat
moden. Masing-masing mempunyai peralatan dan kelengkapan
hidup seperti pakaian, rumah, alat-alat pengeluaran, senjata dan
sistem pengangkutan. Setiap masyarakat mempunyai sistem ekonominya tersendiri sebagai cara untuk mendapatkan makanan
mereka. Ada masyarakat yang bertani, berternak dan memburu.
Setiap masyarakat mempunyai organisasi sosialnya seperti sistem
persanakan, organisasi politik, sistem perkahwinan dan sistem
pentadbirannya. Setiap masyarakat mempunyai bahasanya sendiri.
Setiap masyarakat juga mempunyai keseniannya sendiri; seni lukis,
seni suara dan seni tan. Begitu juga setiap masyanakat mempunyai
sistem pengetahuannya sendini yang disampaikan kepada generasi
muda. Dan akhir sekali setiap masyarakat mempunyai sistem
kepercayaannya sendiri.

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

Persamaan tret-tret kebudayaan ml sebagai keseluruhan cara
hidup masyarakat melengkapi definisi kebudayaan. Definisi kebudayaan ml telah menjadi pegangan ahli-ahli antropologi di Amerika,
sedangkan di Britain ahli-ahli antropologi mendefinisikan disiplin
mereka dengan menggunakan konsep struktur sosial.
2. Kebudayaan
Untuk memahami konsep kebudayaan sebagaimana yang Sering digunakan oleh ahli-ahli antropologi, beberapa teori kebudayaan akan kita bincangkan di sini.
Pada umumnya seseorang yang dianggap berkebudayaan ialah
orang yang bethudi-pekerti, bersopan-santun, mempunyai pembacaan yang luas, mahir dan boleh bertutur dengan fasih dalam beberapa
bahasa dan bijaksana mengenai seni dan muzik. Kebolehan seumpama itu menggambarkan kemampuan seseorang mempelajari dan
mengetahui kebudayaan dengan mendalam.
Kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari yang
disampaikan dan satu generasi kepada generasi seterusnya. Aspek
kebudayaan tidak boleh disampaikan melalui faktor-faktor baka
atau warisan. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup
masyarakat. Iamerangkumicara hidup yang termasuk ilmu pengetahuan, kepercayaan seni, undang-undang, moral, adat istiadat dan
kemahiran-kemahiran lain yang biasanya dipelajari oleh manusia
sebagai seorang anggota di dalam masyarakatnya. Definisi mi telah
diberikan oleh Tylor (1871). Diajuga telah menunjukkan bagaimana
kompleksnya bentuk kebudayaan itu. Tetapi pengetahuaP mengenai
kebudayaan terus berkembang. Jadi definisi Tylor itu jelas terhad.
Banyak masyarakat yang dahulunya tidak diketahui oleh sarjanasarjana sekarang telah dikaji dan difahami oleh ahli-ahli antropologi.
Kroeber dan Klockhohn telah meneliti Iebih 200 definisi kebudayaan
dan telah bersetuju bahawa kebudayaan sebagai pola penlakuan
yang dipelajani dan disampaikan menerusi simbol dan artifak iaitu
bahasa dan kesenian bagi tujuan untuk menyampaikan tujuan, idea
tradisi dan nilai masyarakat. La merupakan sebagal sifat-sifat
tertentu sesuatu kelompok manusia.
Definisi kebudayaan yang baru menekankan soal-soal yang
abstrak atau yang tidak dapat dipandang bukanlah mengenal
2

KAJIAN MENOENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

tingkah laku manusia semata-mata. Ahli antnopologi misalnya
memandang sikap manusia tenhadap pepenangan Iebih penting
danipada objek yang digunakan oleh manusia di dalam peperangan.
Kebudayaan kepada meneka bukannya benda yang dilihat, tetapi
menupakan suatu keabstrakan yang lahin danipada tingkah laku
manusia. Kebudayaan menupakan peraturan atau cana yang dilakukan oleh anggota-anggotanya akan melahinkan tingkah laku yang
dianggap sebagai perkara yang ditenima oleh masyarakatnya. Kebudayaan sebagal cana hidup merupakan penkara yang dipersetujui
oleh masyarakat.
Kita boleh melihat kebudayaan itu dan dua sudut. Pertamanya,
kebudayaan sebagairnana yang dilihat oleh antropologi, yang disebut sebagai aturan fenomenal. Contohnya seorang ahli antropologi
yang pengi mengkaji masyanakat Iban di Sanawak melihat bagaimana orang Iban menenun kain atau menganyam tikar. Daripada
aktiviti menganyam tikan ahli antnopoligi dapat melihat alat-alat
yang mereka gunakan, nekabentuk yang meneka pilih dan bagaimana
kenja-kenja itu ditentukan mengikut umur, jantina dan lain-lain yang
menupakan sebagai fenomena yang dapat dipenhatikan dalam kebudayaan masyarakat Iban. Ia merupakan suatu sistem perlakuan
yang dipnaktikkan bensama-sama untuk semua anggota masyanakat
itu.
Keduanya, kebudayaan dilihat sebagai can untuk memahami
mçngenai kepercayaan, nilai-nilai serta prinsip membuat tikar tadi.
Ahli-ahli antropologi mungkin dapat memenhatikan bahawa tikan
mempunyai tujuan yang tententu selain danipada menjadi hampanan
semata-mata. Ia mungkin digunakan dalam adat istiadat keagamaan. Ataupun nekabentuk yang mungkin mempunyai tujuan-tujuan
magis yang tententu. Dilihat dan sudut mi ia menentukan apakah
tujuan simbol-simbol itu misalnya kepada orang Iban. Ahli-ahli
antnopologi dengan mi telah membuat kajiannya menurut aturan
idea masyarakat itu. Kepada kita aturan idea masyarakat adalah
lebih nelevan kepada definisi kebudayaan, kenana ia menggambankan
perlakuan yang betul dalam masyarakat dan diterima sebagai nilainilai mereka. Nilai-nilai yang abstnak kepada ahli antropologi adalah
perlakuan-penlakuan yang biasa pada masyarakat itu.
Semua individu dan sesuatu kebudayaan benfikin dan mempunyai kebolehan yang hampin sama. Tetapi setiap individu kerana
3

