Aspék-aspék anu Raket Patalina jeung Pamarekan Komunikatif

1 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 23 1 Improvisasi 2 Lakon pondok tur lucu 3 Rupa-rupa simulasi 4 Dialog jeung bermain peran 5 Sistem konversasi jeung sawala 6 Debat Gambar 1. 6 Komunikasi Interaksi Sosial

e. Aspék-aspék anu Raket Patalina jeung Pamarekan Komunikatif

Aya dalapan aspék anu raket patalina jeung pamarekan komunikatif Nunan, 1989 dina Solchan, spk.2001:6.6. Hiji-hijina bisa ditingali dina tabél ieu di handap. Tabel 1. 3 Aspék-aspék anu Raket Patalina jeung Pamarekan Komunikatif No. Aspék Keberma’naan dina Pamarekan Komunikatif 1 2 3 1. Tiori Basa Pamarekan komunikatif dumasar kana téori basa anu nétélakeun yén hakékatna basa téh nyaéta sistem pikeun ngaéksprésikeun ma’na, anu tujul utamana kana diménsi sémantik jeung komunikatif tibatan kana ciri-ciri gramatikal basa. Ku kituna, nu jadi hal utamana masalah interaksi komunikasi basa. 2. Tiori Diajar Tiori diajar anu luyu jeung pamarekan komunikatif nyaéta tiori pemerolehan basa kahiji kalawan alamiah. Ieu tiori nganggap yén diajar basa baris éféktif lamun diajarkeun kalawan alamiah, nepi ngaliwatan komunikasi langsung ngagunakeun éta basa. 3. Tujuan Pangabutuh siswa dina diajar basa raket patalina jeung pangabutuh pikeun komunikasi. Ku kituna, tujuan pangajaran basa nyaéta mekarkeun kamampuh siswa pikeun bisa komunikasi. Jadi, ayana kagiatan aworna kompeténsi jeung performansi komunikasi. 4. Silabus Silabus pangajaran kudu disusun luyu jeung tujuan pangajaran jeung pangabutuh siswa. 5. Tipe Kagiatan Dina pangajaran basa Sunda anu nerapkeun pamarekan komunikatif, siswa dibawa kana situasi komunikasi anu nyata, saperti silih tukeuran informasi, négosiasi riil, jst. 6. Peran Guru Peran guru dina pangajaran anu nerapkeun pamarekan komunikatif, utamana salaku fasilitator, partisipan, analisis pangabutuh, konselor, jeung manajer prosés diajar. 7. Peran Siswa Peran siswa dina pangajaran basa Sunda anu nerapkeun pamarekan komunikatif minangka nu ngajalanan jeung nu narima, negosiator, jeung interaktor. Ku kituna siswa henteu ngan saukur pangabisa kana wangun basa, tapi ogé nyangkeum wangun jeung ma’na basa nu dipatalikeun jeung Komunikasi Interaksi Sosial 1 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 24 kontéks dipakéna éta basa. 8. Peran Matéri Matéri kudu dirarancang jeung diajarkeun ka siswa dina raraga ngarojong usaha ngaronjatkeun kaparigelan basa. Sumber: diadaptasi tina Santosa, Universitas Terbuka,2008:2.36 Larapna pamarekan komunikatif dina pangajaran basa Sunda dibagi jadi dua kagiatan, nyaéta kagiatan anu museurkeun kana parigel activities focusing on fluency jeung kagiatan anu museurkeun merenah activities focusing on accuracy. Guru basa Sunda di SD disarankeun sangkan ngagunakeun dua jenis kagiatan kalawan saimbang. Kagiatan basa Sunda anu museurkeun kana parigel activities focusing on fluency, ngawengku: 1 ngaréfléksikeun ngagunakeun basa kalawan alamiah; 2 fokus kana kahontalna tujuan komunikasi; 3 ngagunakeun basa kalawan berma’na; 4 ngagunakeun stratégi komunikasi; 5 ngahasilkeun basa anu mungkin muncul ujug-ujug, ngadadak, teu diduga-duga; jeung 6 ngagunakeun basa luyu jeung kontéks digunakeunanan basa Sunda.

3. Pamarekan Saintifik dina Pangajaran Tématik Terpadu Basa Sunda di SD

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

119 3984 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 1057 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 945 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 632 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 790 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1348 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

66 1253 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 825 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

32 1111 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1350 23