Kasang Tukang Modul BS G Edit Megi Dhineu 17 Mei yan.docx asli

1 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016 BUBUKA

A. Kasang Tukang

Profési guru jeung tenaga kependidikan kudu dihargaan jeung dimekarkeun salaku profési anu mibanda martabatsakumaha anu diamanahkeun dina Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ngeunaan Guru jeung Dosen. Ieu hal lantaran guru jeung tenaga kependididkan téh mangrupa tenaga profésional anu miboga fungsi, peran, jeung kalungguhan anu kacida pentingna dina ngahontal visi pendidikan 2025, nyaéta “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif ”. Program Guru Pembelajar nyaéta tarékah mekarkeun kompeténsi guru jeung tenaga kependidikan anu luyu jeung pangabutuh, mayeng tahap demi tahap pikeun ngaronjatkeun profésionalitasna. Program Guru Pembelajar mangrupa salah sahiji stratégi pembinaan guru jeung tenaga kependidikan anu dipiharep mampuh ngajamin guru jeung tenaga kepedidikanpikeun miara, ngaronjatkeun, jeung mekarkeun kompeténsi luyu jeung standar anu geus ditetepkeun. Program Guru Pembelajar baris ngurangan ayana ganjor antara kompeténsi anu dipiboga ku guru sarta tenaga kependidikan jeung tuntutan profésional anu geus tangtukeun. Program Guru Pembelajar Basa Sunda dilaksanakeun ku PPPPTK TK PLB. Program Guru Pembelajar basa Sunda merlukeun modul pikeun salah sahiji sumber diajar pamilon kagiatan. Modul basa Sunda mangrupa bahan ajar anu dirarancang sangkan pamilon kagiatan mampuh diajar kalawan mandiri. Modul GURU PEMBELAJAR Guru Basa Sunda Kelompok Kompeténsi G ngawengku dua kompeténsi pédagogik jeung profésional. Kompeténsi pédagogik ngawengku 4 opat matéri pokok, nyaéta: 1 Stratégi Komunikasi dina Pangajaran Basa Sunda, 2Téhnik Nanya dina Pangajaran Basa Sunda, 3Stratégi Komunikasi Kompénsatoris: Alih Kode, jeung 4 Kaulinan pikeun Ngaronjatkeun Kaparigelan Basa Sunda. Kompeténsi profésional ngawengku 6 genep matéri pokok, nyaéta: 1 Basa jeung Kabudayaan, 2 Makéna Basa Sunda, 3 Pakeman Basa, 4 Struktur jeung Kaédah Téks Diskusi, 5 Struktur jeung Kaédah Téks Éksemplum, jeung 6 Carita Wayang. 2 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2016

B. Tujuan

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

111 3562 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 911 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 829 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 539 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 696 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1192 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

62 1097 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 700 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

29 973 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1190 23