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

umur,jantina, pekerjaan atau kepercayaan mempunyai ukuran nilai
budaya yang tersendini. Anggota-anggota masyanakat mi bentindak
senta mengamalkan budaya kecilnya (sub-budaya) sendiri. Contohnya di Sungai Pencala tendapat kira-kina 4,000 anggota masyanakat
Melayu tendiri danipada golongan Al-Arqam. Kebanyakandanipada
meneka benasal dan kelas menengah dan tinggal benhampinan
bandan. Setengah-setengah danipada meneka menjalankan tugastugas profesional dan setengah-setengahnya benniaga sendini. (lolongan mi menuntut bahawa meneka menjalankan kehidupan yang
menumpukan cana-cara kehidupan Islam yang sebenannya. Pendidikan yang dibenikan di Al-Anqam selain danipada memenuhi syanatsyanat untuk membaca, menulis dan mengina ialah untuk menekankan nilai-nilai masyarakat Islam. Kebudayaan seumpama inilah
yang mahu diteruskan. Pada pandangan antnopologi mi menupakan
sub-budaya masyanakat Melayu.
3.

Sifat Kebudayaan
Aspek-aspek kebudayaan dipelajani oleh anggota masyarakatnya. Oleh kenana kebudayaan menupakan sebagai aspek kehidupan
yang penting maka ia hanus dipelajani. Ia bukannya ditenima melalui
baka atau wanisan. Setiap onang mempelajani kebudayaannya dengan hidup bensama-sama di dalam masyanakatnya. Proses untuk
menenuskan kebudayaan dan satu genenasi kepada satu genenasi
yang lain disebut sebagai enkulturasi. Kebanyakan haiwan makan
dan minum apabila berasa lapar atau dahaga. Manusia makan dan
minum pada waktu-waktu tententu yang dibenankan oleh kebudayaannya. Meneka biasanya makan melalui pengalaman iaitu
apabila meneka benasa lapar dan setelah sampai waktunya. Masa
makan dan minum berbeza dan satu masyanakat dengan satu
masyanakat yang lain. Walaupun anggota masyanakat Islam benasa
lapan pada waktu siang han di dalam bulan puasa, meneka tidak
boleh makan atau minum. Begitu juga dengan cara tidun dalam
setiap manusia menupakan kebudayaan masyarakat itu. Seseonang
anggota masyanakat penlu belajan cara-cana yang dianggap penting
oleh masyanakat itu. Kepenluan-kepenluan semula jadi seseonang
manusia sama dengan kepenluan semula jadi haiwan sepenti makan,
tidun, benteman, mempentahankan dini, kepenluan seks dan sebagainya. Tetapi setiap kebudayaan menentukan hal mi dengan aturan4

KAJIAN MENGENAL MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

aturan yang tertentu. Namun demikian hanus diingat bahawa bukan
semua tingkah laku yang dipelajani itu menupakan kebudayaan.
Seekon monyet boleh belajan bebenapa hal sebagaimana yang
diajankan oleh tuannya untuk sarkis tetapi tingkah lakunya adalah
benbentuk refleksif iaitu hasil danipada latihan yang dilakukan
berulang-ulang kali dan bukan hasil danipada pnoses pembudayaan.
Kebudayaan pada umumnya dipnaktikkan bensama-sama oleh
anggota masyarakat. Kebudayaan menupakan sebagai suatu gabungan andaian yang sama-sama dipegang oleh anggota masyarakatnya. Oleh kenana mereka mempraktikkan kebudayaan yang senupa,
anggota masyarakat mengetahui bagaimana cananya untuk bertindak dalam keadaan tententu dengan sewajannya. Namun demikian
dalam setiap kebudayaan tendapat orang yang benkelakuan luan
biasa.
Kebudayaan dapat difahamkan melalui simbol-simbol yang
tendapat di dalam masyarakat. Leslie White (1969) mengatakan
bahawa semua tingkah laku manusia bermula dengan penggunaan
simbol seni, agama dan kewangan yang mempunyai pengertian yang
tententu. Kita biasa melihat lambang untuk masjid atau geneja. Kita
juga biasa melihat lambang yang menunjukkan hospital dan tandas
untuk lelaki atau penempuan. Aspek simbolik yang paling nyata bagi
kebudayaan adalah bahasa. Ia menggantikan objek dengan katakata.
Kebudayaan juga menupakan sebagai fenomena yang sentiasa
diubahsuai supaya tenus kekal. Masyanakat sentiasa menyesuaikan
din dengan alam sekitar. Meneka bersama-sama menyesuaikan din
dan satu masa ke satu masa mengikut keperluan masyanakat.
4.

