Perwakilan siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan

1 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 37 d. Siswa menyampaikan jawaban hasil sawala di depan kelompok lain. e. Siswa mengumpulkan informasi terkait materi Tumbuhan Sumber kehidupan dengan cara membaca buku lain, atau mencari di internet. f. Siswa berdiskusi dalam kelompok tentang informasi yang didapatkan.

g. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan

kelas. Catétan: kecap-kecap anu dikandelan nuduhkeun aktivitas pamarekan saintifik. 1 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 38 LEMBAR KERJA KOMPETÉNSI PÉDAGOGIK LARAPNA PAMAREKAN SAINTIFIK DINA TÉMATIK PANGAJARAN BASA SUNDA DI SD Pituduh: 1. Pék titénan matéri larapna pamarekan saintifik dina pangajaran basa Sunda dina Modul Kelompok Kompeténsi C 2. Diskusikeun dina kelompok pikeun ngajawab pertanyaan ngeunaan kagiatan pangajaran basa Sunda maké pamarekan saintifik 3. Tuliskeun jawaban hasil diskusi dina kolom ieu di handap No. Kagiatan Pangajaran Basa Sunda Maké Pamarekan Saintifik 1. Nengétan 2. Nanya 3. Ngumpulkeun Informasi 4. Ngolah informasi 5. Ngomunikasikeun LK 1 1 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 39

D. Kagiatan Diajar

Kagiatan diajar nu kudu dilaksanakeun ku Sadérék kalawan gawé babarengan tur percaya diri nyoko kana runtuyan kagiatan saperti Model Literasi Kewacanaan CALISLAUJI nu ngawengku: 1 maca tujuan jeung indikator kalawan konsentrasi; 2 maca pedaran bahan ngeunaan Pamarekan Tématik Terpadu, Komunikatif jeung Saintifik dina Pangajaran Basa Sunda sacara mandiri; 3 nulis rangkuman matéri unggal-unggal kagiatan diajar hasil maca sacara soson-soson tur kréatif; 4 ngaregepkeun paparan matéri ti fasilitator, tanya jawab, sawala kelompok pikeun migawé latihan LK atawa pancén kalawan tanggung jawab; 5 latihan soal-soal pilihan ganda pikeun nguatkeun matéri postés kalawan soson-soson tur disiplin; 6 ujianpostes di Tempat uji Kompeténsi TUK anu geus ditangtukeun kalawan disiplin tur tanggung jawab.

E. LatihanPancén

Sawalakeun babarengan dina kelompok pikeun ngajawab ieu pananya di handap kalawan tanggung jawab jeung disiplin 1. Tuliskeun léngkah-léngkah pamarekan tématik terpadu di SD 2. Jentrékeun opat unsur kamampuh komunikatif numutkeun Canale jeung Swain 3. Jéntrékeun kalawan singget nu dimaksud kagiatan diajar langsung direct learning jeung teu langsung indirect learning 4. Aya sababaraha istilah anu digunakeun dina lumangsungna kagiatan diajarnya, nyaéta: pamarekan, strategi, model, jeung metode pangajaran. Jéntrékeun kalawan singget ngeunaan éta istilah 5. Jéntrékeun léngkah-léngkah kagiatan observasi dina pamarekan saintifik pangajaran basa Sunda

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

119 3984 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 1057 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 945 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 632 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 790 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1348 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

66 1253 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 825 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

32 1111 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1350 23