Konsonan 1 Cara Ngawangun jeung Ngedalkeun Konsonan Runtuyan Sora, Engang, jeung Kecap

PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 83 3

e. Konsonan 1 Cara Ngawangun jeung Ngedalkeun Konsonan

Konsonan atawa wianjana nyaéta sora basa nu diwangun ku hawa kaluar tina bayah sarta waktu ngaliwatan tikoro meunang hahalang. Aya tilu cara ngawangun konsonan minangka ajén atawa kualitasna, nyaéta 1 kaayaan pita sora, 2 tempat artikuli, jeung 3 cara artikulasi. Dumasar kana tempat artikulasina, aya konsonan bilabial, labiodentals, konsonan dentl, arveolar, palatal, veral, glottal, jeung konsonan laringal. Dumasar kana cara artikulasina, aya konsonan mandeg, geser, sisi, geter, nasal, jeung semivokal. 2 Sebaran Konsonan Sakabéh konsonan dina basa Sunda, bisa sumebar di awal, di tengah, jeung di tungtung kecap, iwal ti konsonan c, ny, jeung j. Balukar pangaruh basa kosta, aya konsonan j anu cicng di tungtung kecap saperti mahroj jeung mi’raj. Sebaran konsonan dina kecap basa Sunda téh bisa dibagankeun ieu di handap. Tabel 3.3 Distribusi Konsonan Konsonan Posisi dina Kecap Di Awal Di Tengah Di Tungtung b bau ubar teurab c cokot buncis _ d dasar adat bejad f fasilitas tafsir aktif g garu tugur bedug h hayang dahar waluh j jalan bagja mi’raj k kawas aki batuk l lamun alus bijil m mana ambu anom Kons onan dina basa Sunda aya 18 nyaéta: b, c, d, e, g, h, j, k, l, m, n, ny, ng p, r, s, t, w. jeung y PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 84 3 n naha maneh dusun ny nyiar anyar _ ng ngan angeun soang p palay opak hilap q q ur’an furqon _ r rea urang pasir s sayur asem tiis t teuas batan urat v vokal lava _ w wates sawah riceuw x xenon luxor xerox y yakin ayak bolay z zat azab juz

f. Runtuyan Sora, Engang, jeung Kecap

Runtuyan sora, engang, jeung kecap téh raket patalina. Sora aya nu bisa madeg mandiri jadi engang aya nu kudu ngaruntuy heula jeung sora basa lianna. Kitu deui engang, aya nu langsung jadi kecap aya nu kudu ngaruntuyjeung engang séjénna. Cindekna, kecap diwangun ku runtuyan engang. Ari engang diwangun ku runtuyan sora Sudaryat, 2013: 30. 1 Adegan Engang Engang dina basa Sunda umumna diwangun ku vokal V atawa rendonan vokal jeung konsonan K. Upama dirumuskeun, adegan atawa kaédah engang dina basa Sunda téh kieu. V : i-eu, u-lah, e-ra, o-yek, eu-pan, a-bus VK : ab-di, um-pak, em-pang, ong-koh, eun-teung KV : da-mar, ka-rung, sun-da, e-ra, na-on KVK : an-jeun, jang-kung, cang-kang, bu-dak KKV : ge-bru, ti-bra, nyong-clo, num-pra KKVK : nga-jleng, ra-cleng, tu-bruk, ke-prak Balukar ayana pangaruh basa kosta, dina basa Sunda ogé sok kapanggih adegan engang kieu. VKK : ons, eks-tra, KVKK : Teks, kon-Teks KKKV : stra-te-gi, stra-ta PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 85 3 KKVKK : kom-pleks KKKVK : struk-tur, in-struk-tur KVKKK : korps 2 Runtuyan Sora Boh vokal boh konsonan basa Sunda bisa ngantet jeung vokal atawa konsonan sejennna. Éta kantenan vokal téh bisa ngawangun diftong lamun ngantet jeung vokal séjénna anu beda. Tapi lamun ngantet jeung vokal anu sarua bakal muncul sora glotal ??. Kawangunna diftong téh, balukar munculna semivokal w jeung y minangka sora panglancar. Jadi anu dimaksud diftong téh nyaéta rendonan vokal jeung semivokal dina engang, lain rendonan dua vokal atawa leuwih. Umpana waé, dina ieu kecap, [kuweh] kuéh Muncul diftong minagka rendonan semi vokal w jeung vokal é dina kecap sarta rendonan semi vokal y jeung vokal eu dina kecp lieur.

g. Kluster

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

119 3984 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 1057 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 945 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 632 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 790 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1348 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

66 1253 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 825 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

32 1111 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1350 23