Teori Kebudayaan
Penkana yang penting ingin dilihat dalam kebudayaan ialah
kenyataan atau kebenanan yang terkandung di dalam pnoses kebudayaan. Mengikut pandangan mi ada tiga cana untuk melihat proses
kebudayaan itu. Pandangan yang pertama ialah pandangan supenorganik. Dalam pandangan mi meneka menganggap kebudayaan
adalah kenyataan yang wujud lebih tinggi danipada individuindividu pendokong kebu4ayaan itu yang membuat atunannya
sendini. Pandangan yang kedua ialah pandangan konseptualis yang
cuba melihat kebudayaan bukannya sebagai satu kebenaran atau
5

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kenyataan tetapi ia merupakan sebagai satu konsep yang digunakan
oleh ahli antnopologi untuk menyata, mengatur senta membuat
klasifikasi fakta-fakta yang bercenai-benai. Pandangan yang ketiga
ialah pandangan nealis yang menganggap kebudayaan sebagai suatu
konsep dan kebenanan empinis. Ia menupakan konsep kenana ia
dianggap sebagai suatu konstnak asas bagi sains antnopologi.
Sebaliknya ia adalah sebagai suatu kebenanan empinis kerana konsep
mi menunjukkan cara bagaimana fenomena tententu itu disusun.
Pandangan Superorganis
Kebudayaan merupakan suatu nealiti. OIeh itu ia mesti dijelaskan dengan atunannya yang tensendiri. Memang benan faktor-fakton
tententu misalnya fakton-fakton teknologi dan ekonomi menjadi
punca penkembangan bagi satu-satu kebudayaan tetapi tidak dapat
dinafikan pula bahawa kebudayaan boleh diperluas atau dikecilkan
oleh fakton-fakton itu sendini. Kebudayaan merupakan suatu fenomenon yang cuba menenangkan punca-puncanya sebagaimana
molekul yang boleh difahami dalam stnuktur suatu atom. Puncapunca seumpama mi menjelaskan bagaimana sesuatu kebudayaan
itu wujud sehinggalah ia menjadi sebegitu rupa. Kebudayaan adalah
hasil yang wujud bukan dan tekanan sosial ataupun tekanantekanan ekonomi sahaja. Sebaliknya ia adalah sebagai suatu kenyataan yang menjadikannya sebegitu nupa.
Kebudayaan mengikut Emile-Durkheim mengandungi faktafakta sosial dan gambaran kolektif yang merupakan cana-cara untuk
menyatakan penasaan, bebas danipada kuasa-kuasa luan dan juga
danipada individu. Cana-cana benkelakuan seumpama mi menupakan
suatu penkana yang dituntut oleh masyanakat daripada individuindividunya. Anggota masyanakat itu akan dihukum sama ada
secana undang-undang atau dihukum dengan tekanan moral kenana
tidak menunut aturan-atunan yang biasa tendapat dalam masyarakat.
Fakta-fakta sosial tidak boleh dijelaskan dengan menggunakan
fakta-fakta psikologi tetapi ia hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta-fakta sosial yang lain. Oleh sebab itu sesuatu idea
atau sesuatu sentimen mungkin boleh disuarakan oleh individu tententu tetapi ia hanya menjadi fakta sosial melalui pertembungannya
dengan idea dan penasaan onang-orang lain. Mengikut Durkheim
6

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(1961) lagi, kebudayaan dimaksudkan sebagai keseluruhan fakta
sosial, yang termasuk fakton-fakton sosial dan fizikal senta kenohanian. Sebaliknya kebudayaan benfungsi di samping individu-individu
itu yang menyebabkan individu-individu benkelakuan dengan canacara yang tersendini dan tententu. Kebudayaan wujud di luar
anggota-anggota masyanakat itu dalam gambanan kolektif, di mana
anggota-anggota masyanakat tadi mesti mempenakukan atunan
kebudayaannya. Menunut Dunkheim lagi kebudayaan menupakan
suatu gambanan kolektif yang mempunyai cana pemikinan yang
tententu, penasaan tententu dan tindak balas yang benbeza danipada
individu-individu yang tententu yang menjadi golongan masyanakat
itu tadi. Pada Durkheim, penkana yang paling baik benlaku dalam
anggota masyanakat itu lahin dani kebudayaannya. Dengan lain
perkataan, kebudayaan tadi bentindak di kalangan anggota individuindividu itu tadi. Dalam pandangan supenonganik tingkah laku
manusia ditentukan oleh kebudayaannya. Dengan itu, kebudayaan
menguasai kehidupan manusia sepenti sknip sandiwana mengawal
pertutunan, dialog senta penbuatan seseonang pelakonnya. Individuindividu itu tadi menupakan sebagai onganisasi genakan kebudayaan
senta elemen-elemen yang mempunyai kesedanan ke atas din meneka
dilihat dan luan kebudayaan masyarakat itu iaitu dengan melihat
penasaan luanannya melalui dirinya sendini. Manusia boleh mempenganuhi aspek tententu tenhadap dininya sendiri. Manusia boleh
mempenganuhi aspek tententu tenhadap dininya, kenana ia wujud di
luan dunianya tadi, sementana dttnianya bengenak mengikut atunan
yang biasa. Kebudayaan itu juga bentindak mengikut aturan yang
biasa. Oleh sebab itu anggota masyanakat tidak boleh mengawal
kebudayaannya kenana ia adalah sebahagian daripada kebudayaan
itu.
Dengan cará yang demikian penkembangan suatu kebudayaan
itu yang ditentukan oleh sesuatu yang ditelah oleh anggota-anggotanya secana saintifik. Tetapi telahan seumpama mi tidak boleh
menentukan pengawalannya. Apa yang akan kita telah, ia akan
benlaku juga. Pnoses penelahan seumpama itu bukannya untuk
menghalang perkembangan sesuatu kebudayaan, tetapi ia adalah
bentujuan untuk membolehkan kita menyesuaikan din dengan lebih
nasional kepada gejala-gejala yang akan kita hadapi nanti. Dengan mi,
pengetahuan menjadi suatu petanda kenana ia membolehkan manu7

