Conto Larapna Modél Pangajaran Discovery Learning dina Pangajaran Basa Sunda di SD. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan cara Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya jawab tentang tumbuhan yang diamati.

2 PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 47 d Data Processing Ngolah Data Numutkeun Syah 2004:244 ngolah data mangrupa kagiatan ngolah jeung nafsirkeun informasidata anu geus dikumpulkeun ku siswa SD tina kagiatan maca literatur, nengetan objek, wawancara ka narasumber, atawa ngalakukeun uji coba. e Verification Ngabuktikeun Sanggeus ngolah jeung nafsirkeun datainformasi, saterusna siswa ngabuktikeun bener henteuna hipotésis anu geus dirumuskeun di awal kagiatan. Prosés verification ieu dilakukeun ku siswa kalawan gemet tur taliti sangkan bisa ngajawab bener henteuna hipotésis dipatalikeun jeung data hasil olahan. f Generalization Prinsip Umum g Tahap generalization mangrupa tahap nyieun kacindekan nu bisa dijadikeun prinsip umum tur bisa dijadikeun acuan umum. Tahap nyieun kacindekkan kudu luyu jeung hasil verifikasi.

c. Conto Larapna Modél Pangajaran Discovery Learning dina Pangajaran Basa Sunda di SD.

Ieu léngkah-léngkah Discovery Learning ditulis dina kagiatan Inti RPP ngagunakeun basa Indonesia. Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Téma 1 : Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan Subtéma 2 : Perkembangbiakan Tumbuhan No. Fase Model Discovery Learning Aktivitas Siswa jeung Guru 1. Stimulation Stimulasi a. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru mengomunikasikan kepada siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan.

b. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuntun tentang nama-nama hewan di sekitar kita. Misalnya: Sebutkan nama-nama tumbuhan di sekitar kita Adakah yang pernah melihat pohon jahe? Adakah tumbuhan lain yang bentuknya menyerupai pohon jahe? Seperti apa bentuk buah jahe? Seperti apa bentuk daun jahe? dan lain sebagainya. c. Siswa dihadapkan pada suatu permasalahan sederhana tentang hewan yang ada di sekitar kita, perkembangbiakannya. PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG © 2017 48 2 d. Guru menugasi siswa untuk mengamati dan membaca teks Sasatoan di Sabudeureun Imah. e. Siswa dengan bimbingan guru menyanyikan lagu yang berkaitan erat dengan matéri. 2. Problem Statement Identifikasi Masalah a. Guru mengajak siswa ke luar kelas untuk mengamati langsung tumbuhan yang sudah disiapkan. b. Usahakan siswa untuk menyéntuh tumbuhan, mencium bau daun dan mengamati buahnya jika ada. c. Siswa menyéntuh langsung tumbuhan sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan mendapatkan pengétahuan baru tumbuhan yang diamati. d. Siswa mengamati satu persatu tumbuhan yang ada disekitar sekolah atau yang dibawa dari rumah.

e. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya jawab tentang tumbuhan yang diamati.

3. Data Collection Mengumpulkan Data a. Guru kembali membawa siswa ke dalam kelas untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih luas tentang tumbuhan dengan cara membaca teks. b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk membaca lancar teks tumbuhan dengan lancar. c. Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi teks. d. Setelah itu, guru memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan pengamatan yang lebih mendalam bersama téman-témanya dengan dibantu media tulis . e. Siswa mencari informasi di perpustakaan atau langsung bertanya jawab dengan téman kemudian jika ada kata- kata hal yang belum dipahami maka ditanyakan pada guru. 4. Data Processing Mengolah Data Siswa mengolah data tentang teks di atas dalam kerja kelompok, melalui pengisian tugas-tugas. 5. Verification Membuktikan

a. Siswa berdiskusi untuk menemukan suatu konsép atau teori

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

119 3984 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 1057 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 945 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 632 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 790 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1348 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

66 1253 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 825 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

32 1111 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1350 23