Léngkah-léngkah Modél Pangajaran Berbasis Masalah PBL

PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 50 2 1 Konsép Dasar Basic Concept Dina ieu pangajaran, fasilitator ngajéntrékeun konsép dasar, pituduh, référénsi, atawa link jeung skill anu diperlukeun dina pangajaran. Ieu hal dimasudkeun supaya siswa téréh mibanda “péta” anu akurat ngeunaan arah jeung tujuan pangajaran. 2 Wangenan Masalah Defining the Problem Fasilitator nepikeun skenario atawa masalah, siswa babarengan ngayakeun sawala kelompok. Kahiji, brainstorming, carana unggal- unggal anggota kelompok nepikeun pamadegan, ide, jeung tanggapan ngeunaan skenario pagajaran, nepi ka muncul rupa-rupa pamadegan. Kadua, milih pamadegan anu fokus kana masalah. Katilu, nangtukeun masalah jeung méré pancén kelompok. 3 Diajar Mandiri Self Learning Sanggeus mibanda pancén, unggal-unggal siswa maluruh réferénsi nu dipiharep mampuh ngarojong masalahisu anu keur ditalungtik. Réferénsi bisa dipaluruh di perpustakaan, kaca web, atawa pakar. 4 Silih Tukeran Pangawéruh Exchange knowledge Sanggeus siswa meunang sumber référénsi pikeun ngeuyeuban matéri kalawan mandiri, dina pangajaran nu baris datang, siswa diskusi kelompok dibantuan ku guru pikeun ngarumuskeun udaganana jeung ngarumuskeun jalan kaluar pikeun ngungkulan masalahna.

c. Léngkah-léngkah Modél Pangajaran Berbasis Masalah PBL

Léngkah-léngkah modél pangajaran Berbasis Masalah PBL bisa ditengetan dina tabel ieu di handap Tabel 2. 2 Léngkah-léngkah Modél Pangajaran Berbasis Masalah Fase-fase Aktivitas Guru jeung Siswa Fase 1 Oriéntasi siswa kana masalah.  Ngajéntrékeun tujuan pangajaran.  Ngajéntrékeun logistik anu diperlukeun.  Nyumangétan siswa pikeun aktif dina ngungkulan masalah anu geus dipilih. Fase 2 Ngaorganisasikeun siswa. Mantuan siswa nyieun wangenan jeung ngaorganisasikeun pancén diajar anu raket patalina jeung masalah anu keur ditalungtik. Fase 3 Ngabimbing Ngadorong siswa pikeun ngumpulkeun informasi anu luyu, ngalaksanakeun éksperimén, sarta pikeun 2 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 51 Fase-fase Aktivitas Guru jeung Siswa panalungtikan individukelompok. ngungkulan masalah. Fase 4 Mekarkeun jeung nyodorkeun hasil karya. Mantuan siswa dina ngararancang jeung nyiapkeun karya anu luyu jeung masalah anu keur ditalungtik, saperti: laporan, modél, atawa babagi pancén jeung babaturan. Fase 5. Ngaanalisis jeung ngaévaluasi prosés ngungkulan masalah. Ngaévalusi hasil diajar ngeunaan matéri anu geus dipikanyahoménta kelompok pikeun préséntasi hasil gawé siswa. Fase 1: Ngaoriéntasikeun Siswa kana Masalah Aya opat hal anu kudu dipilampah dina ieu prosés. 1 Tujuan utama pangajaran lain pikeun ngulik sawatara matéri anyar, tapi pikeun ngulik masalah-masalah penting jeung kudu kumaha jadi siswa anu mandiri. 2 Masalah jeung panalék anu keur diulik henteu mibanda jawaban anu mutlak. Ku kituna, hiji masalah anu rumit atawa komplek baris mibanda loba cara pikeun ngungkulanana. 3 Salila keur aya dina tahap panalungtikan, siswa didorong pikeun nyodorkeun panalék jeung néangan informasi. 4 Salila tahap analisis, siswa didorong pikeun nyodorkeun ide-idena kalawan jéntré. Fase 2: Mengorganisasikeun Siswa pikeun Diajar Di sagigireun mekarkeun kaparigelan ngungkulan masalah, Modél Pangajaran PBL ogé ngadorong siswa sangkan diajar kolaborasi, gawé babarengan, sharing jeung siswa anu séjénna. Ku kituna, guru bisa ngamimitian kagiatan diajar ku cara ngawangun kelompok-kelompok siswa pikeun ngungkulan masalah anu béda-béda. Fase 3: Mantuan Panalungtikan Mandiri jeung Kelompok Panalungtikan mangrupa inti tina PBL. Sok sanajan unggal-unggal masalah merlukeun téhnik panalungtikan anu béda-béda, kalawan ngalibetkeun karakter anu idéntik, nyaéta: ngumpulkeun data, éksperimén, hipotésis, jeung cara ngungkulan masalah. PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 52 2 Fase 4: Mekarkeun jeung Nyodorkeun Artéfak Hasil Karya jeung Pameran Tahap panalungtikan diteruskeun ku nyiptakeun artéfak hasil karya jeung pameran. Artéfak bisa mangrupa laporan tinulis, video tape nuduhkeun situasi masalah jeung cara ngungkulan masalah anu diusulkeun, modél wujud kalawan fisik tina situasi jeung cara ngungkulanana, program komputer, jeung multimedia.Léngkah saterusna nyaéta siswa mamérkeun hasil karyana, guru mibanda peran salaku organisator paméran. Fase 5: Analisis jeung Évaluasi Prosés Ngungkulan Masalah Siswa ngaanalisis jeung ngaévaluasi prosés panalungtikanana. Guru mérépancén ka siswa pikeun merekonstruksi pemikiran jeung kagiatan anu geus dipilampah dina prosés diajar.

d. Meunteun Modél Pangajaran Berbasis Masalah