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

sia untuk mengawal. Tekanan-tekanan kebudayaan itu sendini
sedikit sebanyak meminta manusia menyesuaikan din kepadanya
kerana kebudayaan mempenganuhi evolusi dan masa depan manusia. Fakta yang mengatakan bahawa kebudayaan berbentuk determinisme bukan ertinya pula kita tidak boleh bentindak langsung di
dalam kebudayaan itu, tetapi sebaliknya ia membeni peluang kepada
manusia untuk berhati-hati dan benwaspada. Sekinanya kebudayaan
menentukan apa yang patut kita lakukan dan cana untuk melakukannya, keputusan untuk melakukannya adalah keputusan kita
sendini. Deterrninisme kebudayaan tidak menuntut bahawa semua
ikhtian yang dibuat oleh manusia tidak membeni hasil, sebaliknya
dapat dikatakan walaupun setiap penkana yang kita lakukan adalah
ditentukan oleh kebudayaan tetapi kita sendini penlulah melakukan
dan menjayakannya. Sekiranya kita tidak mahu bentindak dan
benfikin sendini, itu adalah kesalahan kita dan bukannya kesalahan
kebudayaan.
Kebudayaan Dan Kaca Math Konseptualis
Kebanyakan ahli antnopologi di Amenika menganggap bahawa
meneka adalah onang-onang yang berjaya menjadikan kebudayaan
sebagai suatu konsep atau alat penyelidikan. Pada meneka kebudayaan menupakan konsep yang digunakan oleh ahli-ahli antnopologi
yang meneka anggap sebagai suatu konstruk. Apa yang dilihat oleh
manusia bukannya kebudayaan sebagaimana yang dipnaktikkan
tetapi sebagai satu bentuk yang dipelajani dan dianuti bensama-sama
yang menggambankan tingkah laku meneka bersama-sama dilihat
dan dihasilkan oleh objek-objek yang ditinggalkan oleh manusia.
Pandangan inilah yang telah menjadi kebudayaan sebagai suatu
konsep. Mengikut ahli konseptualis selanjutnya semua kebudayaan
mestilah dapat dijelaskan secara sosiopsikologikal. Mengikut Ralph
Linton (1945) kebudayaan wujud hanya dalam fikinan individu yang
menjadi sifat pensonaliti dani intenaksi pensonaliti-personaliti dalam
masyanakat itu. Bukannya kebudayaan yang menyebabkan berlakunya pnoses kebudayaan tetapi sebaliknya anggota-anggota masyanakat itu sendini yang mempengaruhi kebudayaan itu melalui pengalaman yang mereka lalui. Amalan-amalan kebudayaan seperti benjabat tangan, ataupun minum kopi atau teh ataupun tinggalan
artifak sepenti kapal tethang ataupun kepencayaan menyembah dewa
8

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

adalah lahin danipada kepenluan masyarakat itu sendini. Sekinanya
ahli-ahli konseptualis menjadikan kebudayaan dan pola yang tendapat danipada bentuk abstrak menjadi konknit, mi adalah untuk
tujuan kajian dan bukannya kenana kepencayaan meneka bahawa
kebudayaan itu sebagai suatu entiti kenyataan. Namun demikian,
ahli-ahli konseptualis tidak semuanya bersetuju bagaimana mdividu-mndividu boleh dipengaruhi oleh proses alam sekitarannya.
Herskovits (1955) menjelaskan bahawa semua pola kebudayaan
akhinnya dapat difahami dengan melihat bentuk-bentuk tingkah
laku individu itu. Hakikat mi mudah dijelaskan sebagai pola kebudayaan masyanakat itu. Mengikut Kroeben (1952) kajian kebudayaan cuba melihat pola-pola kebudayaan tetapi bukannya dengan cana
yang dapat dipenhatikan semula kepada sebab-sebab psikologikal
ataupun sosial.
Pandangan Realis Mengenai Kebudayaan
Kebudayaan adalah abstrak sifatnya. Pada umumnya kebudayaan dan pola-pola bidangnya tidak dapat dipenhatikan keselunuhannya. Tidak pennah kita dengan bahawa semua anggota dalam
satu kumpulan masyanakat benkumpul benamai-namai pada satu
ketika yang membolehkan ahli antnopologi memenhatikan keselunuhan pola kebudayaan itt Janang sekali seseonang itu dapat melihat
seluruh masyarakat itu. Begitu juga kita tidak pennah melihat
genakan cakerawala alam. Namun demikian kita menenima hakikat
bahawa sistem itu bergenak. Dengan analogi mi maka kitajuga boleh
menenima hakikat mengenai kebudayaan. Kebudayaan merupakan
satu konstruk dan bukannya satu entiti yang dapat dipenhatikan.
Sebaliknya pula kebudayaan sepenti cakenawala alam adalah nyata
(real). Kenana, sungguhpun kita tidak dapat memenhatikan sepenuhnya, ia tidak benbeza dalam hal mi danipada entiti yang lain sepenti
sistem suria yang kita tidak pennah menyoal hakikatnya.
Ahli realis dan konseptualis menolak detemiinisme kebudayaan. Anggota-anggota dalam sesuatu masyarakat tidak dapat menga*aI sesuatu kejadian kenana kebudayaan tidak mengikut logik
yang ketat. Ada masanya anggota-anggota dalam masyanakat boleh
memilih apa yang hendak dilakukan.
Pada pandangan nealis sebab benlakunya penubahan sosial yang
mendadak ialah kenana anggotanya tidak dapat menyesuaikan did
9

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

dengan keadaan yang ada. Oleh sebab itu berlakulah penentangan.
Pada ketika anggota masyanakat tidak puas hati, mungkin beberapa
orang yang kneatif memulakan pola-pola kebudayaan banu yang
kemudiannya ditenima oleh anggota masyanakat yang lain. OIeh itu
penubahan sosial bermula apabila anggota masyarakatnya menghadapi penasaan tegang dan kunang puas hati. Apabila anggota
masyanakat benasa tenancam dan perasaan seumpama itu benkembang meluas, maka pola-pola banu akan lahin di antana bebenapa
onang individu dan akhinnya menebak pada selunuh masyanakat.
5.

