Tiori Psikoanalisis Teori Kognitif

PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2015 44 4

C. Pedaran Matéri

1. Tiori Modern Ngeunaan Kaulinan Basa

Aya sababaraha tiori modern ngeunaan kaulinan. Nurutkeun Tedjasaputra 2001: 7-13 tiori-tiori modern ngeunaan kaulinan anu ngawéngku ieu di handap.

a. Tiori Psikoanalisis

b. Tiori Kognitif c. Tiori Singer d. Tiori Arrousal e. Tiori Bateson Gambar 4.1: Tiori Modern ngeunaan Kaulinan

a. Tiori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tokohna Sigmund Freud. Freud miboga pamadegan yén kaulinanméh sarua jeung fantasi atawa lamunan. Ngaliwatan kaulinan atawa fantasi, hiji jalma baris ngaproyéksikeun harepan- harepan diri atawa konflik pribadina. Kaulinan nyepeng peran penting dina mekarna émosi hiji budak. Budak bisa ngaluarkeun sakabéh rasa négatif ngaliwatan kaulinan. Rasa négatiftéh saperti: pangalaman anu teu pikaresepeun traumatik jeung harepan-harepan anu teu kalaksanakeun. Ku kituna, kaulinan miboga éfék katarsis. Ngaliwatan kaulinan, budak bisa aktif salaku nu miboga ide jeung mindahkeun rasa négatipna kana objek panggantina.Pamadegan Sigmun Freud ngeunaan kaulinan, akhirna ngailhaman para ahli jiwa pikeun ngamangpaatkeun kaulinan jadi alat ngadiagnosis masalah atawa sarana ngubaran jiwa budak.

b. Teori Kognitif

1 Teori Kognitif Jean Piaget Nurutkeun Piaget, budak dina ngajalanan tahapan mekarna kognisi nepi ka ahir prosés mikirna, nyaruaan jeung tahapan prosés mikir Tiori Modern ngeunaan Kaulinan Basa PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2015 45 jalma déwasa. Sajalan jeung tahapan mekarna kognisi, kagiatan kaulinanngalaman parobahan tina tahap sénsori-motori, kaulinanhayal, nepi ka kaulinan sosial tur maké aturan. Mekarna kaulinan patalina jeung mekarna kacerdasan budak. Kukituna, tarap kacerdasan budak mangaruhan kagiatan kaulinannana. Hartina, lamun hiji budak miboga kacerdasan sahandapeun rata-rata, kagiatan kaulinannana ogé pasti teu sarua jeung budak normal. 2 Teori Kognitif Vygotsky NurutkeunVygotsky kaulinantéhsipatnagembleng. Salian ti pikeun mekarna kognisi, kaulinanogé miboga peran pikeun mekarna sosio- émosi budak. Katiluaspéknyaéta: kognisi, sosial, jeung émosi mangrupa beungkeutan anu raket patalina. 3 Tiori Kognitif Jerome Bruner Bruner museurkeun pamadeganana kana fungsi kaulinan minangka sarana pikeun mekarkeun kréativitas jeung fléksibilitas. Dina kaulinan, anu kacida pentingna pikeun barudak nyaéta proseskaulinanna lain hasil akhir tina kaulinan. Hartina dina proséskaulinan, budak henteu mikirkeun sasaran anu kudu dihontal. Nu penting dina proséskaulinan,manéhna bisa nyoba-nyoba ku jalan matalikeun rupa- rupa paripolah anu anyar sarta “henteu biasa”. Bruner nekenkeunnarrative models of thinking , hartina fungsi inteléktual raket patali na jeung ma‟nameaning, rékonstruksi pangalaman jeung imajinasi. Jadi, dina mekarna atikan manusa aspék naratif nyepeng peran anu kacida pentingna. Kaulinan raket patalina jeung naratif. Hartina yén budak baris ngapréséntasikeun rupa-rupa pangaweruh dina inténsionalitas jeung kasadarannana. 4 Tiori Kognitif Sutton Smith Smith percaya yéntranfortasi simbolik anu muncul dina kagiatan kaulinan sipatna hayalan misalna: api-api ngagunakeun balok pikeun dijadikeun kaulinan kukuehan. Ieu hal ngagampilkeun tranportasi simbolik kognisi budak pikeun ngaronjatkeun fléksibilitas méntal maranéhanana. PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2015 46 4 Kukituna, budak bisa ngagunakeun ide-idena ku cara anu anyar sarta henteu biasa tur ngahasilkeun ide kréatif anu bisa diterapkeun pikeun tujuan adaptif.

c. Teori Singer

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

111 3562 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 911 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 829 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 539 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 696 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1192 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

62 1097 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 700 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

29 973 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1190 23