Pendahuluan Tinjauan pustaka Bahan dan metode penelitian

DAFTAR ISI Halaman Persetujuan ii Pernyataan iii Penghargaan iv Abstrak vi Abstract vii Daftar isi viii Daftar gambar xv Daftar tabel xvii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang 1 1.2 Perumusan masalah 3 1.3 Pembatasan masalah 3 1.4 Tujuan penelitian 3 1.5 Manfaat penelitian 4 1.6 Lokasi penelitian 4 1.7 Metodologi penelitian 4 Universitas Sumatera Utara

Bab II Tinjauan pustaka

2.1 Tanaman kelapa 5 2.1.1 Air kelapa 6 2.2 Nata de coco 8 2.2.1 Pembuatan nata de coco 9 2.2.2 Fermentasi nata de coco 11 2.2.3 Zat–zat nutrisi yang ditambahkan pada nata de coco 11

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan nata

12 2.3 Selulosa 14 2.3.1 Selulosa bakteri 15 2.3.2 Karakteristik selulosa bakteri 15 2.3.3 Biosintesa selulosa pada selulosa bakteri 16 2.3.4 Aplikasi selulosa bakteri 17 2.4 Acetobacter 19 2.4.1 Jenis-jenis Acetobacter 19 2.4.2 Acetobacter xylinum 20 2.4.3 Sifat-sifat Acetobacter xylinum 23 2.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Acetobacter xylinum 24 2.4.5 Aktifitas Acetobacter xylinum pada fermentasi nata 25 2.5 Edible film 27 2.5.1 Zat pemlastis plasticizer 28 2.5.2 Sifat edible film 29 2.5.3 Aplikasi edible film 30 Universitas Sumatera Utara 2.6 Bahan yang ditambahkan dalam pembuatan edible film 31 2.6.1 Pati 32 2.6.2 Gliserin 33 2.6.3 Kitosan 35 2.6.3.1 Zat aktif kitosan sebagai anti mikroba 38 2.6.3.2 Kegunaan kitosan 39 2.7 Bahan pangan 42 2.7.1 Kerusakan dan pengemasan bahan pangan 43 2.8 Kadar Nutrisi 44 2.8.1 Kadar air 44 2.8.2 Kadar abu 44 2.8.3 Kadar protein 45 2.8.4 Kadar lemak 46 2.8.5 Kadar serat 47 2.8.6 Kadar karbohidrat 47 2.9 Syarat mutu 48

Bab III Bahan dan metode penelitian

3.1 Alat dan bahan 49 3.1.1 Alat 49 3.1.2 Bahan 50 3.2 Prosedur penelitian 51 3.2.1 Pembuatan larutan pereaksi 51 3.2.2 Pembuatan starter 52 Universitas Sumatera Utara 3.2.3 Pembuatan nata de coco 52 3.2.4 Pembuatan edible film dari nata de coco 52 3.2.5 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan pati 53 3.2.6 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan gliserin 53 3.2.7 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan pati dan gliserin 54 3.2.5 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan pati, gliserin, dan kitosan 54 3.3 Parameter yang diamati 55 3.3.1 Penentuan ketebalan nata de coco 55 3.3.2 Penentuan kadar air 55 3.3.3 Penentuan kadar abu 55 3.3.4 Penentuan kadar serat 56 3.3.5 Penentuan kadar lemak 56 3.3.6 Penentuan kadar protein 57 3.3.7 Penentuan kadar karbohidrat by difference 58 3.3.8 Scanning Electron Microscopy SEM 58 3.3.9 Kekuatan tarik 59 3.4 Bagan penelitian 61 3.4.1 Pembuatan starter air kelapa 61 3.4.2 Pembuatan nata de coco 62 3.4.3 Pembuatan edible film dari nata de coco 63 Universitas Sumatera Utara 3.4.4 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan pati 64 3.4.5 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan gliserin 65 3.4.6 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan pati dan gliserin 66 3.4.7 Pembuatan edible film dari nata de coco dengan penambahan pati, gliserin, dan kitosan 67 3.4.8 Penentuan kadar air 68 3.4.9 Penentuan kadar abu 68 3.4.10 Penentuan kadar protein 69 3.4.11 Penentuan kadar lemak 70 3.4.12 Penentuan kadar serat 71 3.4.13 Penentuan kadar karbohidrat 72

Bab IV Hasil dan pembahasan