Proses Kebudayaan
Ahli-ahli antropologi menganggap bahawa untuk membentuk
manusia, faktor kebudayaan adalah lebih penting danipada faktor
alam sekitan. Setelah manusia menguasai alam sekitan, meneka
benjaya menduduki kawasan-kawasan yang dahulunya dipencayai
tidak mungkin dapat dikuasai. Usaha meneka untuk hidup di tempat
yang memerlukan penyesuaian dan menghadapi perubahan-perubahan yang tidak dapat meneka jangka merupakan sebagai pencapaian
kebudayaan meneka. Manusia selalunya menyesuaikan dini dengan
penubahan-penubahan yang benlaku di sekitannya. Penubahanpenubahan bentuk evolusi lahir danipada kepenluan manusia. Untuk
menyesuaikan dengan penubahan jangka pendek meneka tenpaksa
melahinkan kepenluan-kepenluan tingkah laku yang mudah disesuaikan dan pencaya akan mendapat faedah dan penubahan tadi.
Adaptasi Kebudayaan
Untuk meneruskan kewujudan sesuatu kebudayaan ia penlu
menyesuaikan dengan persekitaran yang ada. OIeh kerana alam
sekitan yang benbeza-beza maka tendapat bentuk ‘àdaptasi yang
benbagai-bagai. Bagi kepenluan hidup dan kepenluan sosialnya
masyanakat Asia Tenggana telah menyesuaikan did dengan alam
sekitannya. Mereka yang tinggal di pengunungan telah mewujudkan
sistem bertanain padi huma dan mengekalkan sistem sosiopolitiknya
yang tensendini. Manakala meneka yang tinggal di tanah lembah pula
telah menjalankan aktiviti bertanam padi sawah dan mempunyai
sistem sosiopolitik yang benlainan. Penyesuaian mi bengantung
kepada alarn sekitan, pola-pola migrasi dan hubungan meneka
dengan jiran tetangga meneka. Tidak dapat dinafikan bahawa pada

10

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

akhmn-akhir mi manusia telah benjaya mengawal alam sekitan yang
pada suatu~ketika dahulu alam sekitar mi dianggap menbahaya
sebagai tempat tinggal mereka. Kemajuan sains mengawal alam
sekitan dan kejayaan mereka di lapangan perubatan dan mengenai
tubuh badan manusia telah menobah pandangan mereka terhadap
pemilihan semula jadi (natural selection). Hasil dan penggunaan
antibiotik dalam perubatan moden han mi telah menyebabkan namai
manusia menjadi khayal dan menghadapi masalah-masalah lain iaitu
neaksi danipada ubat-ubatan itu tadi.
Perubahan Kebudayaan
Semua kebudayaan berubah dalam tempoh waktu yang tertentu. Perubahan mi mungkin akibat dan kedatangan kuasa-kuasa luan
yang menyebabkan benlakunya modifikasi tingkah laku dan nilainilai kebudayaan itu tadi. Dalam kebudayaan kita han mi fesyen
pakaian berubah setiap waktu. Akhin-akhir mi fesyen yang mendedahkan sebahagian danipada badan di waktu benenang juga telah
ditenima oleh segolongan masyarakat kita. Lanjutan dan hal mi,
tendapat masyarakat yang membenarkan tubuh badan manusia itu
digambankan tendedah. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan boleh membawa hasil yang tidak disangka-sangka dan kadangkadang akibatnya menbahaya dan mengecewakan. Masyanakat ash
di Australia umpamanya telah menenima akibat yang bunuk dengan
menggantikan kapak batu, iaitu sejenis alat penting yang menjadi
simbol metos mereka, dengan kapak yang dibuat dan besi waja.
Kapak dalam masyarakat Year-Yuoron merupakan sebagai totem
dan simbol kelakian. Akibatnya onang yang mempunyai kapak
mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem alam sekitan
masyanakat itu. Tambahan lagi kapak menupakan satu objek penting
bagirnenyatakan sesuatu yang penting melalui pentemuan-pertemuan dalam kebudayaan suku bangsa itu. Kapak susah didapati dalam
masyanakat Year-Yuoron. Hanya segolongan kecil orang-onang tua
mas.yanakat mi mempunyai kapak. Tetapi bebenapa dekad yang lalu
ahhi-ahhi mubaligh Knistian telah membenikan kapak yang dibuat
dan besi waja kepada anggota masyarakat mi. Akibatnya, terdapat
banyak kapak dalam masyarakat Yean-Yuonon, sehinggakan wanita
dan kanak-kanak pun mempunyai kapak dan besi waja itu. Wujudnya kapak besi waja mi telah mengurangkan kepenluan kepada
11

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

kapak yang dibuat dan batu. Akhmrnya kapak batu yang dahulunya
merupakan sebagai simbol kaum lelaki telah mula runtuh. Oleh
sebab kapak yang diperbuat danipada batu boleh dihubungkan
dengan totem masyarakat suku bangsa in kesehuruhan sistem
ideologi masyarakat Year-Yuoron telah berpecah. Penkumpuhan
yang biasanya diadakan setiap tahun antara suku bangsa mi semakin
berkurangan kerana mereka tidak perlu bertukar-tukar kapak yang
dipenbuat danipada batu. Jehas diperhatikan bahawa kapak besi waja
telah mengubah keseluruhan struktur masyarakat Year-Yuoron.
6.

Fungsi Kebudayaan
Sesuatu kebudayaan iu tidak boleh benkekalan sekinanya ia
tidak dapat memenuhi keperluan asas anggota-anggotanya. Sejauh
mana kebudayaan dapat memenuhi keperluan mi, setakat ituhah ia
dapat menentukan tahap kejayaan masyarakat itu. Sesuatu kepercayaan boleh berubah mehahui perubahan nihai masyarakat itu. Suatu
kebudayaan penlu melahirkan sistem pengehuaran barang, sistem
membahagikan barang senta perkhidmatan yang tententu kepada
anggota masyarakatnya. Melahui proses pembiakan meneka boleh
menambah dan meneruskan bilangan masyanakatnya. Kebudayaan
juga hendaklah mensosialkan anggota-anggota meneka yang baru
supaya mereka boleh menjadi onang dewasa yang benfungsi daham
masyanakatnya. Kebudayaan juga penlu menjaga dan mengawah
anggotanya dengan kawalan sosial, norma dan nilai masyarakat. Ia
perlu menenuskan peraturan antana anggotanya dan di antara
anggotanya dengan onang luan. Ia juga penlu membenikan penangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyanakatnya dan
menggalakkan supaya mengambil bahagian dalam aktiviti tertentu
untuk survivah.
7. Tumpuan Kebudayaan
Setiap kebudayaan menekankan kepada anggotanya aktiviti
yang tertentu. Dalam masyanakat Banat teknologi menduduki
tempat yang paling tinggi kenana ia menjadi orientasi masyanakatnya. Penekanan seumpama mi ke atas aktiviti sesUatu kebudayaan
disebut sebagam tumpuan kebudayaan. Tumpuan kebudayaan sepmpama mi adahah penting kenana ia mempastikan bekahan banang bagi
kepenluan individu. Untuk menyatakan kepada qnang Mehayu
12

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

supaya berhenti danipada membela ayam itik adalah sama juga
seperti menyatakan kepada orang Amenika supaya meninggalkan
teknologi dan penyehidikan yang berkaitan dengan pemasaran,
pengangkutan senta pehabunan ke atasnya.
Relativisnie Kebudayaan
Adalah suatu perkana yang mengelirukan dan salah untuk
menganggap kebudayaan kita lebih tinggi danipada kebudayaan
orang lain. Dalam abad ke-l9 orang Banatbegitu megah mengatakan
bahawa tamadun meneka mehambangkan kemajuan yang tertinggi
pernah dicapai oleh manusia. Bebenapa onang ahhi antropologi yang
telah mengkaji pembangunan kebudayaan menyedani bahawa semua
kebudayaan yang mereka kaji juga menunjukkan kemajuan yang
tercapai secara tersendiri. Kemajuan seurnpama mi dianggap oleh
anggota masyarakatnya juga telah mencapai kemajuan. Meneka
benbangga dengan din mereka sebagai suatu gohongan yang mempunyal identitinya sendini. Kepercayaan bahawa kebudayaan masyarakatnya itu hebih baik danipada kebudayaan masyanakat lain
disebut sebagal etnosentnisme. Untuk menihai tingkah haku onang
lain mengikut pegangan atau ukuran etnosentnisme adahah amat
mengehirukan. Apabiha ahhi antropohogi muha tinggal bersama-sama
dengan onang pnimitif mereka mendapati bahawa golongan yang
dianggap sebagai ‘orang huar’ adalah merupakan sebagai sebahagian
danipada anggota masyarakat meneka sendini. Hal inilah yang
menyebabkan ahhi-ahhi antnopohogi cuba mengkaji setiap kebudayaan itu dengan menggunakan istilah yang terdapat dalam kebudayaan
itu sendmni. Meneka hebih mementingkan sama ada kebudayaan itu
memenuhi kehendak dan jüga harapan masyanakatnya. Sekinanya
masyanakat itu adahah masyanakat kanibah, soalnya ialah sama ada
kebiasaan memakan daging onang itu ditenima mengikut nihai yang
terdapat di daham masyanakat itu. Mengapa ia dianggap rasional
perhu juga difikirkan. Seterusnya apakah ahternatif yang terdapat
dalam masyanakat itu. Idea bahawa suatu kebudayaan itu mesti
dipenhatikan dan dianalisis menunut ukuran kebudayaan itu sendini
diketahui dalam antropohogi sebagai nehativisme kebudayaan. Kita
boleh mengatakan bahawa memakan daging onang itu hanya
ditenima oleh golongan kanibal, tetapi sebahiknya tendapat juga adat
resam onangyang dianggap mempunyai kebudayaan yang tinggi dan
8.

13

A5AS-ASAS ANTROPOLOGI
benfungsi seperti di dalam masyarakat Amenika tidak dapat diterima
oleh kebudayaan lain, misalnya mendedahkan badan di khahayak
ramai. Relativisme kebudayaan dan etnosentnisme mewakili dua
pandangan yang bertentangan. Rehativisme kebudayaan sematamata menukarkan satu set ukuran yang subjektif dengan kenyataan
daham kebudayaan yang dikaji. Untuk menjadikan konsep kebudayaan itu sebagai ukuran yang objektif, ahli-ahhi antropologi memerlukan ukuran untuk menihai bahawa kebudayaan itu bukan
dilahirkan dan nilai kebudayaan perseorangan sahaja. Sesuatu
kebudayaan menupakan sebagai suatu sistem untuk menentukan
penerusan suatu sistem kumpulan manusia. Oleh sebab itu tujuan
yang penting ialah untuk menguji sama ada kebudayaan itu boleh
berubah apabiha menghadapi suatu keadaan yang tertentu. Keupayaan sesuatu kebudayaan untuk meneruskan perwujudannya merupakan sebagai suatu ukuran yang boheh digunakan untuk menguji
kejayaan atau kegagalan suatu kebudayaan itu.
Ahli-ahhi antropohogi Amerika dengan itu telah mendefinisikan
disiplin mereka dengan menggunakan konsep kebudayaan, manakaIa ahhi-ahhi antnopologi British puha telah mendefinisikannya dengan
menggunakan konsep stnuktur.
9.

Antropologi Budaya dan Sosial
Pada awal abad ke-20 terdapat perpecahan antara antropohogi di
Amerika dan di Britain. Perpecahan mi ialah akibat danipada hasil
dan kenja tiga onang ahhi antropohogi yang amat penting dalam
sejarah. Meneka ialah Franz Boas, Bronislaw Mahinowski dan
Radcliffe-Brown.
Orang yang paling penting di Amenika ketika itu ialah Franz
Boas seorang ahhi sains jati yang cenderung kepada kajian mengenai
masyarakat manusia selepas membuat hawatan kesesuatu kawasan.
Tujuan asalnyaialah untuk projek kajian geografi (Harris 1968:265;
Mahefijt 227). Harris amat tepat sekahi apabiha dia mengatakan
bahawa hatihan saintifik Boas menyebabkannya melihat dengan
begitu skeptis terhadap teoni-teoni evohusi masyarakat dan juga
mengenai difusi sesuatu kebudayaan (ibid: 265).
Apabila Boas berhijrah ke Amerika, antropologi di sana telah
bertapak kuat dengan mempunyai empat bidang pen4ekatan. An14

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

tropohogi fizikal, arkeohogi, linguistik dan etnohogi, kesemuanya
termasuk ke dalam bidang antropohogi Amenika. Dia menguatkan
lagi pendekatan mi dengan menggalakkan pehajar-pelajarnya mengkaji semua aspek mengenai manusia. Dengan itu, jehas bahawa skop
antropologi di Amerika amat luas sekali. Disiphin antropologi mi
jehas mengambil kina tentang manusia danipada benbagai-bagai
bangsa, pada semua masa, sejak lahirnya manusia di dunia mi
sehinggalah ke han mi (Herskovits 1965: 3-5; Beals and Hoijer 1965:
1-14). Ahli-ahli antropologi di Amerika cuba memperluaskan kajian
meneka terhadap manusia dengan pendekatan penbandingan dan
persejarahan. Orang-onang mi adalah terdini danipada mereka yang
mewanisi disiphin ãntropologi dan Tylon dan Boas.
Untuk memahami skop dan bidang antropologi budaya, seseonang itu mestihah bendampingan dengan disiplin kecilnya dan
memerhatikan bagaimana disiplin kecil mi benhubungan antana satu
dengan yang lain. Dan segi kandungannya, antnopologi di Amenika
boleh dibahagikan kepada dua iaitu antnopologi fizikal dan antropologi budaya.
Antropologi fizikal sebagai satu disiphmn kecil dalam antropologi, cuba memahami manusia sebagai satu onganisma fizmkal yang
berkembang. Ia juga ingin mengetahui bagaimana dan meugapa
penduduk manusia benbeza dalam bentuk fizikalnya (Poinier 1974:
265-277). Kecenderungan yang nyata daham antnopologi fizikal
adalah benhubung dengan kelahinan manusia dan penkembangannya. Disiphin mi juga ingin mengetahui bagaimana dan mengapa
manusia pada had mi benbeza dad segi biologinya (ibid: 267-271).
Untuk membangunkan semula kehahiran dan evolusi manusia,
ahli-ahli antropologi fizikal berganding bahu dengan ahli paleontologi manusia, mencani dan mengkaji fosil, (bahan-bahan tinggalan
manusia dan bukan manusia yang telah terpendam menjadi keras).
Ahhi paleontohogi telah menjalankan kajian mereka di bebenapa
tempat di dunia mi dan telah menggahi tinggalan fosil makhluk
seperti manusia yang hidup kira-kina dua juta tahun dahulu.
Penemuan mereka telah membantu ahhi-ahli antropologi fizikal
untuk membuat angganan bila manusia pnasejarah mula berdini
tegak, mempunyai tangan yang fleksibel, dan kepala yang lebih besan
(ibid: 89-97).
Sebagaimana yang telah disebutkan, seonang ahli antnopologi
15

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

fizikal cenderung untuk memahami rentetan kejadian evolusi manuSia. Dalam hal seumpama mi, behiau bukan sahaja menggunakan
rekod mengenai fosil manusia, tetapi juga maklumat mengenai
geohogi dan urutan sejarah keadaan iklim, serta tumbuh-tumbuhan.
Tambahan lagi, rekonstraksi mengenai manusia di masa yang
Iampau adahah benkait rapat dengan kecenderungan mereka mengenaj kehakuan manusia.
AhIi~ahliantnopohogi fizikal cenderung untuk mengetahui bagaimana manusia menyesuaikan din dan segi fizikalnya kepada
keadaan alam sekitarnya. Adakah orang yang berkuhit hitam
mempunyai mekanisme yang lebih lengkap daripada orang lain
untuk menahan dininya danipada panahan cahaya matahani? Adakah kulit onang Eskimo mempunyai sesuatu mekanisme yang dapat
membenikan mereka penlindungan yang khas daripada kesejukan
yang amat sangat? Mungkinkah keupayaan jantung seseorang atau
danahnya untuk membawa oksigen bentambah di kalangan penduduk yang mendiami di tempat-tempat yang tinggi? Kesemua soalan
mi mendorong ahhi-ahli antnopologi untuk membuktikan bahawa
manusia boheh menyesuaikan did mereka dengan keadaan alam
sekitannya.
Seorang ahli arkeologi pula sebaliknya, bukan sahaja cenderung
untuk membangunkan semuha kehidupan sehani-hani serta membangunkan kembali adat resam di zaman pnasejanah dan masyarakat
yang tehah huput dan muka bumi in tetapi juga cuba meninjau
kembahi penubahan kebudayaan dan memberikan penjehasan mengapa perubahan ituberlaku (Holedan Heizen 1973: 11-12). Oleh kerana
seseonang ahhi arkeologi itu biasanya menjalankan tugasnya bendasarkan bahan-bahan yang tidak berekod, dia terpaksa membangunkan semula sejanah dan tinggalan kebudayaan manusia yang
telah dijumpai (ibid: 308-309). Ahli ankeohogi Iebih menumpukan
kajian mereka kepada penentuan nentetan kejadian. Meneka juga
cuba memahami mengapa penubahan tertentu berlaku. dan bila senta
di mana ia benlaku. Ahlm-ahhi ankeologi pencaya bahawa untuk
memahami hal masa kini, mereka hendaklah meninjau kembahi
keadaannya pada masa-masa yang halu.
Sehain danipada bidang arkeohogi, antropologi hinguistik juga
menupakan satu bidang yang ditekankan dalam antnopologi budaya.
Kajian mengenai bahasa adalah benhubung rapat dengan disiplin16

KAJIAN MENGENAI MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

disiplin kecil antropologi budaya. Bahasa memainkan peranan asas
dalam pertumbuhan kebudayaan manusia (Hurling 1970: 158), dan
ia menjadi alat yang paling penting untuk menyampaikan adat resam
dan satu generasi ke satu generasi yang lain. Oleh sebab itu, disiphmn
antnopologi cenderung untuk mengkaji bahasa kenana peranannya
tadi.
Satu lagi disiphin kecil antropologi budaya ialah etnologi.
Disiplin mi lebih menumpukan kepada pola-pola perlakuan seperti
struktur persanakan, peraturan penkahwinan, sistem-sistem pohitik
dan ekonomi, sistem kepercayaan, folk-lore, seni dan muzik. Ahhiahhi etnologi juga mengkaji kedinamisan sesuatu kebudayaan, serta
interaksi berbagai-bagai kepercayaan dan amalan di dalam sesuatu
budaya serta kesannya ke atas kepenibadian seseonang (Herskovits
1955:211-233). Pengentian istilah etnologi yang digunakan di dalam
antropologi budaya Amerika adahah berbeza dengan penggunaannya di kalangan antropologi sosial British. Ahhi antropologi sosial
menganggap seonang ahhi etnologi itu cenderung terhadap sejarah
yang lahu dalam masyarakat tanpa sejanahnya, dan oleh sebab itulah,
Ia berkait rapat dengan arkeohogi.
Pada han mi antropologi fizikal, arkeologi, hinguistik dan
etnologi adalah sama-sama ditekankan di dalam bidang antropologi
di Amerika. Sebahiknyabidang-bidang mi diketepikan oleh ahhi-ahhi
antropohogi sosial British. lnilah salah satu aspek yang membezakan
antropohogi di Amenika dengan di Britain. Ahli-ahhi antropologi
sosial British menganggap bahawa untuk memasukkan antropohogi
fizikal, arkeologi dan linguistik ke dalam disiplin antropologi
mereka, akan menjadikan bidang mi begitu luas dan tidak mungkin
seseonang itu dapat mendalami keseluruhannya (Main 1965: 5).
Misahnya, wahaupun setiap ahhi antropohogi sosial itu dipenhukan
untuk bertutur dalam bahasa masyarakat yang dikajinya, mereka
tidaklah diwajibkan untuk mengkaji dengan mendalam bahasa
masyarakat itu tadi kenana aspek mi termasuk di dalam bidang
linguistik.
Dan perbincangan di at-as dapat kita penhatikan bahawa
arkeologi, antropologi hinguistik, dan etnologi secana langsung
mempunyai hubungan dengan kebudayaan. Walaupun antropologi
fizikal boleh dianggap sebagai satu cabang antropologi yang lain, ia
sebenannya dapat menyumbangkan kepada pemahaman mengenai
17

ASAS-ASAS ANTROPOLOGI

budaya. Oleh sebab itulah maka kebudayaan menjadi konsep
terpenting kepada antnopologi Amenika. Kebudayaan pada umumnya dirujuk kepada cara benfikin dan benkelakuan yang biasa untuk
mencerminkan sifat sesuatu masyarakat (Herskovits 1955: 305; Beals
dan floijer1965: 265-6). Kebudayaan, oleh sebab itu nierangkumi
hal-hal seperti bahasa, pengetahuan, undang-undang, kepercayaan
agama, bahan-bahan makanan yang biasa dimakan, muzik, kebiasaan bekerja, tabo dan sebagainya. Hal-hal inilah yang menjadi
sebahagian danipada aspek-aspek yang dikaji dalam antropologi
budaya.
Sebagaimana yang telahdisebutkan, sejak awal kurun ke-20 lagi
warisan antnopologi di Britain mula berpisah dan wanisan di
Amerika. Di Britain pengaruh pemikinan sosiologi Perancis mula
bentapak. Pengaruh mi mula menganahkan pandangan keseluruhan
ahhi-ahli antropologi Bnitish kepada masyarakat sezaman dan meninggalkan arkeologi dan antropologi fizikal, yang sebelum itu
menjadi sebahagian danipada bidang kajian mereka (Main 1965: 23).
AhIi-ahhi antropologi sosial menganggap bidang disiphin meneka
sebagai satu cabang sosiologi yang disebut oleh Radcliffe-Brown
sebagai sosiologi perbandingan (Radcliffe-Brown 1952: 189). Apa
yang dimaksudkan oleh mereka ialah disiphin antnopologi meneka itu
ialah menumpukan penhatian untuk membuat genenahisasi terhadap
jenis masyanakat manusia. Mereka menganggap din mereka sebagai
peminat masyarakat dan warisan danipada intelektual Dunkheim
dan Radcliffe-Brown (Kuppen 1973: 66). Ahli-ahhi antnopologi
British cenderung tenutama sekahi kepada intenaksi anggota masyarakat, dan bukannya kepada sifat kepenibadian seseorang. Radcliffe-Brown mendefinisikan konsep ‘struktun’nya sebagai ‘semua
hubungan sosial yang berlaku antara seseorang dengan seorang’
(Radcliffe-Brown 1952:191). Dia menjelaskan konsepnya dengan
menggunakan struktun pensanakan

Dokumen yang terkait

Dokumen baru